ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hive*, -hive-

hive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง
hive off (phrv.) หายไป See also: ไม่ปรากฏตัว
hives (n.) อาการโรคลมพิษ Syn. nettle rash, uredo, urticaria
English-Thai: HOPE Dictionary
hive(ไฮฟว) n. รังผึ้ง,กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่ vt. เก็บสะสม. vi. อยู่กันเป็นกลุ่ม, Syn. beehive
hives(ไฮฟซ) n. อาการโรคลมพิษ
English-Thai: Nontri Dictionary
hive(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
hives(n) โรคลมพิษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hives; urticariaลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวง (n.) hive See also: honeycomb, beehive Syn. รวงผึ้ง
รัง (clas.) hive See also: nest, beehive
กระเส่า (v.) shiver See also: quiver, tremulous, tremble, quaver, vibrate Syn. สั่นเครือ
ที่เก็บบรรณสาร (n.) archives See also: building of annals
ยะเยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เยือก, เย็นยะเยือก
รังผึ้ง (n.) beehive See also: honeycomb Syn. รวงผึ้ง
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, shake, quiver
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, quake, quiver, shake, shudder
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, vibrate, shake Syn. ดังลั่น, ดังก้อง Ops. แผ่วเบา
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, vibrate, shake Syn. ดังลั่น, ดังก้อง Ops. แผ่วเบา
สั่นเทา (adj.) shivering
สั่นเทา (v.) shiver
หนาวเหน็บ (v.) shiver See also: tremble Syn. เหน็บหนาว Ops. ร้อนอบอ้าว, ร้อน
หอจดหมายเหตุ (n.) archives See also: building of annals Syn. ที่เก็บบรรณสาร
หอจดหมายเหตุ (n.) archive
เย็นยะเยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เยือก
เยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เย็นยะเยือก
เสียงสั่น (n.) shivering sound See also: shaking sound, trembling sound, vibrating sound, quivering sound Syn. เสียงสั่นเครือ
เสียงสั่นเครือ (n.) shivering sound See also: shaking sound, trembling sound, vibrating sound, quivering sound
เหน็บหนาว (v.) shiver See also: tremble Ops. ร้อนอบอ้าว, ร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Hive itself is located underground... deep beneath the streets of Raccoon City.ตัวรังผึ้งเองอยู่ใต้ดิน ลึกลงไปข้างล่างของถนนของเมืองแรคคูณซิตี้
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน
The Hive has its own defense mechanisms... all computer-controlled.เป็นกลไกป้องกันตัวของรังผึ้งเอง ทั้งหมดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
Sealed the Hive and killed everyone down here.ขังทุกคนไว้ในรังผึ้ง แล้วฆ่าทั้งหมด
They run underneath the Hive for water, gas and power lines.พวกเราวิ่งอยู่ข้างล่างรังผึ้ง เส้นทางของ น้ำ,ก๊าซและพลังงาน
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
We found a hive of them at the Ship-lt office, and they've infected the clerk.. absorbed him.แต่เราเจอมันเป็นรังเลย ที่ศูนย์ชิป-อิท มันสิงร่างพนักงาน แล้วควบคุมจิตใจ
He's one of them now. Hive mind.ปู่เป็นพวกมัน โดนควบคุม
Absorbed by the hive is pretty much what I had in mind.เรื่องกลายเป็นพวกมันก็คิดอยู่เหมือนกัน
Kevin's right. It's a hive mind based organism.เควินพูดถูก มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสะกดจิต
I've heard stories of a Geonosian hive mind so powerful, so strong, that it can maintain its connection with its warriors even after they have died.ข้าเคยได้ยินมาว่าจิตของพวกจีโอโนเซียนนั้น แข็งแกร่งและมีอำนาจมาก ทำให้สามารถเชื่อมโยงถึงเหล่านักรบได้ แม้ว่าพวกมันจะตายไปแล้ว

hive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
档案馆[dàng àn guǎn, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 档案馆 / 檔案館] archive library
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
蜂箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 蜂箱] beehive
蜜蜂房[mì fēng fáng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜜蜂房] beehive
细香葱[xì xiāng cōng, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄥ, 细香葱 / 細香蔥] chive
虾夷葱[xiā yí cōng, ㄒㄧㄚ ㄧˊ ㄘㄨㄥ, 虾夷葱 / 蝦夷蔥] chive
韭菜花[jiǔ cài huā, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 韭菜花] chives (Allium tuberosum)
冷战[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ, 冷战 / 冷戰] Cold War; to shiver (with cold or fear)
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, 档案 / 檔案] file; record; archive
韭菜[jiǔ cài, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ, 韭菜] garlic chives; leek
蜂房[fēng fáng, ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜂房] hive; honeycomb
案卷[àn juàn, ㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 案卷] records; files; archives
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 凛 / 凜] shiver with cold or fear
发抖[fā dǒu, ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 发抖 / 發抖] shiver; shudder; tremble; tremulous
震颤素[zhèn chàn sù, ㄓㄣˋ ㄔㄢˋ ㄙㄨˋ, 震颤素 / 震顫素] tremorine (drug inducing shivering)

hive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture)
アーカイバ;アーカイバー[, a-kaiba ; a-kaiba-] (n) {comp} archiver
アーカイブ[, a-kaibu] (n) archive
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server
アーカイブス;アーカイブズ[, a-kaibusu ; a-kaibuzu] (n) (See アーカイブ) archives
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set
アーカイブビット[, a-kaibubitto] (n) {comp} archive bit
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
シブレット[, shiburetto] (n) (See チャイブ) chive (Allium schoenoprasum) (fre
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum)
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
二文字[ふたもじ, futamoji] (n) (1) two (written) characters; (2) (arch) (fem) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
公文[こうぶん, koubun] (n) official document; archives; (P)
公文書[こうぶんしょ, koubunsho] (n) official document; archives; (P)
公文書館[こうぶんしょかん, koubunshokan] (n) public records office; archives
古文書[こもんじょ(P);こぶんしょ, komonjo (P); kobunsho] (n) ancient documents; archives; (P)
史料[しりょう, shiryou] (n) historical records; archives; (P)
史料館[しりょうかん, shiryoukan] (n) (See 資料館) archives; record office
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P)
小韮[こみら, komira] (n) (arch) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
所定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] (n) {comp} archived file
文書[ぶんしょ(P);もんじょ, bunsho (P); monjo] (n) document; writing; letter; paperwork; note; records; archives; (P)
校書殿[きょうしょでん;こうしょでん, kyoushoden ; koushoden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the historical archives (in Heian Palace)
蔵人;藏人[くろうど;くらんど;くらびと, kuroudo ; kurando ; kurabito] (n) (1) keeper of imperial archives; (2) worker at a sake brewery
蕁麻疹[じんましん;ジンマシン, jinmashin ; jinmashin] (n) hives; nettle rash; urticaria
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
蜂巣[はちす;ほうそう, hachisu ; housou] (n) hive; beehive; skep
蝦夷葱[えぞねぎ;エゾネギ, ezonegi ; ezonegi] (n) (uk) chives (Allium schoenoprasum var. schoenoprasum)
身震い(P);身振い;身ぶるい[みぶるい, miburui] (n,vs) shivering; trembling; shuddering; (P)
階層記憶制御[かいそうきおくせいぎょ, kaisoukiokuseigyo] (n) {comp} HARC; Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive
史料[しりょう, shiryou] archives
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives
史料館学[しりょうかんがく, shiryoukangaku] archive science
所定期間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file
所定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file
文書[もんじょ, monjo] archives
文書館[もんじょかん, monjokan] archives
文書館学[もんじょかんがく, monjokangaku] archive science
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver

hive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวง[n.] (rūang) EN: hive ; honeycomb ; beehive FR: rayon de miel [m]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives FR: document officiel [m]
ไชฟ์[n.] (chai) EN: chive FR:
เดือนเย็น[n. prop.] (deūoen yen) EN: winter FR: mois d'hiver [m]
เหมันต์[n.] (hēman) EN: winter FR: hiver [m]
เหมันตฤดู[n.] (hēmantareud) EN: winter FR: hiver [m]
เหมายัน[n.] (hēmayan) EN: winter solstice FR: solstice d'hiver [m]
หอจดหมายเหตุ[n.] (højotmāihēt) EN: archives FR: archives [fpl]
หอมแป้น[n.] (hømpaēn) EN: garlic chive FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กีฬาฤดูหนาว[n. exp.] (kīlā reudū ) EN: winter sport FR: sports d'hiver [mpl]
กลัวจนขนลุก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: send shivers down one's spine FR:
กระเส่า ; กระเส่า ๆ = กระเส่าๆ[adj.] (krasao ; kr) EN: shivering FR:
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive ; Allium tuberosum FR: Allium tuberosum
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ในช่วงหน้าหนาว[n. exp.] (nai chūang ) EN: in the winter FR: en hiver ; durant l'hiver
หน้าหนาว[n.] (nā nāo) EN: winter FR: hiver [m] ; saison froide [f]
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
งานฤดูหนาว[n. exp.] (ngān reudū ) EN: winter fair FR: foire d'hiver [f]
โอลิมปิกฤดูหนาว[n. exp.] (Ōlimpik Reu) EN: Winter Games FR: Jeux olympiques d'hiver [mpl] ; Jeux d'hiver [mpl]
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khī) EN: Common Teal ; Eurasian Teal FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
ภาษาดิเวฮิ[n. exp.] (phāsā Diwēh) EN: Dhivehi FR:
รังผึ้ง[n.] (rangpheung) EN: beehive FR: nid d'abeilles [m] ; ruche [f]
ฤดูหนาว[n. exp.] (reudū nāo) EN: winter ; cold season FR: hiver [m] ; saison froide [f]
รวงผึ้ง[n. exp.] (rūangpheung) EN: honeycomb ; beehive FR: rayon de miel [m] ; ruche [f]
สะบัดร้อนสะบัดหนาว[v. exp.] (sabatrønsab) EN: have a slight fever ; have a hot and cold shivers FR:
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ[org.] (Samnak Højo) EN: National Archives of Thailand ; National Archives FR: Archives nationales [fpl]
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นระรัว[adj.] (san rarūa) EN: trembling ; shivering FR:
สั่นริก ๆ = สั่นริกๆ[X] (san rik-rik) EN: vibrating ; shaking ; beating fast ; shivering ; trembling FR:
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver FR:
สั่นเทา[v.] (san thao) EN: shiver FR:
สั่นเทา[adj.] (san thao) EN: shivering FR:
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence FR: documents [mpl] ; archives [fpl]
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner

hive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archiv {n}archive
Archivband {n}archive tape
Archivdatei {f}archive file
Archivnummer {f}archive number
Archivnummernvergleich {m}archive number comparison
Filmarchiv {n} | Filmarchive
Stadtarchiv {n}municipal archive
Splitter {m}shiver
Datenarchiv {n}storage archive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hive
Back to top