ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unjustly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unjustly*, -unjustly-

unjustly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unjustly (adv.) อย่างไม่เป็นธรรม See also: อย่างอยุติธรรม Syn. unfairly Ops. unprejudicedly, justly
unjustly (adv.) อย่างผิดฎหมาย See also: อย่างไม่ถูกต้อง Syn. illegally, wrongly
unjustly (adv.) โดยมิชอบ See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค Syn. inequitably Ops. fairly

unjustly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances

unjustly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unjustly
Back to top