ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกรธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกรธ*, -โกรธ-

โกรธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรธ (v.) be angry Syn. ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Ops. เยือกเย็น, สงบ
โกรธ (adj.) angry Syn. ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Ops. เยือกเย็น, สงบ
โกรธ (v.) be angry See also: rage, be offended, be wrathful, be indignant, be annoyed, be furious Syn. แค้น, เคือง
โกรธ (adv.) angrily See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously Syn. โกรธเกรี้ยว
โกรธ (v.) rage See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate Syn. โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
โกรธ (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
โกรธ (v.) rage See also: anger, be vexed Syn. โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
โกรธ (v.) anger See also: be angry, resent Syn. แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น
โกรธ (v.) gnash one´s teeth See also: bite with grinding teeth Syn. โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
โกรธ (v.) be angry See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended Syn. โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ Ops. ชอบ, พอใจ
โกรธ (v.) be angry See also: be furious, rankle, be enraged Syn. โกรธแค้น, โมโห
โกรธ (v.) be angry See also: be furious, rankle, be enraged Syn. แค้น, เจ็บใจ, โมโห
โกรธ (v.) sulk See also: pout Syn. ไม่พอใจ Ops. พอใจ, ถูกใจ, ชอบใจ
โกรธ (v.) be displeased See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied Syn. งอน Ops. พอใจ
โกรธ (v.) be distorted by anger See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated Syn. งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด
โกรธ (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี
โกรธ (v.) become angry See also: be wrathful, rage, become violent Syn. ฉุนเฉียว, โมโห
โกรธ (v.) be standoffish See also: show coolness, turn a cold shoulder to, put on a serious look Syn. ทำเฉย
โกรธ (v.) get angry See also: be angry Syn. กริ้ว, โกรธา, โกรธเคือง, โกรธแค้น, กริ้วโกรธ
โกรธ (v.) get angry See also: be angry Syn. กริ้ว, โกรธา, โกรธเคือง, โกรธแค้น, กริ้วโกรธ
โกรธ (v.) get angry See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one´s temper, be indignant, be vexed with, be angry Syn. โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว
โกรธ (v.) be angry suddenly See also: be suddenly enraged at/with, flare up, lose one´s temper Syn. โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว
โกรธ (v.) be pungent See also: be angry Syn. ไม่พอใจ
โกรธ (v.) be bristly See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious Syn. ไม่พอใจ
โกรธ (v.) angry See also: furious Syn. กริ้วโกรธ, เคือง
โกรธ (v.) gnash one´s teeth with anger See also: gobble with anger
โกรธ (v.) be angry See also: anger, be wrathful, be furious, rage Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, เคือง
โกรธ (v.) be furious See also: flare up, rage, be angry, be wrathful Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, เคือง
โกรธขึ้ง (v.) be angry See also: be annoyed, flare up, flare out, rage, be offended, be furious Syn. ขึ้งโกรธ
โกรธง่าย (v.) be touchy See also: be easily offended, be sensitive Syn. แสนงอน Ops. หนักแน่น
โกรธง่าย (adj.) touchy See also: sensitive, easily offended, peevish Syn. แสนงอน Ops. หนักแน่น
โกรธจัด (v.) rage See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง
โกรธฉุนเฉียว (v.) squawk See also: screech
โกรธมาก (v.) rage See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm Syn. โมโห, ขุ่นเคือง
โกรธมาก (v.) be angry See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage Syn. พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน
โกรธมาก (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด
โกรธ (v.) get angry See also: be angry Syn. โกรธ, กริ้ว, โกรธเคือง, โกรธแค้น, กริ้วโกรธ
โกรธ (v.) get angry See also: be angry Syn. โกรธ, กริ้ว, โกรธเคือง, โกรธแค้น, กริ้วโกรธ
โกรธเกรี้ยว (adv.) angrily See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously Syn. โกรธ
โกรธเกรี้ยว (v.) be angry See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
blackly(แบลค'ลี่) adv. มืด,ร้าย,โกรธ
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)
conniption(คะนิพ'เชิน) n. คราวอารมณ์โกรธ ฮีสทีเรียหรืออารมณ์อื่น ๆ
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
crabber(แครบ'เบอะ) n. เรือจับปู,คนจับปู,คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉี่ยว,คนที่โกรธง่าย
crabby(แครบ'บี) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย, Syn. ill-natured,cross
crossness(ครอส'นิส) n. ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,อารมณ์ร้าย, Syn. irritability
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.
dorty(ดอร์'ที) adj. บูดบึ้ง,โกรธ,ไม่พูดด้วย., See also: dortiness n.
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
fume(ฟิวมฺ) {fumed,fuming,fumes} n. ควัน,ไอ,ไอน้ำ,สิ่งที่ระเหยออก,อารมณ์โกรธเป็นควัน. vt. หายใจออกเป็นไอ,ปล่อยออกเป็นไอ,ใช้ควันรม. vi. พ่นควัน,แสดงอารมณ์โกรธเป็นควัน., See also: fumeless adj. fumer n. fumingly adv.
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์,ความโกรธ. อารมณ์ร้าย,หวี,vt. ใส่สร้อยคอให้,หวี,ตัดอย่างหยาบ,เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame
inflammable(อินแฟลม'มะเบิล) adj. ลุกเป็นไฟได้,ลุกไหม้ได้,โกรธง่าย,ยุยงได้ง่าย,มีอารมณ์รุนแรงได้ง่าย., See also: inflammability,inflammableness n. inflammably adv., Syn. flammable
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger
English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
inflammable(adj) ไวไฟ,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,โกรธง่าย
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
huff(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความเดือดดาล
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
inflammatory(adj) ไหม้ไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น,เป็นโรคผื่นคัน
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
ireful(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
madden(vt) ทำให้เป็นบ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้ฉุน,ทำให้โกรธ
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
peevish(adj) งอน,ฉุนเฉียว,โกรธขึ้ง,เจ้าอารมณ์
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
pique(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความน้อยใจ
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
RED-red-hot(adj) โกรธ,ร้อนจัด,รุนแรง,ตื่นเต้นมาก,สด,ใหม่
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Cholericอารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
angry (adj.) โกรธ See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง Syn. enraged, furious, irate Ops. calm, pleased, restrained
be furious (vi.) โกรธ See also: พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Syn. be upset, fume
be upset (vi.) โกรธ See also: พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Syn. fume, be furious
bent out of shape (sl.) โกรธ See also: ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
broil (vi.) โกรธ
carry on (phrv.) โกรธ
enraged (adj.) โกรธ See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง Syn. furious, irate Ops. calm, pleased, restrained
get into a huff (idm.) โกรธ See also: รำคาญ
get out (phrv.) โกรธ See also: โมโห, ไม่พอใจ
get up (phrv.) โกรธ See also: โมโห, ไม่พอใจ Syn. have up, put up
heated (adj.) โกรธ See also: ฉุนเฉียว, โมโห Syn. angry, vehement
livid (adj.) โกรธ See also: ฉุนเฉียว Syn. furious, angry
miffed (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry, troubled
see red (idm.) โกรธ
see red (sl.) โกรธ See also: เคือง, ไม่พอใจ
seethe (vi.) โกรธ See also: พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Syn. be upset, fume, be furious
steamed up (idm.) โกรธ See also: เคือง
torqued (sl.) โกรธ See also: เคือง, ไม่พอใจ
troubled (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry
up in arms (sl.) โกรธ See also: ตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
They are angrier than I've ever seen themพวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
You're not angry with me?คุณไม่โกรธฉันใช่ไหม?
I didn't mean to make you feel madฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
I bet she's just saying that to annoy meฉันแน่ใจว่าเธอพูดเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธ
Why are you getting mad at me?ทำไมคุณถึงได้โกรธฉัน?
I'm starting to get angry nowฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
Don't tell me you're mad at me?อย่าบอกนะว่าเธอโกรธฉัน
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
I wished she would not mad at meฉันขออย่าให้เธอโกรธฉันเลย
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tachibana Genya. How do you do?และผมทำให้คุณ โอทาคิ โกรธ อยู่เสมอเลย.
I know it's because of me you are furious and angry at being suspected and interrogated.ผมรู้ว่าผมเป็นต้นเหตุทำให้คุณโมโหและ โกรธ ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกสอบสวน
When you got upset--angry-- your ability manifested.เวลาคุณไม่พอใจ โกรธ พลังคุณจะแสดงออกมาหรอ
I would be hurt, angry, disgusted even.ฉันคงเจ็บปวด โกรธ แล้วก็ ขยะแขยง
Love, lust, anger, desire... it can all blur into one urge, hunger.รัก ตัณหา โกรธ ต้องการ -- มันสามารถพร่ามัวเป็นความอยากเดียว หิวโหย
I don't wanna see you wake up one day all old and pissed off realizing you're lost.ฉันไม่อยากเห็นเธอ ที่วันนึงเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว แก่ โกรธ รู้สึกเหมือนหลงทาง
The brain controls fear, empathy, sleep, hunger, anger... everything.สมองควบคุม ความกลัว เสียใจ ง่วง โกรธ หิว..
So, fear, anger, remorse...ความกลัว โกรธ การรู้สึกผิด
I want to not be filled with anger and-and... pain and resentment.ผมไม่อยากรู้สึก โกรธ และ.. เจ็บปวด และไม่พอใจ
I mean, when I see her, there's just this, um, anger, I mean, this kind of helplessness that...หมายถึงตอนที่ผมเห็นเธอ มันมีความรู้สึก... โกรธ แบบว่าคล้ายๆ หมดหนทางช่วยเหลือ แบบนั้นเลย...
Anger, rage, hate.โมโห โกรธ เกลียดชังกัน
And fat Steve is now pissed Steve.แล้วตอนนี้ สตีฟอ้วน โกรธ สตีฟมาก
I didn't wanna upset the girls, so...ฉันไม่อยากทำให้สาวๆ โกรธ เลย..
Well, that was your one and only chance at the drunken, angry, depressed, revenge screw.นั่นเป็นโอกาสเดียวของพี่ ในการมีเซ็กส์แบบเมา โกรธ หดหู่ และแก้แค้น
OK, remember, elation, excitement, vengeful fury and fear.โอเค จำเอาไว้ ยินดี ตื่นเต้น แก้แค้น โกรธ และกลัว
So, vengeful fury comes before fear?แปลว่า แก้แค้น โกรธ มาก่อนกลัว
Surprised, pissed, or both?เซอร์ไพรส์ โกรธ หรือสองอย่างเลย
I... get angry and sad and I have no idea why.ผม.. โกรธ เศร้า แต่ไม่รู้ว่าทำไม
Fear, anger, self-pity, anything.กลัว โกรธ สงสารตัวเอง อะไรก็ได้
How do I do that when all I have is this sadness and this anger and--ฉันควรจะทำยังไงเมื่อฉันเศร้า โกรธ และ...
The ecstasy of steel and flesh... death and life... of rage... and sweat of muscle... of pure joy... and deepest sorrow.ความปีติยินดีของเหล็กและเนื้อ ... ... ชีวิตและความตาย ... ... โกรธ ...
Director override. Fury' Nicholas J.ผู้อำนวยการแทน โกรธ 'นิโคลัสเจ
I've been doing some anger management classes and trying to control temper of mine.ฉันได้ทำ บางชั้นเรียนการจัดการความ โกรธ และพยายามที่จะควบคุม อารมณ์ของฉันว่า
When you're angry but trying to control it, the fine muscles pull into a little arc.เมือคุณ โกรธ และพยายามจะดวบคุมมัน มัดกล้ามเนื้อจะหดกลับไปที่ส่วนโค้รงเล็กๆ
Angry because I'd cause you pain?โกรธ ? \ เพราะว่าผมเป็นต้นเหตุให้คุณปวดร้าว?
Really angry, throwing change at the stripper.โกรธ ขว้างเงินทอนใส่นักเต้นแก้ผ้า
Be mad at me. I don't care. I have tenure.โกรธข้าไปเถอะ ข้าไม่แคร์สื่ออยู่แล้ว มีตำแหน่งกินซะอย่าง
Crabapple.โกรธง่ายอ่านยากไงล่ะ
Are you mad at me or something?โกรธฉันหรืออะไรกันแน่
Mad you married one of their mens.โกรธที่คุณแต่งงานกับ ผู้ชายของพวกเธอ
Pissed off at me? The fight was 30 years ago. You gotta let it go.โกรธที่ฉัน การต่อสู้เป็น 30 ปีที่ผ่านมา คุณต้องปล่อยมันไป
Furious that he got caught and he remakes himself as a killer.โกรธที่ถูกจับและเขาตีตัวเองว่าเป็นฆาตกร
James Perry was angry that Kurt poisoned the dog.โกรธที่เคิร์ดวางยา หมาเขา
Angry at how everyone stopped caring about the war.โกรธที่ไม่มีใครสนใจเรื่องสงคราม
I am angry that I don't know how I'm going to live now, and I'm angry my boy lost another father, and that's the worst.โกรธที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้ยังไง และฉันโกรธที่ลูกชายเสียพ่อไปอีกคน นั่นแหละคือเรื่องเลวร้ายที่สุด
I'm angry the bastard's dead,โกรธที่ไอ้เลวนั่นตาย
Mad at you? Why would I be mad at you, Toby?โกรธนายเหรอ ทำให้ฉันต้องโกรธนาย โทบี้
Getting mad at a girl, and getting stirred up by a guy...โกรธผู้หญิงและตื่นเต้นกับผู้ชาย..
Angry enough to kill someone.โกรธพอที่จะฆ่าคนอื่นเลยเหรอ
Mad enough to hurt her?โกรธพอที่จะทำร้ายเธอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกรธ
Back to top