ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สมควร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สมควร, -สมควร-

*สมควร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมควร (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความเหมาะเจาะ
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
ตามสมควร (adv.) properly See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable Syn. ตามควร
พอสมควร (adv.) moderately See also: reasonably Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร
สมควร (adv.) suitably See also: properly, appropriately Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม
สมควร (v.) should See also: ought to Syn. ควร, เหมาะ
สมควรแก่ฐานะ (adj.) status See also: capacity, identity
เป็นการสมควร (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
ไม่สมควร (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย Ops. ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
deserve(ดีเซิร์ฟว') vt.,vi. สมควรจะได้รับ., See also: deserver n. ดูdeserve, Syn. merit,earn,rate
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
hooly(ฮุค'กี) adj. เต็มไปด้วยขอ,เป็นรูปขอ n. การขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร.
improper(อิมพรอพ' เพอะ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาด, ไม่สมควร., See also: improperly adv. improperness n., Syn. unbecoming, unsuitable ###A. suitable
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
indign(อินไดนฺ') adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร., See also: indignly adv., Syn. undeserved
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สะดวก,ไม่ฉลาด,ไม่สมควร., See also: inexpedience,inexpediency n., Syn. impractical
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
judicable(จู'ดะคะเบิล) adj. สมควรที่จะได้รับการตัดสิน,เลือกเอาได้,ชี้ขาดได้
judicious(จูดิช'เชิส) adj. รอบคอบ,สุขุม,มีเหตุมีผล,ฉลาด,เหมาะสม,สมควร., See also: judiciousness n. ดูjudicious -S.prudent ###A. silly
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
misuse(n. มิสยูซฺ'v. มิสยูซ) n.,v. (การ) ใช้ในทางที่ผิดหรือไม่สมควร.
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
correct(adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
impolitic(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
inapt(adj) ไม่เหมาะ,ไม่เชี่ยวชาญ,ไม่สมควร
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง
indiscretion(n) ความไม่ระวังตัว,ความไม่สมควร,การสอพลอ
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สะดวกสบาย,ไม่สมควร
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
meet(adj) เหมาะสม,พอควร,สมควร
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
unmeet(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,ไม่ดีไม่งาม
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร
unseemly(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สมควร
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dueครบกำหนด, สมควร, ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoderateเกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inoperable๑. เกินผ่าตัดให้หาย๒. ไม่สมควรผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unreasonableไม่มีเหตุผล, ไม่มีเหตุผลอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bowdlerise (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก Syn. expurgate
bowdlerize (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
call for (phrv.) สมควรได้รับ See also: ควรได้
carryings-on (n.) พฤติกรรมที่ไม่สมควร
deserve (vt.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve (vi.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve of (phrv.) สมควรได้รับจาก
deserved (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
deservedly (adv.) อย่างที่สมควรได้รับ
deserving (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
due (n.) สิ่งที่สมควรได้รับ
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
elitism (n.) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
fairish (adj.) ดีพอสมควร See also: ดีพอใช้
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร
fairly (adv.) อย่างพอสมควร See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร Syn. moderately
fringe benefit (n.) สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
hold good for (idm.) สมควร See also: เหมาะสม, เทียบเท่า
laudable (adj.) ที่สมควรยกย่อง See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ Syn. praiseworthy, commendable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
He doesn't deserve itเขาไม่สมควรได้รับมัน
They do deserve the money they getพวกเขาสมควรได้รับเงินที่พวกเขาหาได้
She deserved it!เธอสมควรได้รับมัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับสิ่งที่เธอได้
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
I didn't deserve it, eitherฉันไม่สมควรได้รับมันเช่นกัน
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่สมควรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น
And everybody who knows about the diamond... is supposed to be dead or on this boat, but she knows.งั้นใครๆ ที่รู้เรื่องเพชรเม็ดนี้ ก็สมควรตายหมดแล้วสิ แต่เธอรู้
Those niggers got exactly what they deserved... and we all know that.พวกนิโกร /ได้สิ่งที่สมควรได้... และเราทุกคนก็รู้เรื่องนั้น
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน
Whether you succeed or fail it serves no purpose it doesn't serve you your mother or Kusanoไม่ว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ มันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้น มันไ่ม่สมควรจะเกิดกับคุณแม่ของเธอ หรือกับคุซาโนะ
If you want proof why you belong in Gryffindor then I suggest you look more closely at this.ถ้าอยากได้ข้อพิสูจน์ว่า สมควรเป็นกริฟฟินดอร์ ฉันขอแนะนำให้เธอดูสิ่งนี้ใกล้ ๆ
Serves him right, making me wear this stinkin' outfit.- อาหารอร่อยจริง ๆ - สมควรโดน อยากบังคับเราใส่ชุดบ้า ๆนี่
Colin, I know I don't exactly deserve the red-carpet treatment, but after 5,000 miles and 20 hotel reception desks,คอลิน ฉันรู้ว่าฉันไม่สมควรได้รับการต้อนรับบนพรมแดง แต่หลังจากเดินทาง 5000 ไมล์ และโต๊ะต้อนรับของโรงแรม 20 แห่ง
And it's not like she can sing it anyway.- ไม่ ฉันสมควรได้ร้อง คุณคงมีคนโปรดคนใหม่แล้วสินะ
Well, maybe you ought to follow me, Briggs.ดีเลย ไม่แน่ นายสมควรจะตามฉันนะ บริ๊ค
I know this is all very untoward, but I would like to request the privilege of speaking to Miss Bennet.ผมทราบดีว่า มันเป็นการไม่สมควร แต่ผมขออนุญาต คุยกับมิสเบนเน็ตหน่อยครับ
All I want, all I deserve, is at the end of that tunnel.สิ่งที่ผมต้องการ, และสมควรได้รับ อยู่ที่ปลายอุโมงค์นั่น
Although brother Young-Po has committed a crime worthy of death, please show kindness and spare his life.ถึงแม้เสด็จพี่ยองโพ ทำความผิดสมควรตาย ขอได้โปรดแสดงพระเมตตาไว้ชีวิตองค์ชายด้วย
The briefcase I picked up in Rome, the one you took from me, contains the location of the Rabbit's Foot.นั่นบอกบุคลิกแก ว่าคนที่ทำแบบนั้น ไม่สมควรได้รับความปราณี -ถ้าแกทำเธอเจ็บ, ฉันสาบาน...
To obey-just like that-for the sake of obeying, without questioning... that's something only people like you can do, Captain.การเชื่อฟังต้องมีขอบเขต บางเรื่องผมก็เชื่อไม่ได้ มีบางอย่างที่คนอย่างคุณสมควรจะทำนะ, ผู้กอง
The vampire that killed your sister deserved to die, but this...แวมไพร์ ที่ฆ่าพี่สาวนาย มันสมควรตาย แต่ว่านี่..
Originally, this was supposed to be a week's worth of clothes for me and Linc.จริงๆ แล้ว มันก็สมควร จะเป็น อาทิตย์ ที่ เสื้อผ้าสำคัญ กับฉัน และ ลินค์
YEAH, I COULD TELL,SINCE YOU DIDN'T CALL OR WRITEใช่ ก็สมควรนี่ เพราะเธอเล่นไม่โทร ไม่เขียนจดหมายมาเลย
Then someone ought to have the decency to bring him to justice.งั้นก็ต้องมีสักคน สมควรจัดการให้ เอาเขาไป ดำเนินคดี
They bound you to human form so the rule of the seas would belong to Man, and not...ขึ้นชื่อว่าเทพธิดา ความงามก็สมควรเป็นเฉกเช่นเจ้า จับข้ามาแล้วพูดซะเพราะพริ้ง
Well, it's about time! But why?เออ ก็สมควรอยู่หรอก เอ๊ะ แต่ว่าทำไม
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.หากลูกได้น้อมรับ ต่อความประสงค์ของพระองค์ ซึ่งลูกอาจพบความสุขของชีวิตตามสมควร และอาจพบความสุขล้ำเลิศตลอดไป กับพระองค์ในชาติหน้า
No, she deserves a normal person, not some kleptomaniac freak show who's gonna ask her to marry him.ไม่ เธอสมควรได้คบกับคนปกติ ไม่ใช่ไอ้คนประหลาดที่เป็นโรคขี้ขโมย แล้วยังจะมีหน้า... ไปขอให้เธอแต่งงานกับมันอีก
She did so because she feared for her life, which was appropriate, as I had orders to kill her.ที่เธอทำไปเพราะเธอกลัวตาย ซึ่งก็สมควรแล้ว เพราะผมได้รับคำสั่งให้ฆ่าเธอ
Holy fuck, thank you. You're old enough looking girl. How does that feel?เย็ดแม่ ขอบใจนะ เธอก็ดูเป็นผู้หญิงแก่พอสมควรนะ รู้สึกไงบ้างล่ะ
And that's who you are.คุณทำไปเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่สมควรทำ และนั่นล่ะคือ ตัวตนของคุณ
And yeah, some people might have been more deserving than others but you know what?ก็ใช่, มันคือสิ่งที่ฉัน สมควรจะได้รับผลตอบแทน แต่คุณก็รู้ดี?
I'm all for a little time off, and God knows, you deserve it, but I think that you should know that the much, much, much older gentleman that you're having dinner with right nowผมเชื่อว่า นี่เป็นเวลาพักเล็กน้อยของคุณ และพระเจ้ารู้ว่า คุณสมควรได้พัก แต่ผมคิดว่า คุณควรรู้ว่า สุภาพบุรุษที่แก่กว่าคุณ มาก มาก มาก คนนั้น
That's humiliating. No-one deserves that, not even her.นั่นจะทำให้เธอรู้สึกขายหน้า ไม่มีใครสมควรได้รับสิ่งนั้น แม้แต่เธอก็เถอะ
Look, I deserve some kind of something here, all the work I put in.นี่! ฉันสมควรได้รับอะไรบ้าง จากงานทั้งหมดที่ฉันทำ
You can call me all the names you want, but I am confident in my position that when the day comes that I meet my maker, it is I who will be allowed to pass through the gates into the glory of eternity.มึงจะฆ่าเพื่อนรักของมึง เพราะปกป้องต้นไม้นี่อ่ะนะ ใจเย็น มรึง กูสมควรยกโทษให้มึงมั้ย ไอ้แสด
Every family, White, Black, Latino, Asian, deserves the full measure of our devotion to their... dignity.ทุกครอบครัว จะขาว, ดำ, ลาติน, เอเชีย สมควรจะได้ รับการทุ่มเทเทียบเท่ากัน สำหรับ
Because of what I did to Abel, I deserved that, but I am not the same person I was two months ago.เพราะเป็นสิ่งที่ฉันทำเพื่อเอเบิล ฉันสมควรทำแบบนั้น เเต่ฉันไม่ใช่คนเดิม ฉันเคยเป็นสองเดือนที่แล้ว
If you and Jax are supposed to be together, he'll be there when you get out.ถ้าเธอกับเเจ็ค สมควรจะกลับมาอยู่ด้วยกัน เขาจะอยู่ตรงนั้น ตอนที่เธอออกจากการบำบัดยา
You must restore Lancelot to his rightful place as a knight of Camelot.เสด็จพ่อต้องแต่งตั้งให้แลนซาลอตไปอยู่ในที่ ที่เขาสมควรอยู่ อัศวินแห่งคาเมลอต
Not likely cat.แมวอย่างแก ไม่สมควรเลือกทางเดินแบบนี้หรอก ทางเดินของปีศาจ
Yeah, but she deserved it. She broke a promise.ค่ะ แต่เธอสมควรโดน เธอทำผิดสัญญา
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่
I used a little bit of my brain to release you back then, and I should be scolded?ฉันใช้แค่ส่วนเล็กของสมอง ในการปล่อยตัวคุณ ออกมา, และฉันสมควรถูกต่อว่า อย่างนั้นหรือ?
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สมควร*
Back to top