ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม้*, -แม้-

แม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่ (n.) mother See also: mom Syn. มารดา, พระชนนี Ops. พ่อ, บิดา, พระชนก
แม้ (conj.) though See also: although, even though, if Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
แม้ (conj.) even See also: even if, though, although, even though Syn. แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น
แม่ (n.) mother See also: mom, mum, mummy, ma, mater Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
แม่ (n.) goddess
แม่ (pron.) title used in front of girl or woman
แม่ (n.) the female of an animal
แม้กระทั่ง (conj.) even if See also: though Syn. กระทั่ง
แม้กระทั่ง (conj.) even if See also: even Syn. แม้แต่
แม้กระนั้น (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น
แม่กระแชง (n.) dried salted damsel fish Syn. ปลาสลิดแห้ง, ปลาแม่กระแซง
แม่กอง (n.) chief See also: captain, leader Syn. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้า
แม่กุญแจ (n.) master key See also: lock
แม่ของเมีย (n.) mother-in-law See also: wife´s mother Ops. พ่อตา
แม่คงคา (n.) Ganges river See also: goddess of water
แม่ครัว (n.) female cook Syn. กุ๊ก, คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, คนปรุงอาหาร Ops. พ่อครัว
แม่ค้า (n.) market women See also: female shopkeeper Ops. พ่อค้า
แม่ค้า (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย
แม่ค้าหาบเร่ (n.) woman hawker See also: female vendor, female peddler, female pedlar
แม่คุณ (n.) my dear lady See also: my good woman, my dear girl/woman
แม่งาน (n.) chief See also: head, one who takes more responsibilities than he should
แม่ชี (n.) nun Syn. ชี
แม่ซื้อ (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants Syn. แม่วี
แม่ทัพ (n.) army leader
แม่ทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
แม่ท่า (n.) position of Thai dance See also: dancer´s basic posture Syn. แม่บท
แม่ธรณี (n.) earth
แม้น (conj.) even See also: though, even if, even though, although Syn. แม้
แม้น (v.) resemble See also: look like, be similar to Syn. เหมือน, เช่น, คล้าย
แม่ (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ
แม่ (adv.) accurately See also: exactly, precisely Syn. ขึ้นใจ
แม่นตรง (adv.) exactly See also: accurately Syn. แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, เที่ยงตรง
แม่นม (n.) wet nurse Syn. นม, พี่เลี้ยงเด็ก
แม่นมั่น (adv.) surely See also: absolutely, of course, for sure Syn. แน่นอน, มั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
แม่นยำ (adj.) accurate See also: exact, correct, precise Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ (adv.) accurately See also: exactly, correctly, precisely Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นาง (pron.) she See also: you Syn. เธอ, หล่อน, เจ้าหล่อน
แม่น้ำ (n.) river
แม่น้ำ (n.) river See also: waterway Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ
แม่น้ำคงคา (n.) Ganges river
English-Thai: HOPE Dictionary
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amphidiploid(แอมไฟดิพ' ลอยดฺ) n. พืชที่มีจำนวนโครโมโซมรวมสองพันธุ์พ่อและแม่
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
antiferromagnetic(แอนทีเฟอโรแมกเนท' ทิค) adj., ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก. -antiferroomagnetism n. (antiferomagnetic substance)
antimagnetic(แอนทีแมกเนท' ทิค) adj. ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก (resistant to magnetization)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์,แม่มด
cluck(n) เสียงแม่ไก่ร้อง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
electromagnet(n) แม่เหล็กไฟฟ้า
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ
headwaters(n) ต้นแม่น้ำ,ต้นน้ำ
hen(n) แม่ไก่,ผู้หญิง
housekeeper(n) แม่บ้าน
housewife(n) แม่บ้าน
housewifery(n) การเป็นแม่บ้าน,งานบ้าน
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
proviso(n) เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อกำหนด
jack(n) คนงาน,กะลาสี,แม่แรงยกของ,ธงเรือ
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accurateแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
housewifeแม่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
navigable riverแม่น้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
widowแม่ม่าย (ผัวตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beheaded stream; piracy; stream captureธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bistable magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
clone๑. โคลน๒. เพาะไม่ผสมพันธุ์, สำเนาพันธุ์, ทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. เพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด๔. กลุ่มแฝดเพาะเลี้ยง, สำเนาพันธุ์, ผู้เกิดตามแม่แบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
core๑. แกน๒. วงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ magnetic core] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degausserตัวลบสภาพแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drum๑. ดรัม๒. ดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ magnetic drum] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gametocyteเซลล์แม่ของเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host computer๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย๒. คอมพิวเตอร์แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
housekeepingงานแม่บ้าน, งานดูแลทั่วไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateriteศิลาแลง, แม่รัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic diskจานแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic drumดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ drum ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Chi River (Thailand)แม่น้ำชี [TU Subject Heading]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magneticsแม่เหล็ก [การแพทย์]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
alnicoแอลนิโค, โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียม นิกเกิล และโคบอลต์ ใช้ทำแม่เหล็กถาวรอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Backwardnessชักแม่น้ำทั้ง5 [การแพทย์]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Bunionectomyการตัดก้อนที่โคนหัวแม่เท้าออก [การแพทย์]
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Consommeคอนซอมแม่ [การแพทย์]
Contingencyข้อแม้ [การแพทย์]
Daughter nuclideนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่
Diskจาน, จานแม่เหล็กสื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
Disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึกอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกและอ่านข้อมูลบนจานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Fixed disk จานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mammy (n.) แม่ Syn. mom, mama
momma (n.) แม่ See also: มารดา Syn. mummy, momma
mommy (n.) แม่ See also: มารดา Syn. mummy
mother (n.) แม่ See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม Syn. mamma, mum, ma, mom
mum (n.) แม่
mummy (n.) แม่ Syn. mother
old lady (sl.) แม่ See also: คุณแม่
ma (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mummy, mom
mam (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
mater (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มารดา Syn. mother
mom (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มารดา Syn. mum
mama (n.) แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ) See also: คุณแม่, มารดา
mamma (n.) แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ) See also: คุณแม่, มารดา
even (adv.) แม้กระทั่ง See also: แม้แต่
still (adv.) แม้กระนั้น Syn. however, nevertheless
Macbeth (n.) แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์
fishwife (n.) แม่ค้าขายปลา
Buddhist woman ascetic (n.) แม่ชี
deaconess (n.) แม่ชี Syn. nun
nun (n.) แม่ชี Syn. deaconess
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Your mom asked me to take care of youแม่เธอขอให้ฉันดูแลเธอ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
Even if I told you, it can't be help, right?แม้ว่าฉันได้บอกคุณไปแล้ว มันก็ช่วยไม่ได้ จริงไหม
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
We've never even metพวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
It's not simple anymoreมันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
Don't even think about itอย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมันนะ
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
They built a bridge across the riverพวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
Can you tell me how to get to the river?คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่แม่น้ำนี่ได้อย่างไร?
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
I paid no attention to her at allฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอเลยแม้แต่น้อย
You're a pretty good cookคุณเป็นแม่ครัวที่ดีมาก
I don't even know what it is!ฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันคืออะไรกันแน่
Let me ask you this, will his mom be there?ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
Don't move an inchอย่าขยับแม้แต่นิด
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
I don't even know his nameฉันไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเขา
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Family, John. Mother. Father.ครอบครัว, จอห์น แม่ พ่อ แม่ พ่อ
That's me mother and father.นั่นคือฉัน แม่ และพ่อ
I mean, if you tell your folks we're gonna tent out in my back field?ฉันหมายถึง พวกนายขอ พ่อ แม่ ออกมากางเต๊นท์ที่หลังบ้านฉันน่ะ
Hi, Mom, what do you think?หวัดดี แม่ ผมดูเป็นไงฮะ
Our wives, mothers, kids, everybody rode along.เมียเรา แม่ ลูกๆ ทุกคนๆอยู่กันสบาย
Ma, that's not what I said!- แม่ หนูไม่ได้พูดแบบนั้นนะ
Isn't that right, Ma? Not too kinky?แบบนั้นใช่ไหมคะ แม่ ไม่วิปริตเกินไป
Look, look, look, look, Ma, Ma, Auntie Ying, Auntie Ying.ดู ดู ดู ดูสิครับ แม่ แม่ คุณป้าหยิง คุณป้าหยิง
Mama, don't leave.แม่ อย่าเพิ่งไปนะคะ แม่ อย่าไป
There's no record of anything, school, jail... mother, father, parents, nothing.ไม่มีบันทึกอะไรเลย โรงเรียน คุก แม่ พ่อ ครอบครัว ไม่มี
Hey, Mom, can we have some tokens?เฮ้ แม่ เราเอาอันนั้นได้ไหม?
He's not here, Mom. Woody's gone.เขาไม่อยู่นี่ แม่ วูดดี้หาย
What is it, Mom? Mom, where are you?อะไรหรอ แม่ แม่อยู่ไหน
Hey, Ma! Where are the matches? Oh, wait.เฮ้ แม่ ไม้ขีดอยู่ไหน โอ้ เดี๋ยว มันอยู่นี่ ไม่มีอะไร
Let's go, Mom. You'll be late.Let 's go แม่ คุณจะปลาย
Come on, Mom. Roughy!Come on, แม่ roughy!
Beauty. Mom, I want you to meet somebody.ความงดงาม แม่ ผมอยากแนะนำให้รู้จัก..
Daddy, Mommy, I promise I'll save you!พ่อ แม่ หนูสัญญาว่า จะต้องช่วยพ่อแม่ให้ได้!
A.K.A. Mom and dad.หรือที่เรียกว่า แม่ และ พ่อ.
That's all right, mother, I actually like living here.ไม่เป็นไรค่ะ แม่ หนูชอบอยู่ที่นี่มากกว่า
HI Mom. Dad. Jamie.หวัดีครับพ่อ แม่ เจมี่
Don't worry We will be just fineและ พี่ กับ แม่ ก็ไปทำงาน
Sharona, how, how's your mom?ชาโรน่า แม่ แม่ของคุณท่านเป็นยังไงบ้าง
Whoa, mom. are you okay?โว้ แม่ แม่สบายดีไหมครับ
Your parents are gonna be pissed.พ่อ แม่ เธอคงจะโกรธตาย
The wind leaves, on its trail, mothers looking for their child.พายุจากไป เหลือไว้แต่ร่องรอย แม่ ๆ ออกตามหา เด็ก ๆ
I'm thinking about it, Ma. I'm thinking about it.ผมกำลังคิดอยู่ฮะ แม่ กำลังคิดอยู่
I'll be good now! Mom, please don't die.ผมจะเป็นเด็กดี แม่ ได้โปรดอย่าตาย
Afterwards, mother brought us back to Tokyo and raised us without a single tear or complaintหลังจากนั้น แม่ พาพวกเรากลับมาโตเกียว และเลี้ยงดูเรา
No, no, no. i - it's just that you're just so much more vulnerable now without your powers.ไม่ ไม่ ไม่ . แม่ - หมายความว่า
My parents died in a car crash with my brother.พ่อ แม่ ฉันตายในอุบัติเหตุรถชนพร้อมพี่ชายฉัน
The mother, the father, the boy, 6..ทั้ง แม่ ทั้งพ่อ ลูกชาย อายุ6ขวบ
Sharon! Sharon, honey, it's me. It's Mommy.ชารอน ชารอน ลูกแม่ แม่ อยู่นี่
Ya know, what's crazy, Mom, is next year I'll have a whole new group.รู้มั้ย แม่ ที่บ้าก็คือ ปีหน้าผมจะได้เด็กกลุ่มใหม่
Mom, please keep itตอนนี้มันมีไว้สำหรับลูกสะใภ้ แม่ เก็บมันไว้เถอะ
Go to the gravesite to visit your parents.ไปที่ สุสานเหรอ ไปเยี่ยม พ่อ แม่ เจ้าไง
I would like to go back once to visit my parent's gravesข้าต้องการจะไป กราบไหว้ พ่อ แม่ ที่สุสาน
Everyone is gonna laugh at her, Mom. Please don't let her do this.ทุกๆคนจะหัวเราะเยาะเธอ แม่ ขอร้องเถอะ อย่าให้เธอขึ้นเวทีเลย
You motherfucker, this is the last chance, got it?ไอ้... แม่ นั่นเป็นโอกาสสุดท้าย รู้ไว้ซะด้วย
Mom, I'm here. Don't leave me, Mom. I'm here!แม่ ผมอยู่นี้ อย่าทิ้งผมไป แม่ ผมอยู่นี้!

แม่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม้
Back to top