ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartsore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartsore*, -heartsore-

heartsore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartsore (adj.) ซึ่งเศร้าโศกเสียใจมาก See also: ที่ระทมทุกข์ Syn. regretful, sad Ops. happy, joy
English-Thai: HOPE Dictionary
heartsore(ฮาร์ท'ชอ) adj. ดูheartsick

heartsore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartsore
Back to top