ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earned*, -earned-

earned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งได้มาโดยชอบ See also: ซึ่งได้มาจากการพยายาม, พึงจะได้ Syn. deserved, merited
English-Thai: HOPE Dictionary
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินทุจริต (n.) money earned from illegal business See also: ill-gotten gains Ops. เงินเย็น
เงินร้อน (n.) money earned from illegal business See also: ill-gotten gains Syn. เงินทุจริต Ops. เงินเย็น
รายได้พิเศษ (n.) unearned income
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

earned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, 积分 / 積分] integral (in calculus); total credits earned by student
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识份子 / 知識份子] intellectual; learned person
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 博学 / 博學] learned; erudite
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, 博雅] learned
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 有学问 / 有學問] learned
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly

earned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーンドラン[, a-ndoran] (n) earned run
勤労所得[きんろうしょとく, kinroushotoku] (n) earned income
給与所得[きゅうよしょとく, kyuuyoshotoku] (n) earned income
賞金王[しょうきんおう, shoukin'ou] (n) earned prize money king
不労所得[ふろうしょとく, furoushotoku] (n) unearned income
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled
学僧[がくそう, gakusou] (n) learned priest pursuing his studies
学兄[がっけい, gakkei] (n) my learned friend
学術団体[がくじゅつだんたい, gakujutsudantai] (n) academic society; learned body (society)
学術誌[がくじゅつし, gakujutsushi] (n) academic journal; learned journal
学術雑誌[がくじゅつざっし, gakujutsuzasshi] (n) learned (scientific) journal
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it
造詣深い[ぞうけいふかい;ぞうけいぶかい, zoukeifukai ; zoukeibukai] (adj-i) scholarly; learned
野巫[やぶ, yabu] (n) (1) rural female shaman; (2) (See 藪・やぶ・2) unlearned Zen practitioner
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned)

earned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
เข้าหม้อ[v.] (khaomø) EN: forget what one has learned FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดจนตาย[v. exp.] (khet jon tā) EN: have learned a lesson for life ; never do it again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī) EN: man of letters ; learned man ; lettered man FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
เมธี[n.] (mēthī) EN: learned man ; sage FR: sage [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
พฤติกรรมการเรียนรู้[n. exp.] (phreuttikam) EN: learned behaviour ; learned behavior FR:
ผู้คงแก่เรียน[n. exp.] (phū khongka) EN: learned person FR:
ผู้มีความรู้ [n. exp.] (phū mī khwā) EN: learned person ; expert ; someone who knows FR:
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
รายได้พิเศษ[n. exp.] (rāidāi phis) EN: unearned income FR: rentes [fpl]
รายได้รอการตัดบัญชี[n. exp.] (rāidāi rø k) EN: unearned revenue ; deferred revenue FR:
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:
สุ.จิ.ปุ.ลิ.[n.] (Su.Ji.Pu.Li) EN: [attributes of a learned man (he listens, thinks, questions and writes)] FR:
ทุกขลาภ[n.] (thukkhalāp) EN: gain through suffering ; suffering windfall ; hard-earned reward FR:
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earned
Back to top