ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profuse*, -profuse-

profuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profuse (adj.) ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น) Syn. extravagant, luxuriant Ops. limited, scant
profuse (adj.) สุรุ่ยสุร่าย
profusely (adv.) อย่างมากมาย Syn. extensively
profuseness (n.) ความมากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
English-Thai: Nontri Dictionary
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชมเปาะ (v.) be profuse in praise See also: be full of praise, express profuse admiration
ซิก (adv.) profusely See also: copiously, drenchingly with perspiration
ทราม (adv.) profusely See also: overflowingly, extensively, vastly
พราก (adv.) profusely See also: abundantly Syn. พรู, พรั่งพรู
สล้าง (adv.) profusely See also: abundantly, copiously Syn. สะพรั่ง, มาก
ไสว (adv.) profusely See also: abundantly, copiously Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก
ติดลม (adv.) (speak) profusely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ
You ran him over, and now he's bleeding. Profusely.คุณชนเขา และตอนนี้เขาก็กำลังเลือดไหล
Now, I apologize profusely.ตอนนี้ ฉันขอโทษอย่าสุดซึ้ง
Mr. Nozaki apologized profusely.คุณโนซากิขอโทษต่อไปเรื่อยๆ
The blood is profuse. It is Amy's, type B, and we should have DNA soon.และเราจะได้ผล DNA เร็วๆนี้
Your body will strain to reject the poison by profusely sweating, defecating, vomiting.กล้ามเนื้อคุณจะบีบรัดถึงขีดสุด เพื่อปฏิเสธพิษนั้น อาเจียนรุนแรง

profuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汗如雨下[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, 汗如雨下] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig

profuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology
過度の弁解[かどのべんかい, kadonobenkai] (n) profuse apology
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream

profuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
ขอโทษขอโพย[v. exp.] (khøthōt khø) EN: apologize profusely FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
สลอน[adv.] (saløn) EN: widely and profusely spread ; in profusion ; as a sea FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ซิก ๆ = ซิกๆ[adv.] (sik-sik) EN: profusely ; copiously FR:
ตื่นดก[X] (teūn dok) EN: profusely FR:
ติดลม[v.] (titlom) EN: speak profusely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profuse
Back to top