ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจความ*, -ใจความ-

ใจความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจความ (n.) essence See also: matter, meaning, content, substance, pith Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ
ใจความสำคัญ (n.) point See also: gist, substance, essence, core, idea
ใจความหลัก (n.) main substance See also: main content
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
purport(เพอพอร์ท',เพอ'พอร์ท) n. ความหมายข้อความ,วัตถุประสงค์,ใจความ. vt. แถลง,อ้างว่า,มีใจความ,มีประสงค์, Syn. profess,claim
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
synopsis(ซินอพ'ซิส) n. สรุป,สรุปความ,ข้อใหญ่ใจความ,สาระสำคัญ pl. synopses, Syn. abstract,summary,brief
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
understand(อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ, Syn. comprehend
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration,injury
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
motif(n) ใจความสำคัญ,ลักษณะสำคัญ,บรรทัดฐาน,มาตรฐาน
nub(n) ปม,ตุ่ม,เม็ดเล็กๆ,ใจความ
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
purport(n) ความหมาย,ใจความ,ข้อความ,วัตถุประสงค์
roundup(n) การชุมนุม,การต้อนสัตว์,การล้อมจับ,การสรุป,ใจความสำคัญ
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flavour (n.) ใจความ See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ Syn. essence, character, feel
summary (n.) ใจความสรุป See also: ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ Syn. abridgment, brief, compendium, outline
core (n.) ใจความสำคัญ Syn. essential, gist
gist (n.) ใจความสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, แก่น Syn. essence, significance
body (n.) ใจความสำคัญของงานเขียน See also: เนื้อเรื่อง
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
ballad (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร Syn. ballade
ballade (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร
bluff (adj.) เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง Syn. outspoken
dip into (phrv.) อ่านเฉพาะใจความสำคัญ Syn. flip through
empathy (n.) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น See also: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น Syn. compassion, sympathy, understanding
epitomize (vt.) สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ) Syn. abstract, shorten, summarize
gather from (phrv.) จับใจความจาก See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก Syn. understand by
get the message (idm.) เข้าใจความหมาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา
inconsiderate (adj.) ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น See also: ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น Syn. thoughtless, unthinking Ops. considerate, thoughtful
make too simple (vt.) อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง) Syn. over reduce
misconstrue (vt.) เข้าใจความหมายผิด See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด Syn. misinterpret, misconceive, misread Ops. understand, perceive, apprehend
over reduce (vt.) อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง) Syn. make too simple
oversimplify (vt.) อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง) Syn. over reduce, make too simple
parrot fashion (idm.) โดยไม่เข้าใจความหมาย See also: โดยการท่องจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Point for point.ใจความสำคัญกับประเด็น
At the heart of the unrest is rival Israeli-Palestinian claims to the Temple Mount,ใจความหลักของเหตุไม่สงบคือ การเรียกร้องจากชาวอิสราเอลปาเลสไตน์ฝ่ายตรงข้าม ถึงพระวิหาร
We can't help that.เราไม่สามารถช่วยว่า เราอยู่ที่นี่ในการตัดสินใจความบริสุทธิ์หรือความผิดของเขา
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
"...will tell us stories, each with a particular themeจะบอกเราเรื่องราว, with a แต่ละอัน ใจความที่เจาะจง
I understand your pain.ข้าเข้าใจความเจ็บปวดเจ้า
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
That's very interesting but circumstantial if you see what I mean.นั่นน่าสนใจมากแต่ ขึ้นอยู่กับว่า เธอเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่า.
"She will know my meaning because I will give her this swan,เธอจะเข้าใจความหมายของฉัน เพราะฉันจะมอบหงส์นี้ให้เธอ
They loved the idea.พวกนั้นพอใจความคิดของท่านมาก
I understand what you feel.ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอ
You understand my concern.คุณเข้าใจความกังวลของฉัน
I have to understand every nuance of a song.ฉันต้องเข้าใจความแตกต่างของเพลงทุก
Now comes, my fellow travelers the burden of my speech - You show-off!ตอนนี้ สหายนักเดินทาง ใจความวาทะของฉัน
I don't understand their significance.ฉันไม่เข้าใจความ สำคัญของพวกเขา
The rest of the candidates and myself understand the risks we're taking.ส่วนที่เหลือของผู้สมัคร และตัวฉันเอง เข้าใจความเสี่ยงที่เรากำลังการ
I don't understand the relevance of the question.ฉันไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องของคำถาม
No. I don't want to give you a contaminated specimen. Get my meaning?ไม่, ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วรึไง ผมไม่ต้องการให้คุณได้รับตัวอย่างที่ปนเปื้อนไป เข้าใจความหมายของผมไหม?
No one could possibly understand the depths of you.แล้วไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกลึกๆ ของเธอ
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้
Josie, maybe Gus has a point.โจซี่ / บางทีกัสอาจจะจับใจความได้แล้วนะ
We are not interested in the truthเราไม่ได้สนใจความจริง
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก
What happened to you was my fault. I can understand your pain.อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับนาย เป็นความผิดฉัน ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของนาย
They're already extinct, they just don't know it.ใกล้จะสูญพันธุ์ เขาไม่เข้าใจความสำคัญ
Not only do I understand your resistance, I appreciate it.ไม่เพียง แต่ผมเข้าใจความต้านทานของคุณผมเห็นคุณค่าของมัน
What do you suppose that means?คุณเข้าใจความหมายอะไรหรือเปล่า
Please understand my fear of losing your father and you Yes, Mother.โปรดเข้าใจความหวังดีของแม่ด้วย แม่กลัวจะสูญเสียเจ้าและพ่อเจ้าไป
But you know how that can be, right, Phil?คุณคงเข้าใจความรู้สึกนี้ใช่มั้ย ฟิล
Who claim they want to know the ultimate truth about reality.ต้องการเข้าใจความหมาย ของทุกสิ่งทุกอย่าง
We're in the company of some of the most brilliant minds in history, because you found what they left behind for us to find and understood the meaning of it.เราอยู่ในกลุ่มที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์, เพราะลูกพบสิ่งที่พวกนั้นทิ้งไว้ให้เราค้นหา และเข้าใจความหมายของมัน.
He's totally ignoring my feelings.เขาไม่สนใจความรู้สึกของฉันเลย
Captain Pajota, I understand your anger at what the Japs did to your people today.กัปตันปาโยต้า ผมเข้าใจความเจ็บปวดของคุณนะ.. กับสิ่งที่พวกมันทำกับเพื่อนร่วมชาติคุณวันนี้
That's how we make the dough.หลักใหญ่ใจความเลยล่ะ
Honey, you know what I mean.โอ้ ลูกเข้าใจความหมายที่แม่พูดด้วย
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
What insane King would find this amusing?แล้วพระราชาจิตกลับนั่น/Nจะเข้าใจความวิเศษของการแสดงมั้ยล่ะ
We don't understand conflict between countries.พวกเราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรอก
Now you can understand how I felt when you rejected me.ตอนนี้เจ้าคงเข้าใจความรู้สึกของข้าตอนที่เจ้าปฏิเสธข้า

ใจความ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจความ
Back to top