ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rankle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rankle*, -rankle-

rankle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rankle (vt.) ทำให้คับแค้นใจ See also: ทำให้เจ็บแสบ Syn. aggravate, embitter
rankle (vi.) คับแค้นใจ See also: เจ็บแสบ Syn. anger, pain
English-Thai: HOPE Dictionary
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
English-Thai: Nontri Dictionary
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ็บแค้น (v.) rankle See also: bear someone malice, bear someone a grudge, have/harbour/nurse a grudge against, bear/habour resentment against, be indignant Syn. โกรธแค้น, แค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย
Nobody wants to go to Dr. Frankle anymore. He's so old!ไม่มีใครอยากจะไปหา Dr. Frankle อีกแล้ว เขาอายุเยอะแล้ว

rankle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead

rankle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บแค้น[v.] (jepkhaēn) EN: bear someone malice ; bear someone a grudge ; rankle FR:
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v. exp.] (khaēn jai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
เจ็บแสบ[v.] (jepsaēp) EN: be rankled (by/over) ; be embittered (by/over) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rankle
Back to top