ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมตตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมตตา*, -เมตตา-

เมตตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมตตา (v.) be loving See also: be kind, be merciful Syn. ปรานี, รักใคร่
เมตตา (v.) help See also: assist, aid, relieve Syn. ช่วย, คุ้มครอง, บรรเทา, กรุณา, สงเคราะห์
เมตตา (v.) be kind See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous Syn. ใจอารี, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
เมตตา (adj.) kind-hearted See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent Syn. ใจอารี, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
เมตตา (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
เมตตา (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา, เมตตาปรานี Ops. ใจร้าย, อำมหิต
เมตตา (v.) kind See also: merciful, have mercy on, favor Syn. ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร
เมตตากรุณา (v.) be generous See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, be large-minded Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ Ops. ใจแคบ
เมตตากรุณา (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ Ops. ใจแคบ
เมตตากรุณา (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตาปรานี Ops. ใจร้าย, อำมหิต
เมตตาจิต (n.) kindheartedness See also: mercy, compassion Syn. ความเมตตากรุณา, ความเอื้ออารี, ความเมตตาปรานี
เมตตาปรานี (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา Ops. ใจร้าย, อำมหิต
English-Thai: HOPE Dictionary
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
merciful(เมอ'ซิฟูล) adj. กรุณาปรานี,เมตตา,มีความอนุเคราะห์ดี,เห็นอกเห็นใจ., See also: mercifully adv. mercifulness n.
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
pitiless(พิท'ทิเลส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ไม่มีใจสงสาร
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous
unkind(อันไคนดฺ') adj. ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,รุนแรง,เหี้ยม,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: unkindness n., Syn. harsh inhuman
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.
unmerciful(อันเมอ'ซิฟูล) adj. ไม่เมตตา,ไม่กรุณา,ไม่ปรานี,ทารุณ,ไม่สงสาร., See also: unmercifully adv., Syn. merciless
English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
obliging(adj) กรุณา,มีเมตตา,มีใจเอื้อเฟื้อ
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Metatarsalกระดูกฝ่าเท้า, กระดูกเมตตาทาสัล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
handsome (adj.) เมตตากรุณา See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
amiability (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
amiability (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness Ops. kindlessness, ruthlessness
benevolence (n.) ความเมตตากรุณา See also: คุณงามความดี, ความใจดี Syn. generosity Ops. stinginess
good-natured (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous, kind-hearted
good-naturedly (adv.) ด้วยใจเมตตากรุณา
inclement (adj.) ไร้ความเมตตา (คำทางการ) See also: ไม่มีความกรุณาปราณี Syn. harsh, unmerciful Ops. clement, merciful
indulgence (n.) ความเมตตา See also: ความใจดี Syn. mercy, amnesty Ops. unforgiveness, condemnation
kind-hearted (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous
kindliness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
kindness (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness, amiability Ops. kindlessness, ruthlessness
lenience (n.) ความเมตตาปรานี See also: ความกรุณาปรานี
merciful (adj.) เปี่ยมด้วยความเมตตา See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ Syn. pitying, kind, kindly Ops. merciless, cruel, unkind
mercifully (adv.) อย่างเมตตา
mercifulness (n.) ความเมตตา
mercy (n.) ความเมตตา See also: ความกรุณา, ความปราณี Syn. excuse, pardon, forgiveness Ops. condemnation, unforgiveness
milk of hum kindness (idm.) ความเมตตาปราณีผู้อื่น See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
openhearted (adj.) ที่มีเมตตา See also: กรุณา, มีน้ำใจ Syn. benevolent, kind Ops. unkind
pitying (adj.) เปี่ยมด้วยความเมตตา See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ Syn. kind, kindly Ops. merciless, cruel, unkind
put an animal out of its misery (idm.) ฆ่าอย่างไร้ความเมตตา Syn. put away, put down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* i'm beggin' you for mercy * * yeah, yeah, yeah * * why won't you release me * * mercy * * show me some mercy * * i said release me * * yeah, yeah, yeah ** ฉันขอเพียงความเมตตาจากเธอ * * ทำไมเธอไม่ปล่อยฉันไป * * เมตตา * * เมตตาฉันเถอะ *
Mercy! Mercy, My Lord! I beg you.เมตตา ได้โปรดมีเมตตาด้วย ใต้เท้า ข้าขอร้องท่าน
Lenient would be an akle bracelet of razors.เมตตาของเขาคือกำไลข้อเท้าทำด้วยมีด
Indulge me. What's the whole story?เมตตาฉันหน่อยสิ แล้วอะไรคือเรื่องทั้งหมดล่ะ?
Have mercy on the whole messed up human race.เมตตาต่อความผิดพลาดทั้งหมดบนเส้นทางของมนุษย์
You've done my brother a kindness.เมตตาที่ท่านมีต่อน้องชายข้า
It's mercy for a guy who stood up to those guys on the train.เมตตาธรรมสำหรับชายที่ลุกขึ้น ขวางพวกโจรบนรถไฟขบวนนั้น
So kind, so gentle...เมตตาปราณีมาก อ่อนโยนมาก
Subtle, Walker.เมตตาหน่อย วอล์คเกอร์
A little compassion, folksเมตตาเพื่อนมนุษย์หน่อย
Have mercy, Lord Jesus.เมตตาเราด้วย พระผู้เป็นเจ้า
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้!
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes.และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป
He was great. The way he took care of Penny.ท่านเมตตามาก ตอนที่ช่วย เพนนี
He took mercy on me, gave me 10 milligrams of Valium... and sent me home.เขาเมตตาผม ให้ยานอนหลับมาสิบกรัม และให้กลับบ้านได้
May God have mercy on his soul.ขอให้พระเจ้าเมตตาวิญญาณพวกเขาด้วย.
Thank you kind sir.ขอบคุณนายท่านผู้มีเมตตา ข้าดีใจที่ท่านหาเธอเจอ
Oh, merciful God,พระเจ้าผู้ทรงมีเมตตา
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า
He's a fierce, pitiless, wolfish man.เขาดุดัน ไร้ความเมตตา เป็นชายที่คล้ายสุนัขป่า
"Justice." "Mercy." "Clemency.""Justice." "เมอร์ซี่. "ความเมตตากรุณา."
Well, I think they ought to take the word "compassion"... out of the English dictionary.ดีฉันคิดว่าพวกเขาควรจะใช้เวลา คำว่า"เมตตา"... ออก ofthe พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
If I accept this mercy deal...ถ้า l ยอมรับข้อตกลงความเมตตานี้ ...
They have a flipping cheek, offering me mercy.พวกเขาได้พลิกแก้ม ผมเสนอความเมตตา
They should be begging for mercy themselves.เขาควรจะไหว้ สำหรับความเมตตาตัวเอง
"a good doctor, a forgiving priest... and a clever accountant. "หมอเก่งๆ... พระที่เมตตา... กับนักบัญชีที่ฉลาด
What I can do, if I'm any sort of a man, is the next most merciful thing.ก็คือความเมตตาขั้นรองลงมา ยิงเธอให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมตตา
Back to top