ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merited*, -merited-

merited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
merited (adj.) ซึ่งได้มาโดยชอบ See also: ซึ่งได้มาจากการพยายาม, พึงจะได้ Syn. earned, deserved

merited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過分[かぶん, kabun] (adj-na,n,adj-no) excessive; unmerited; generous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merited
Back to top