ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fructuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fructuous*, -fructuous-

fructuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fructuous (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. boundtiful, prolific

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fructuous
Back to top