ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suitability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suitability*, -suitability-

suitability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suitability (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, aptness
suitability (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. aptness, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเหมาะสม (n.) suitability See also: proper, appropriateness, fit

suitability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善い悪い[よいわるい, yoiwarui] (exp,adv) good or bad; merits or demerits; quality; suitability
善し悪し(P);良し悪し[よしあし(P);よしわるし, yoshiashi (P); yoshiwarushi] (n) right or wrong; good or bad; merits or demerits; quality; suitability; (P)
格好(P);恰好[かっこう(P);カッコ(ik), kakkou (P); kakko (ik)] (adj-na,n,adj-no) (1) shape; form; posture; appearance; manner; (2) suitability; moderateness (in price); (P)
相応[そうおう, souou] (adj-na,n,adj-no) suitability; fitness; (P)

suitability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
ความเหมาะสม[n.] (khwām mǿsom) EN: suitability FR: convenance [f]
ความเหมาะสมของผู้นำ[n. exp.] (khwām mǿsom) EN: leader's suitability FR:
ความเหมาะสมของผู้สมัคร[n. exp.] (khwām mǿsom) EN: candidate's suitability FR:
หลักแห่งความเหมาะสม[n. exp.] (lak haeng k) EN: principle of suitability FR:

suitability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Praxistauglichkeit {f}practical suitability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suitability
Back to top