ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regretting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regretting*, -regretting-

regretting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive

regretting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regretting
Back to top