ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmfully*, -harmfully-

harmfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmfully (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. damagingly, hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmfully
Back to top