ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นธรรม*, -เป็นธรรม-

เป็นธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นธรรม (v.) be fair See also: be just, be equitable, be impartial, be justified Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม Ops. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม
เป็นธรรมชาติ (v.) has the natural manner See also: has an unaffected or spontaneous manner
เป็นธรรมชาติ (adv.) naturally See also: spontaneously
เป็นธรรมดา (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
rawdealn. การกระทำที่ไม่เป็นธรรม
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
wrong(adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
just compensationค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
merit ratingการกำหนดอัตราตามความเป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjustไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
right (adj.) เป็นธรรม See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม Syn. equitable, fair, just
as a duck takes to water (idm.) เป็นธรรมชาติ
natural (adj.) เป็นธรรมชาติ See also: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ Syn. intrinsic, original, essential, true Ops. artificial, unnatural
customary (adj.) เป็นธรรมเนียม
conventionalise (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalize
conventionalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalise
idiom (n.) การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา See also: สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
inequitable (adj.) ซึ่งไม่เป็นธรรม See also: ซึ่งอยุติธรรม Syn. unfair, unjust Ops. fair
inequitably (adv.) อย่างไม่เป็นธรรม See also: อย่างอยุติธรรม Syn. unfairly, unjustly Ops. unprejudicedly, justly
justly (adv.) อย่างเป็นธรรม See also: อย่างยุติธรรม Syn. fairly, honestly Ops. unfairly
naturalise (vt.) ทำให้เป็นธรรมชาติ See also: ทำให้เหมือนธรรมชาติ
naturalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมชาติ See also: ทำให้เหมือนธรรมชาติ
naturalness (n.) ความเป็นธรรมชาติ Syn. ease, realism
naturism (n.) ความเชื่อว่าการไม่สวมเสื้อผ้าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า Syn. nudism
naturist (n.) ผู้ไม่สวมเสื้อผ้าเพราะเชื่อว่าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า Syn. nudist
smell of the lamp (idm.) (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
uneven (adj.) ซึ่งไม่เป็นธรรม See also: ไม่ยุติธรรม Syn. one-sided, unfair Ops. fair
unjustly (adv.) อย่างไม่เป็นธรรม See also: อย่างอยุติธรรม Syn. unfairly Ops. unprejudicedly, justly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is entitled to a fair trial which he is going to get.เขามีสิทธิที่จะมีการพิจารณาคดีที่ เป็นธรรม ซึ่งเขาเป็นไปได้ ดังนั้นนายอำเภอสิ่งที่คุณรอคอย
All normal with your brother.เป็นธรรมชาติ กับน้องชายคุณ
It's in my nature. It's who I am.เป็นธรรมชาติของผม นี่คือตัวผม
It's human nature.เป็นธรรมชาติของมนุษย์
It's human nature to make assumptions based on appearances.เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะตั้งสมมติฐาน จากสิ่งที่ได้เห็น
It is in our nature to judge the people around us.เป็นธรรมชาติของเราที่จะตัดสินผู้คนรอบๆ เรา
You know how stupid that sounds?เป็นธรรมชาติของเราที่เป็นศัตรู
Natural high, I assure you. Totally natural.เป็นธรรมชาติครับ รับรองเลย เป็นธรรมชาติสุดๆ
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
The only difference among them was the precise nature of the coming disaster.เป็นธรรมชาติที่แม่นยำของภัยพิบัติมา
Spontaneous and slightly airheaded are both personality traits that you chose.เป็นธรรมชาติแล้วก็โง่หน่อยๆน่ะ เธอตั้งโปรแรกมเค้าเองนี่นา
The natives are getting restless out there.เป็นธรรมดา ของคนอดนอน
Unless you're the type of person who swallows antidepressants to hide the pain, huh?เป็นธรรมดา ของแต่ละบุคคล ซึ่งกินยาแก้ปวดเพื่อซ่อนความเจ็บปวด
Naturally, you'll have to lie to your wife.เป็นธรรมดา คุณคงต้องโกหกภรรยา
Of course I wasn't cool about it from the beginning.เป็นธรรมดา ฉันเองก็อยู่เฉยไม่ได้ ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
Protecting the environment is long-term commitment,เป็นธรรมดา ธุรกิจประเภทนี้มันเป็นธุรกิจที่ยืดเยื้อ
I'm that type, who can only rely on first impressions.เป็นธรรมดา ผู้คนมักประทับใจฉันเมื่อแรกเห็น
As normal, you've got a murder, no one rats.เป็นธรรมดา เวลามีฆาตกรรม ไม่มีใครแจ้งอะไร
I naturally fall in love with the woman.เป็นธรรมดาของผม ที่จะรักผู้หญิง
It's pretty common, actually.เป็นธรรมดาค่ะ,มันเกิดขึ้นได้
Well, you know, it's quite common to experience a lull in sexual activity after a baby.เป็นธรรมดาที่กามกิจ อาจจะล้าๆไป หลังจากมีลูก
Is it not natural I seek some surety?เป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องหาหลักประกันไว้
Naturally, you'd project those feelings onto the nearest available sex machine.เป็นธรรมดาที่คุณต้องมีอารมณ์แบบนั้น กับเครื่องเพศที่อยู่ใกล้ที่สุด
It's perfectly normal to feel confused.เป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกสับสน
It's normal for him to like you.เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องชอบแก
It's the same reason you piloted EVA because Commander Ikari needed you to.เป็นธรรมดาที่เนิร์ฟต้องทำในสิ่งที่สมควรทำ \ ผู้การอิคาริเองก็ทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เธอขับเอวา
It's normal to get cold feet before your wedding.เป็นธรรมดาที่เราจะต้องรู้สึกหวาดกลัวก่อนแต่งงาน
The nature of our questioning has shifted.เป็นธรรมดาที่เราอาจ เปลี่ยนแปลงบ้าง
I simply want to put this behind us.เป็นธรรมดาที่แม่อยากเอาเรื่องพวกนี้ไว้ข้างหลัง
To be fair, there was a time when I would have used something like this against you.เป็นธรรมมีช่วงเวลาที่ฉันจะ ได้ใช้อะไรเช่นนี้กับคุณ
It's a tradition.เป็นธรรมเนียมของที่นั่น
It was customary for me to extend him an invitation.เป็นธรรมเนียมที่ข้าต้อง ส่งคำเชิญให้แก่เขา
It's the great tradition of the b movie.เป็นธรรมเนียมที่ดี ของหนังเกรดบี
It's tradition, kyle.เป็นธรรมเนียมน่ะ ไคล
Is that fair? No.เป็นธรรมไหม เปล่าเลย
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า
All right, they've gone.ความเป็นธรรมไม่มีอีกต่อไปแล้ว
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

เป็นธรรม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นธรรม
Back to top