ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั้ง*, -รั้ง-

รัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัง (clas.) hive See also: nest, beehive
รัง (n.) ingrin See also: Pentacme suavis Syn. ต้นรัง
รัง (n.) nest
รังกระสุน (n.) quiver
รังกล้วยไม้ (n.) orchid house
รังควาน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex Syn. รบกวน
รังควาน (n.) evil spirit in a human body
รังควาน (n.) guardian spirit of wild elephant
รังดุม (n.) buttonhole
รังนก (n.) sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped Syn. ขนมรังนก
รังนก (n.) swallow´s nest Syn. รังนกนางแอ่น
รังนก (n.) nest See also: bird ´s nest
รังนกนางแอ่น (n.) swallow´s nest
รังบวบ (n.) loofah See also: dried tough fiber of the sponge-gourd
รังปลวก (n.) anthill See also: termite hill
รังผึ้ง (n.) beehive See also: honeycomb Syn. รวงผึ้ง
รังผึ้ง (n.) the grate of an oven Syn. ตะกรับ
รังผึ้ง (n.) radiator
รังมด (n.) ant´s nest
รังรอง (adj.) beautiful See also: pretty, splendid Syn. งดงาม
รังรอง (adj.) prosperous Syn. รุ่งเรือง
รังรักษ์ (v.) create See also: produce, build Syn. สร้าง
รังรักษ์ (v.) govern See also: protect Syn. คุ้มครอง
รังวัด (v.) measure See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land
รังสรรค์ (v.) appoint See also: delegate Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
รังสรรค์ (v.) create See also: establish, build, erect, produce Syn. รังสฤษฏ์, สร้าง
รังสฤษฎ์ (v.) create See also: produce, build, make, invent Syn. รังรักษ์, รังสรรค์
รังสฤษฏ์ (v.) appoint See also: delegate Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
รังสฤษฏ์ (v.) create See also: produce, establish, build, erect Syn. รังสรรค์, สร้าง
รังสี (n.) radioactivity See also: radiation, ray, light
รังสีความร้อน (n.) infrared rays See also: infrared Syn. อินฟราเรด, รังสีอินฟราเรด
รังสีคอสมิก (n.) cosmic rays
รังสีรักษา (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง
รังสีวิทยา (n.) radiology
รังสีอัลฟา (n.) alpha ray
รังสีอินฟราเรด (n.) infrared rays See also: infrared Syn. อินฟราเรด
รังสีเบตา (n.) beta ray
รังสีเหนือม่วง (n.) ultraviolet See also: UV
รังสีแกมม่า (n.) gamma ray
รังสีแพทย์ (n.) radiologist
English-Thai: HOPE Dictionary
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actinoid(แอค' ทินอยด์) adj. ซึ่งคล้ายรังสี
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง,รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive)
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ
boutonniere(บูทอเนีย') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
buttonhole(n) รังดุม
chronic(adj) เป็นมานาน,เรื้อรัง
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
coral(n) ปะการัง
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
den(n) ซ่องโจร,บ่อน,รัง,ถ้ำ,กรงสัตว์
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
franc(n) เงินฟรังก์
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gamma rayรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ovaryรังไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultraviolet raysรังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเหนือม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
alveolate; faveolate; favoseแบบรังผึ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon dating; radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centigrayหน่วยรังสีดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chronicเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cup coral; horn coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cystitis, radiation; radiocystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dandruffขี้รังแค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diathermy, short waveอุณหรังสีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
infrared radiation๑. การแผ่รังสีอินฟราเรด๒. รังสีอินฟราเรด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiationการฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateriteศิลาแลง, แม่รัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mammographyการถ่ายภาพรังสีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophoralgiaอาการปวดรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovarian ductท่อรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pest๑. กาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ plague]๒. สัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruritus aniอาการคันทวารหนักเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiant๑. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radial ๒]๒. -แผ่รังสี, -แผ่ความร้อน๓. -ส่งผ่านโดยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiate๑. แผ่รอบจุด, เรียงเป็นรัศมี๒. ฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation๑. การแผ่รัศมี, การแผ่รังสี๒. การฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ irradiation]๓. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ ray ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sickness; sickness, X-rayการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocarbon dating; carbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiogram; radiograph; skiagram; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dander, Humanรังแคมนุษย์ [การแพทย์]
Dandruffรังแค [การแพทย์]
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Infrared รังสีอินฟราเรด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ovaryรังไข่, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย รังไข่ของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์  ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมน ส่วนรังไข่ของพืชดอกมีออวุลอยู่ภายใน เมื่อเจริญเติบโตต่อไปรังไข่จะกลายเป็นผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radiologyรังสีวิทยา [TU Subject Heading]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reflected global radiationรังสีสะท้อนของรังสี ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
shortwave radiationรังสีคลื่นสั้น [อุตุนิยมวิทยา]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Alcoholismพิษสุราเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Belgian francรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]
Burton Signแนวเส้นสีน้ำเงินพบที่เหงือกในโรคพิษตะกั่วเรื้อรัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerie (n.) รังของนกขนาดใหญ่
infest (vt.) รังควาญ See also: ยุ่มย่าม, เข้าไปอยู่เต็ม Syn. invade, obstruct, burst in
buttonhole (n.) รังดุม See also: รังดุมเสื้อผ้า Syn. eyelet
nest of wasps (n.) รังตัวต่อ
vespiary (n.) รังตัวต่อ Syn. nest of wasps
nest (n.) รังนก Syn. brood, hatch
loft (n.) รังนกพิราบ
beehive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
hive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง
honeycomb (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
honeycomb radiator (n.) รังผึ้ง (รถ)
anthill (n.) รังมด
radiation (n.) รังสี See also: พลังงานจากรังสีหรือคลื่น
ray (n.) รังสี See also: รัศมี, ลำแสง Syn. beam, flash, light, gleam
cosmic ray (n.) รังสีคอสมิก
radiation therapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี
radiotherapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี Syn. radiation therapy
radiology (n.) รังสีวิทยา
ultraviolet (n.) รังสีอัลตราไวโอเลต
ultraviolet ray (n.) รังสีอัลตราไวโอเลต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nest, Talon. L.Z. appears clear.รังกรงเล็บเอลเสดปรากฏชัดเจน
My nest -- that's how we fed...รังของฉัน/ นั่นแหละ วิธีการที่เราเลี้ยง
Pan's lair should be just... right...รังของแพนควรจะอยู่... .
It needs to be in writing and signed by the attorney general.รังควานแหล่งข้อมูลอันเดียวที่มีอยู่ มันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือของอัยการสูงสุด
The wasps' nest from the skull is over a year old.รังตัวต่อทีเจอในกระโหลกมีอายุนานกว่า 1 ปี
Go stand next to the flowers you sent You make a great coupleรังนกที่อยู่ในหัวฉันใช้เวลา 3 ชั่วโมงกว่าจะทำเสร็จ แล้วเมื่อไหร่ที่มันจะบานละ?
The hive, they want us!รังพวกมันเล็งที่เรา!
Several more pods, all empty,รังมันจำนวนมาก ทั้งหมดว่างเปล่า
These nests are made of some material I've never seen before.รังมันสร้างด้วยวัสดุที่ข้าไม่เคยเห็น
Well, the stash house is fortified-- barred windows, steel doors.รังมันอย่างกับป้อมทหาร หน้าต่างปิดตาย ประดูเหล็ก
Well, Fang's secret lair is very... well, secret.รังลับของแฟง.. ลึกลับมาก
What type of secret lair has windows?รังลับที่ไหนมีหน้าต่างแบบนี้?
Radiation would get up through the tunnels in the rat's nest.รังษี แพร่กระจาย ครอบคลุมอุโมงค์ ใน เขาวงกต แห่งนี้
Pure creation.รังสรรค์สิ่งพิสุทธิ์
Uv rays can't penetrate.รังสี UV ผ่านเข้ามาไม่ได้
"Rays of light fall upon the river banks"รังสีของแสงที่ตกอยู่ตามฝั่งแม่น้ำ"
The cosmic rays that Victor Hess detected in the skies above Austria posed a mystery to scientists.รังสีคอสมิกที่วิคเตอร์เดิมที่ตรวจพบ ในท้องฟ้าเหนือออสเตรียวาง ลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์
Cosmic rays can rip through DNA.รังสีคอสมิกสามารถตัดผ่านดีเอ็นเอ
The cosmic rays will travel from this generator to this chamber.รังสีคอสมิคจะเดินทาง จากเครื่องกำเนิดมาที่ห้องนี้.
The radiation must be coming from above.รังสีจะต้องมาจากด้านบน
The radiation will penetrate a mile into the Earth's crust! Do you hear me?รังสีจะผ่านลึกลงไปในโลกเป็นไมล์เลย คุณได้ยินผมไหม
For your exposure to earth's sun......รังสีดาวอาทิตย์ที่เจ้าได้รับมาบนโลกมนุษย์ ไม่มีผลต่อยานของเรา
The radiation must be affecting the engines again.รังสีต้องส่งผลกระทบต่อพลังงานอีกแน่
Residual radiation is still spotty, but the soil contamination is close to zero.รังสีที่ตกค้างจากอาวุธยังคงมีอยู่บางส่วน อัตราการปนเปื้อนของรังสีเข้าใกล้ ศูนย์
Lingering radiation meant that anyone who died became a zombie.รังสีที่แผ่วเบาก็จะยัง ทำให้ใครก็ตามที่ตายฟื้นอยู่ดี
It's the radiation that the entity is after.รังสีนั่นคือสิ่ง ที่เกิดขึ้นทีหลัง
Nuclear radiation, turned him from a small grub into a 350' tall monster, that attacked Tokyoรังสีนิวเคลียร์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็น\ สัตว์ประหลาดสูง 350 ฟุต ที่เข้าไปทำลายโตเกียว
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ
Sorry. Science class is over.รังสีสูงกว่า 10 เอ็กตร้าเฮิรตซ์ โทษทีน่ะ เเต่คาบเรียนวิทยาศาสตร์จบเเล้ว
Your X rays won't penetrate her body.รังสีเอกซเรย์ของแกผ่านตัวเธอไม่ได้หรอก
Increase your Cursing.รังสีแห่งความปรารถนา
Get out. Increase your Cursing, I have to get off this one.รังสีแห่งความปรารถนา ฉันต้องรีบออกจา่กหัวข้อนี้โดยเร็ว
As rat nests go,this is the mother ship.รังหนูนี่ รังใหญ่เลยนะเนี่ย
You mind me asking?รังเกียจจะตอบคำถามผมรึ?
Mind explaining this?รังเกียจที่จะอธิบายนี่ไหม
Mind if we make a little side trip?รังเกียจมั๊ย ถ้าจะขอแรงหน่อย
You mind if I ask you how you got that hitch in your step, Dan?รังเกียจมั๊ย ถ้าจะถามว่านายไปโดน อะไรมาถึงใส่ขาเทียมนั่นน่ะ ... แดน ?
Mind if I join you?รังเกียจมั้ย ถ้าจะนั่งด้วย ?
Mind if i join you?รังเกียจมั้ย ถ้าฉันจะเล่นด้วย?
Mind if I look around?รังเกียจมั้ย ถ้าผมจะขอดูรอบ ๆ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั้ง
Back to top