ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นแก่ตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นแก่ตัว*, -เห็นแก่ตัว-

เห็นแก่ตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นแก่ตัว (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, ละโมบ Ops. เสียสละ
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish Ops. ใจกว้าง
เห็นแก่ตัว (v.) be black-hearted See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be merciless Syn. ใจร้าย, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
เห็นแก่ตัว (adj.) black-hearted See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless Syn. ใจร้าย, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. มักได้
English-Thai: HOPE Dictionary
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish,egocentric)
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hoggish(ฮอก'กิช) adj. คล้ายหมู,เห็นแก่ตัว,ตะกละ. -hoggishly adv -hoggishness n., Syn. selfish
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง,ประโยชน์ส่วน บุคคล,ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swinish(adj) สารเลว,เหมือนหมู,หยาบคาย,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain
selfish (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned
self-centered (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic
altruism (n.) ความไม่เห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น Syn. selflessness
altruistic (adj.) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ Syn. generous, unselfish
egocentric (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist, egotistic
egoist (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit
egotistic (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. self-centered, selfish
egotistic (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist
for profit (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, egoistically
forget oneself (phrv.) ไม่เห็นแก่ตัว See also: ไม่เอาแต่ได้
hog (n.) คนที่เห็นแก่ตัว See also: คนที่ละโมบโลภมาก
self-interest (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. selfishness
self-regard (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. parsimony, vanity, greed
self-regardingly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. for profit, egoistically
selfishly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
Your father's the one who's selfish, up and disappearing like thatพ่อของเธอนั่นแหละ เห็นแก่ตัว ทิ้งพวกเราไปอย่างงั้น
But my mother is a bit harsh, or should I say, she has a cruel side. Aren't you gonna eat?เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เห็นแก่ตัว และซุ่มซ่าม
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน
Wow. You are one spoiled, selfish, little brat.ว้าว เธอนี่มัน นิสัยเสีย เห็นแก่ตัว เหลือขอ
You were reckless and selfish and arrogant.เธอมันไม่ยั้งคิด เห็นแก่ตัว และอวดดีอีก
I know you think I'm crazy, that I'm a schemer and a liar and pathologically selfish, and-and that's true.ฉันรู้ว่าเธอคิดว่าฉันบ้าไปแล้ว ที่ฉันชอบวางแผนและโกหก เห็นแก่ตัว และ มันเป็นเรื่องจริง
Well, the truth is, you're the same lying, selfish, manipulative bitch that you've always been.อืม ความจริงก็คือ เธอก็ยังเหมือนเดิม หลอกลวง และ เห็นแก่ตัว เป็นยัยตัวคอยบงการ ที่เคยเป็นมา
You make fucked-up, selfish, piece o' shit choices!นายมันมักง่าย เห็นแก่ตัว หน้าไหว้หลังหลอก
All through history, humans have proven to be selfish, short-sighted, and hostile.ในประวัติศาสตร์ มนุษย์พิสูจน์แล้วว่า เห็นแก่ตัว มองการณ์ใกล้ อาฆาต
Well, when I look at him, I still see the same, old, selfish, cruel piece of garbage who ran away.แต่ที่ฉันเห็น เขายังเหมือนเดิมนะ เห็นแก่ตัว ใจดำ คนๆนั้นที่เคยหนีไป
I'm guessing you had a vain, selfish, and controlling mother.ผมเดาว่าคุณต้องมีแม่ที่ทิฐิสูง เห็นแก่ตัว และเจ้ากี้เจ้าการแน่นอน
Dishonest, greedy, selfish womanizer.ไม่ซื่อสัตย์ โลภ เห็นแก่ตัว เจ้าชู้
He's an arrogant, selfish pain in the ass.เขาหยิ่งยะโส เห็นแก่ตัว เจ้าปัญหา
You're weak, lazy, selfish, forgetful, foul-mouthed, and sometimes you shit...นายอ่อนแอ ขี้เกียจ เห็นแก่ตัว แถมขี้ลืม ปากหมา แถมบางคราว บางทีนายก็ยังอึราดกาง...
Selfish, insensitive, shallow.เห็นแก่ตัว ตายด้าน สมองทึบ
It's selfish. It's natural.เห็นแก่ตัว นี่มันธรรมขาติ
Selfish, they only care about themselves.เห็นแก่ตัว พวกเขาสนใจ แต่เรื่องของตัวเอง
Selfish? You want to know who's really selfish?เห็นแก่ตัว ใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัว
So he's selfish and eccentric, that's... (CELL PHONE BUZZING) DISPATCHER:เห็นแก่ตัว ไม่เหมือนใคร ทุกหน่วย
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น
For your sake and your sweet mother's sake, I hope so.เห็นแก่ตัวคุณ กับแม่ที่น่ารัก ผมก็หวังว่าได้
I know, And after I watched his piece-of-shit movie, like, a hundred times.เห็นแก่ตัวชะมัดเลย นั่นสิ ทั้งๆ ที่ฉันดูหนังห่วยๆ ของเขาเป็นร้อยรอบ
To hog the books to themselves.เห็นแก่ตัวซ่อนหนังสือไว้ให้ตัวเอง
Alpha dogs, both of them.เห็นแก่ตัวทั้งคู่เลย
Purely selfish.เห็นแก่ตัวสุดๆ ต่างหาก
Twice as mingy.เห็นแก่ตัวเป็นสองเท่า
Being selfish and disrespectful...เห็นแก่ตัวแล้วก็หยาบคายแบบเนี้ย...
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ
Why? Because you're selfish!ทำไม พวกเจ้าเห็นแก่ตัว!
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว
He was honest enough, but he wanted to be more selfish, freeเขาเป็นคนซื่อสัตย์พอ แต่ แต่เขาเห็นแก่ตัวมากกว่า
It was selfish of him to dieมันคือการตายที่เห็นแก่ตัว
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ...
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นแก่ตัว
Back to top