ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plenty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plenty*, -plenty-

plenty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plenty (n.) จำนวนมากมาย See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ Syn. abundance, fullness, plentifulness Ops. scarcity
plenty (adj.) มากพอ See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย
plenty (adv.) อย่างเต็มที่ See also: ทีเดียว, เพียงพอ Syn. enough
English-Thai: HOPE Dictionary
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
English-Thai: Nontri Dictionary
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be off, plenty to doฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
He has plenty of enemiesเขามีศัตรูมากมาย
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
Keep your shirt on! We have plenty of timeคอยเดี๋ยวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย
What do you care about money, you got plenty?คุณสนเรื่องเงินด้วยหรือ ในเมื่อมีมากมายอยู่แล้ว?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น
You better have plenty of film in that camera.{\cHFFFFFF}You better have plenty of film in that camera.
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.'ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ
See they get plenty of tea.คุณชาย ดูพวกเขาได้รับความ อุดมสมบูรณ์ของชา
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
Because there's plenty Of water to drinkก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ
Is Ben getting plenty of pictures? Oh, you bet he is.- เบนถ่ายรูปไว้เยอะรึเปล่า
Take your time, Charlie. We got plenty of it.ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว
Gresh water, plenty of sunshine....มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น
And, Gobler, I want plenty of protection.และ, ก็อบเบอร์, ฉันต้องการ การป้องกันมากขึ้น.

plenty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
丰裕[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, 丰裕 / 豐裕] abundance; plenty
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 优裕 / 優裕] plenty; abundance
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, 充裕] plenty; sufficient; enough

plenty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
ふさ[, fusa] (adv,adj-na) (arch) plenty
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty
たっぷり[, tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P)
ふんなんに[, funnanni] (adv) in plenty; fully
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
多目に[おおめに, oomeni] (adv) plenty; lots
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P)
飽食時代[ほうしょくじだい, houshokujidai] (n) current era of excessive eating; era in which there is more than enough food; age of plenty; age of plentiful food

plenty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
เบอะ[adv.] (boe) EN: plenty ; loads ; much FR:
ชุกชุม[adv.] (chukchum) EN: plenty of ; lots of FR: en abondance
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
ดกดื่น[adv.] (dokdeūn) EN: plenty (of) ; plentifully FR:
อีกมาก[adv.] (īk māk) EN: much more ; a lot more ; plenty more FR: beaucoup plus
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant FR:
ค่อนหม้อ[X] (khǿn mø) EN: an almost full pot ; still plenty left in the pot FR:
กินอยู่พูวาย[v.] (kinyūphūwāi) EN: have plenty ; have an abundance ; live in clover FR:
กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์[n. exp.] (krūay haeng) EN: Cornucopia ; Horn of plenty FR: corne d'abondance [f]
หลายสิ่งหลายอย่าง[n. exp.] (lāi sing lā) EN: many things ; lots of things ; plenty of stuff FR:
เหลือเฟือ[adj.] (leūafeūa) EN: more than enough ; plenty ; ample ; excessive ; overabundan FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
หมูเห็ดเป็ดไก่[n. exp.] (mū het pet ) EN: feast ; banquet ; plenty of food FR:
ถมไป[X] (thompai) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมเถ[X] (thomthē) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมถืด[X] (thomtheūt) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
อู่ข้าวอู่น้ำ[n. exp.] (ū khāo ū nā) EN: breadbasket ; land of plenty FR: grenier à riz [m]
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles FR: beaucoup ; plein (de) ; en abondance
เยอะมาก[adv.] (yoe māk) EN: a lot ; plenty FR: beaucoup ; énormément ; en quantité
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[adv.] (yoeyae loēi) EN: plenty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plenty
Back to top