ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hatch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hatch*, -hatch-

hatch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hatch (n.) ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ
hatch (vt.) คิดวางแผน (อย่างลับๆ) See also: คิดอุบาย (อย่างลับๆ) Syn. plot
hatch (vi.) ออกจากไข่
hatch (vt.) วาดเส้นแรเงา
hatch out (phrv.) ฟักตัวออกมาจากไข่ See also: ฟักตัว
hatch out (phrv.) พิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hatch up
hatch up (phrv.) พิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
hatchback (n.) รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น
hatchery (n.) สถานที่ฟักไข่ โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet (n.) ขวานด้ามเล็กๆ Syn. tomahawk
hatching (n.) การอบ See also: การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่ Syn. breeding
hatchway (n.) ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา See also: ทางเข้าเล็กๆ, ประตูเล็กๆ Syn. doorway, hatch
English-Thai: HOPE Dictionary
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
hatcheln. หวีป่าน,หวีปอ,หวี
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
hatchingn. เส้นแรเงา
hatchmentn. แผ่นสี่เหลี่ยมวางขวางและมีตราเครื่องหมายตระกูลของผู้ตาย
hatchwayn. ทางเปิดหรือบานเปิดบนดาดฟ้า,ทางเปิด, Syn. hatch,opening
English-Thai: Nontri Dictionary
hatch(vi) ออกจากไข่
hatchery(n) ที่ฟักไข่
hatchet(n) ขวานเล็ก
hatchway(n) ทางลงใต้ท้องเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hatchbackรถเก๋งมีประตูท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hatchingการแรเส้นเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟัก (v.) hatch See also: brood Syn. ฟักไข่
ฟักไข่ (v.) hatch See also: brood Syn. ฟัก
การฟัก (n.) hatching See also: incubation, brooding Syn. การฟักไข่
การฟักไข่ (n.) hatching out See also: incubation, brooding
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา
I counted them by the light through the hatch door and Adam's visits.ผมนับวันจากแสงที่ส่องผ่านประตูและการมาเยี่ยมของอดัม
As soon as they hatch out, the babies are hungry.ไม่นาน เมื่อพวกเขาออกจากไข่ เด็ก ๆ มักจะหิวโหย
There were two dead women in the utility hatch before my guys got pulled off.มีศพหญิงสองคนตายในโกดังบริษัท ก่อนที่คนของฉันจะเอาศพออกมา
I was enjoying an evening stroll and thought that I'd just pop the hatch on that containment unit!อ้อ เปล่า ไม่มีอะไร ฉันก็แค่กำลังสนุก \ กับอะไรใหม่ๆน่ะ ก็แค่.. คิดอุบายเล็กๆ ที่จะ \ ทำให้ประตูเปิดออกก็เท่านั้นเอง
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด...
All droids to hatch number one!ดรอยด์ทุกตัวไปที่ประตูหนึ่ง!
Lock the hatch after us.เราไปแล้วล๊อกประตูด้วย
Yeah, okay, we established why that hatch was closed.ใช่ โอเค เรารู้แล้วว่าทำไมประตูนี่มันถึงปิดไว้
If your name is not chosen, you are to remain here until I receive word the 15 are aboard, and the shuttle's rear hatch is secure.หากชื่อคุณ ไม่ได้ถูกเลือก คุณคงต้องอยู่ที่นี่ต่อ จนกว่าฉันได้รับคำตอบ พวกเรา15 คนต้องอยู่บนยาน
I had a feeling that my Melolontha melolontha might hatch this morning, so I came in at the crack of dawn, and there they were, lined up at the door.ผมมีความรู้สึกว่า ไข่ด้วงจะฟักเป็นตัวเช้านี้ ผมเลยเร่งมาแต่เช้ามืด และพวกเธอก็เข้าแถว เรียงหน้าอยู่ตรงประตูอยู่แล้ว
A maintenance hatch will let you out two blocks north.ทางซ่อมบำรุง จะพาไปออกอีกสองบล็อคทางเหนือ

hatch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斧子[fǔ zi, ㄈㄨˇ ㄗ˙, 斧子] axe; hatchet
斧头[fǔ tóu, ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 斧头 / 斧頭] ax; hatchet
[fū, ㄈㄨ, 孵] breeding; to incubate; to hatch
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
报窝[bào wō, ㄅㄠˋ ㄨㄛ, 报窝 / 報窩] brood; hatch
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, 屠刀] butcher's knife; abattoir hatchet
雏鸡[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 雏鸡 / 雛雞] chick; newly hatched chicken
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
[xù, ㄒㄩˋ, 殈] damage egg so it does not hatch
交叉阴影线[jiāo chā yīn yǐng xiàn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 交叉阴影线 / 交叉陰影線] hatched lines; cross-hatched graphic pattern
天窗[tiān chuāng, ㄊㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 天窗] hatchway; skylight; sun roof
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes
[fǔ, ㄈㄨˇ, 斧] hatchet
[bào, ㄅㄠˋ, 菢] hatch
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 刀锯斧钺 / 刀鋸斧鉞] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution
蓬乱[péng luàn, ㄆㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, 蓬乱 / 蓬亂] matted (of straw or hair); unkempt; overgrown; scraggly; thatch
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
[shān, ㄕㄢ, 苫] straw mat; thatch
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, 东茅草盖 / 東茅草蓋] thatched roof
茅屋顶[máo wū dǐng, ㄇㄠˊ ㄉㄧㄥˇ, 茅屋顶 / 茅屋頂] thatch roof
茅庐[máo lú, ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, 茅庐 / 茅廬] thatched cottage
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, 蓬户 / 蓬戶] thatched house; poor person's house; humble home
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, 茅房] toilet (rural euphemism); thatched hut or house
未孵[wèi fū, ㄨㄟˋ ㄈㄨ, 未孵] unhatched

hatch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスハッチ[, kurosuhacchi] (n) {comp} cross hatch
ハッチ内部様式[ハッチないぶようしき, hacchi naibuyoushiki] (n) {comp} hatch interior style
ハッチ定義表[ハッチていぎひょう, hacchi teigihyou] (n) {comp} hatch table
ハッチ様式[ハッチようしき, hacchi youshiki] (n) {comp} hatch style
孵る[かえる, kaeru] (v5r,vi) to hatch out
小窓[こまど, komado] (n) small window; fenestella; scuttle (type of hatch on a ship)
湧く(P);涌く[わく, waku] (v5k,vi) (1) to well (up); to gush forth (of water); to spring out; to surge; (2) to appear (esp. suddenly) (sweat, tears, etc.); (3) to feel emotions form (joy, bravery, etc.); (4) to hatch (esp. of parasitic insects, etc.); (P)
赤ちゃんポスト[あかちゃんポスト, akachan posuto] (n) (See こうのとりのゆりかご) baby hatch (for unwanted newborns); foundling wheel
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something
ケカアミ[, kekaami] (n) crosshatching
ハチェット[, hachietto] (n) hatchet
ハチェットフィッシュ[, hachiettofisshu] (n) hatchetfish (Gasteropelecidae spp.)
ハッチ[, hacchi] (n) hatch; (P)
ハッチバック[, hacchibakku] (n) hatchback
ハッチング[, hacchingu] (n) {comp} hatching
人工孵化;人工ふ化[じんこうふか, jinkoufuka] (n) artificial incubation; artificial hatching
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
大鉈;大なた[おおなた, oonata] (n) (See 大なたを振るう) big hatchet
孵化;ふ化[ふか, fuka] (n,vs) incubation; hatching
山刀[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit
文士の卵[ぶんしのたまご, bunshinotamago] (n) hatching writer
[おの, ono] (n) axe; hatchet
柯;柲(oK)[ふる, furu] (n) (obsc) handle of an axe; handle of a hatchet
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桧皮葺;桧皮葺き;桧皮ぶき;檜皮葺き;檜皮葺[ひわだぶき, hiwadabuki] (n) cypress bark roof; hinoki bark thatching
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry
艙口[そうこう, soukou] (n) hatch; hatchway (ship)
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode
草葺き;草ぶき;草葺(io)[くさぶき, kusabuki] (n) (See かやぶき,藁葺) thatching; thatch; thatched roof
薪割り;薪割[まきわり, makiwari] (n) (1) hatchet; axe; (n,vs) (2) wood-chopping; wood-splitting
陰影;陰翳[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching
養魚場[ようぎょじょう, yougyojou] (n) hatchery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハッチ[はっち, hacchi] hatch
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table
ハッチ様式[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style
陰影[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading
陰影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch
陰影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch

hatch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate ; hatch FR: couver ; incuber
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood FR: couver des oeufs
กก[v.] (kok) EN: brood ; hatch ; incubate FR: couver ; faire éclore ; incuber
กกลูกไก่[v. exp.] (kok lūk kai) EN: hatch chickens FR:
ปากระวาง[n. exp.] (pāk rawāng) EN: hatch FR:
ชาติชาย[n. prop.] (Chātchāi ) EN: Chartchai FR: Chartchai
ชาติชาย เชี่ยวน้อย ; นริศ เชี่ยวน้อย[n. prop.] (Chātchāi Ch) EN: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi FR: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi
ชาติชาย ชุณหะวัณ[n. prop.] (Chātchāi Ch) EN: Chatichai Choonhavan FR: Chatichai Choonhavan
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชัชชาติ[n. prop.] (Chatchāt ) EN: Chatchart FR: Chatchart
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์[n. prop.] (Chatchāt Si) EN: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan FR: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan
ชัชวาล[adj.] (chatchawān) EN: bright ; shining FR:
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
ฮัดเช้ย[interj.] (hatchoēi) EN: Achoo! ; Ahchoo! FR: Atchoum !
จาก[n.] (jāk) EN: thatch FR: chaume [m]
ไข่ฟัก[n. exp.] (khai fak) EN: hatching egg FR:
คัจฉะ[n.] (khatcha) EN: FR: bouquet [m]
คัดฉาก[v.] (khatchāk) EN: steer FR:
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
คัดชุน[n.] (khatchun) EN: saw set FR:
ขวาน[n.] (khwān) EN: axe ; ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk FR: hache [f] ; hachette [f]
ขวานเงิน[n.] (khwān ngoen) EN: Common Hatchetfish FR:
หลังคาจาก[n. exp.] (langkhā jāk) EN: thatched roof ; atap roof FR: toit de chaume [m]
มาร์กาเร็ต แธตเชอร์[n. prop.] (Mākāret Tha) EN: Margaret Thatcher FR: Margaret Thatcher
มุง[v.] (mung) EN: roof ; cover with roofing ; thatch FR: couvrir un toit
นกไต่ไม้[n. exp.] (nok taimāi) EN: nuthatch FR: sittelle [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Velvet-fronted Nuthatch FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Blue Nuthatch FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Beautiful Nuthatch FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล ; นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-vented Nuthatch FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-bellied Nuthatch ; Indian Nuthatch FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]
นกไต่ไม้ใหญ่[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Giant Nuthatch FR: Sittelle géante [f]
พัดชา[n.] (phatchā) EN: [a kind of dancer's posture and movement] FR:
พัดชัก[n.] (phatchak) EN: punka ; punkah FR:
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware ; pottery FR:
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware FR:
พาดไฉน[n.] (phātchanai) EN: Enkleia siamensis FR: Enkleia siamensis
พัชนี[n.] (phatchanī) EN: fan FR:
พัชนี[n. prop.] (Phatchanī ) EN: Patchanee FR: Patchanee

hatch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küchendurchreiche {f}serving hatch
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Brutplatz {m}hatchery
Brutei {n}hatching egg
Bruthenne {f}hatcher
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching
Hecktür {f}hatchback
Ladeluke {f}hatchway
Gelbschnabelkleiber {m} [ornith.]Lilac Nuthatch
Stroh {n} | mit Stroh gedecktstraw | thatched with straw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hatch
Back to top