ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุด*, -รุด-

รุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุด (v.) hasten See also: dash, hurry, speed Syn. รีบรุด
รุด (adv.) hurriedly See also: quickly Syn. รีบรุด
รุดหน้า (v.) progress See also: advance, develop, proceed, increase Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา Ops. ถดถอย
รุดเร่ง (v.) hurry See also: dash, rush Syn. รีบร้อน
รุดเร่ง (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
olluvial(คะลู'เวียล) adj. ซึ่งทรุดหรือพังลงมากอง
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired,exhausted,fatigued
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทาลง,ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle,sink
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
WORN-worn-out(adj) ชำรุด,เสีย,หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Subsidence การยุบตัว การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม 1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crock (n.) ของชำรุด See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
deteriorate (vt.) ทำให้ทรุดโทรม See also: ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เลวลง Syn. spoil, decompose
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
dilapidate (vt.) ปล่อยให้ชำรุด See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้ปรักหักพัง Syn. impair
dilapidate (vi.) ปล่อยให้ชำรุด See also: ปล่อยให้พัง, ชำรุด, ทรุดโทรม Syn. impair
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated
disrepair (n.) ความชำรุดรุดโทรม See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม Syn. collapse, ruination
full steam ahead (idm.) เร่งให้รุดหน้าอย่างมากที่สุด
junk heap (sl.) รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
mean (adj.) ทรุดโทรม See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม Syn. shabby
relapse (vi.) ทรุด See also: กำเริบอีก Syn. deteriorate, weaken, worsen
run-down (adj.) ซึ่งมีสุขภาพทรุดโทรม See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, tired, weak
sally (n.) การรีบรุด
seedy (adj.) ทรุดโทรม See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม Syn. shabby, poorly
sink to (phrv.) ทรุดลง See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to (phrv.) ทรุดลงกับ See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sinking (n.) การทรุดตัวลง See also: การจมลง, การยุบลง Syn. fall, landslide
slump (vi.) ทรุดตัวลง See also: ทำตัวงอ, ฟุบลง
subside (vi.) ทรุดตัว See also: จมลง, ยุบลง Syn. drop, collapse, sink
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get outta here.รุดหน้าไปที่นี่กันเถอะ
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก
He went on, his voice broken, sobbingเขาไปบน, เสียงของเขา .ที่ชำรุด , sobbing
Doctor says the sick people are getting worse. We're running out of time.หมอบอกว่าคนป่วยอาการทรุดหนัก เราจะไม่มีเวลากันแล้ว
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว.
Four weeks ago, she collapsed in her room.สี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอทรุดตัว ลงในห้องของเธอ
Why don't you tell us one about Sergeant Steele and his battling leathernecks?ทำไมนายไม่เล่าเรื่องจ่าสตีล กับตะกรุดพิชัยยุทธของเขาล่ะ?
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้
She's not well. She's having the baby.อาการทรุดหนัก เธอคลอดลูกยากมากครับ
This elevator is not in service, sir Please use anotherลิฟต์ตัวนี้ชำรุดค่ะท่าน กรุณาใช้ตัวอื่น
She's a loose cannon. She's out of control.นางเป็นปืนใหญ่ที่ชำรุด นางเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้
To her, the broken men with shattered bodies, who filled the ward were all Noah.สำหรับเธอ ชายหนุ่มพิการผู้มีร่างกายที่ทรุดโทรม คนที่เข้ามาในวอร์ด/ ทุกคนคือโนอาห์
Commander, we've lost power to the forward rotors. We're losing altitude.ผู้การครับ แหล่งพลังงานขับเคลื่อนเครื่องยนต์ชำรุด เรากำลังเสียทิศทางเคลื่อนที่ครับ
Ladder 49 to command.เรามีแผนผังแสดงการทรุดตัวข้างในนั้น
We dropped everything and came running.เราหยุดทำทุกอย่าง และรีบรุดมาที่เกิดเหตุที่นี่
We asked her to stay with the body, and we took off.เราขอให้พวกเธอช่วยอยู่กับศพคนเสียชีวิต แล้วเราก็รุดไปยังที่เกิดเหตุ
The alarm came in at 5:09, two uniforms responded, no sign of an intruder.09 เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบรีบรุดมาที่เกิดเหตุ ไม่เห็นผู้บุกรุก
Means my robot's broken.หมายความว่า หุ่นยนต์ของชั้นชำรุด
And then she just kinda sat down and put her hand to her head.เธอดูเหมือน ทรุดลง และก็เอามือไว้ที่หัว
It's not much now, but it used to be lovely.ตอุนนี้ทรุดโทรม แต่เมือก่อนมันสวยมาก
Said you got to see your brother at the long end of a broken bottle.บอกว่าคุณต้องเห็นพี่ชายของคุณที่ตอนจบของขวดชำรุด.
His stats are dropping. He's gonna code.อาการของเค้ากำลังแย่ลง เค้าต้องทรุดหนักแน่
This building was built on the permafrost and has collapsed as the permafrost thaws.อาคารนี้สร้างบนน้ำแข็งถาวร แล้วได้ทรุดพังลงเมื่อน้ำแข็งถาวรละลาย
When the hot springs stopped doing well, the town was already dying with nothing but bones and no meat,เมื่อฮอทสปริง โทรมแล้ว เมืองเริ่มทรุดโทรม ไม่มีอะไรนอกจากเนื้อและกระดูก
The murder investigation is ongoing, and that's all I can share with the press at this time.การสืบสวนการฆาตกรรมกำลังรุดหน้า และตอนนี้ ผมบอกสื่อได้เพียงแค่นี้
What do you think?และยิ่งไปกว่านั้นต้องพูด เกี่ยวกับความรุดหน้าทางสังคมที่ดี
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น
And overcast on Tsuru's hurt face the face of Tada-san who was hurt the most that day.สีหน้าของซึรุดูเศร้าสร้อย เหมือนสีหน้าของทาดะซังในวันนั้นมาก
I am fine. No permanent damage.ฉันปลอดภัยดี ไม่มีส่วนไหนชำรุดเสียหาย
Farrokh uses Morimoto's satellite to start World War III.ฟารุดจะใช้ดาวเทียมของโมริโมโต้ เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 3
Sarah, Sarah- I know where Farrokh is.ซาร่าห์ ซาร่าห์ ผมรู้ว่าฟารุดอยู่ที่ไหน
If you put this off and you, you collapse, you're going to be treated by another doctor.ถ้าคุณทิ้งโอกาสนี้.. คุณทรุดลง คุณจะได้รับการรักษาจากหมอคนอื่น
Michael! What's going on?เกิดอะไรขึ้น ทำไมเค้าถึงทรุดตัวลง
Yeah. She did one take and collapsed at the end of it.ใช่ เธอเล่นไปเทคนึง แล้วตอนจบเธอก็ทรุดไปเลย
Or that computer simply... wears down and quits.หรือจนกว่ามันจะ... ชำรุดและหมดสภาพไป
We had a little setback with the business.เราทรุดตัวเล็กน้อยกับธุรกิจ
The residents all got to keep one of the dead kidneysศัลยแพทย์จะได้รับไตที่ชำรุดหนึ่งไต
Sorry-Just trying to save you some cash.ขอโทษ... แค่พยายามช่วยคุณไม่ให้ทรุดหนัก
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุด
Back to top