ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุดมสมบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุดมสมบูรณ์*, -อุดมสมบูรณ์-

อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์ Ops. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์ (v.) be plentiful See also: be abundant Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์ Ops. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์ (v.) abound See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse Syn. มากมาย
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly, amply, profusely Syn. มากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fecund(ฟี'เคินดฺ) adj. ทำให้เกิดผล,มีผลหรือลูกดก,อุดมสมบูรณ์,ดินดี,สร้างสรรค์
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fructify(ฟรัค'ทะไฟ) vi. ให้กำเนิดผล,ออกผล. vt. ทำให้ได้ผล,ทำให้มีผล,ทำให้อุดมสมบูรณ์., See also: fructifier n.
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก,อุดมสมบูรณ์,มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
impletion(อิมพลี' เชิน) n. การใส่, การบรรจุ, ความอุดมสมบูรณ์
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility,infertileness n.
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant ###A. sparse,arid
English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
prolific(adj) มีลูกดก,มีลูกมาก,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก
replete(adj) แน่น,เต็ม,เพียบพร้อม,อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exuberant (adj.) อุดมสมบูรณ์ Syn. abundant, plentiful, profuse
fecund (adj.) อุดมสมบูรณ์ See also: ออกดอกผลมาก Syn. fertile, fruitful, productive
plenteous (adj.) อุดมสมบูรณ์ See also: มากมาย, เยอะแยะ Syn. full, fertile, plentiful
rich (adj.) อุดมสมบูรณ์ Syn. full, well-supplied
substantial (adj.) อุดมสมบูรณ์ See also: มั่งคั่ง Syn. prosperous, rich, wealthy
well-supplied (adj.) อุดมสมบูรณ์ Syn. full
abundance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย Syn. bounty, profusion
boundtiful (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. fructuous, prolific
cornupopia (n.) แหล่งอุดมสมบูรณ์ See also: แหล่งที่มีมากมาย Syn. abundance Ops. scarcity
eldorado (n.) แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ Syn. bonanza, treasury
exuberance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. abundance, affluence, plenty
fertile (adj.) ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์ See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก Syn. fruitful, productive Ops. barren, desert
fertility (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. fertile, fecundity, productivity Ops. barrenness, infertility
fructuous (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. boundtiful, prolific
fruitful (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. boundtiful, fructuous, prolific
infertile (adj.) ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์ Syn. unproductive, impotent, sterile
live off the fat of the land (idm.) มีชีวิตอุดมสมบูรณ์ See also: มีชีวิตสุขสบาย
loam (n.) ดินที่อุดมสมบูรณ์ See also: ดิน Syn. topsoil
luxuriance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ See also: ความหรูหรา
mine (n.) แหล่งอุดมสมบูรณ์ See also: แหล่งที่มีมากมาย Syn. abundance, cornupopia Ops. scarcity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น
A couple hundred years agoNthis place was booming plenty of food and thriving culture.หลายร้อยปีก่อน \ที่นี่ อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าอาหาร หรือ วัฒนธรรม
See they get plenty of tea.คุณชาย ดูพวกเขาได้รับความ อุดมสมบูรณ์ของชา
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ
Take your time, Charlie. We got plenty of it.ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน
That's plenty of time.นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของเวลา
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ
A fertile world where life was a givenโลกอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งก่อกำเนิดชีวิต
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย.
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง
This gesture was thought to guarantee a successful harvest for the coming year.ผู้คนเชื่อว่าพืชผลในปีที่จะมาถึง จะอุดมสมบูรณ์
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน
You will all have... great weather and... good crops.พวกเจ้าทั้งหลายจะได้... อากาศดี และ... ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
It represents fertility.เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์
Came together to share the bountiful harvest.มาร่วมกันแบ่งปันการเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมสมบูรณ์
The animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters.สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling
Have you ever heard of affluenza?ลูกเคยได้ยินคำว่าอุดมสมบูรณ์ไหม
No, affluenza.ไม่ใช่ ความอุดมสมบูรณ์ต่างหาก มันเป็นเงื่อนไข
So what does this mean for our hunt for E.T.?ฝนตกลงส่วนผสมสำหรับสิ่งมี ชีวิตบนดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์
I've never seen anyone so happy developing taxonomies before.- เธอดูอุดมสมบูรณ์มาก คืนนี้เราจะมีเดทอีก รู้อะไรไหม
All Koreans live off the strength they get from food, don't you think? From Korean food.คุณคิดมั้ยว่าคนเกาหลีมีชีวิตอุดมสมบูรณ์จากอาหารเกาหลี
I'm sure I'll have plenty of reports.ฉันแน่ใจว่าฉันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของรายงาน
At least. Ukraine was the most fertile land.อย่างต่ำน่ะ ยูเครนเคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
Used to mean better crops, and less disease.เคยมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย
That was a productive morning.เป็นเช้าที่อุดมสมบูรณ์นะ
¶ And in our world of plenty#ในโลกของเราที่อุดมสมบูรณ์นี้#
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด
Game is plentiful there.เกมจะมีความอุดมสมบูรณ์
That's what the warlock wants. He told you so himself.พวกเขาบูชาเทพีความอุดมสมบูรณ์ ที่มีหน้าอกสิบหกเต้า
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป
Plenty of fuel to get you to Somalia.ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงท ให้คุณได้รับโซมาเลีย.
Wheat, barley, apples. We've had a blessed harvest.ข้าวสาลี บาร์เลย์ แอปเปิ้ล เรามีดินแดนที่ให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุดมสมบูรณ์
Back to top