ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erect*, -erect-

erect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erect (adj.) ซึ่งตั้งตรง See also: ตั้งชัน, ลุก, ชู, โด่ Syn. upright, vertical
erect (vt.) ทำให้ตั้งขึ้น Syn. lift up, raise, set up
erect (vt.) สร้างขึ้น See also: สร้าง Syn. build, construct
erect feathers (vt.) ทำให้ขนตั้งฟู
erectile (adj.) ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้ See also: ซึ่งสามารถตั้งชันขึ้นได้, ซึ่งสามารถแข็งตัวได้
erection (n.) การตั้งตรง (โดยเฉพาะอวัยวะเพศชาย) See also: การตั้งชัน
erection (n.) การสร้าง (คำทางการ) See also: การก่อสร้าง Syn. building, construction
erectly (adv.) อย่างตั้งตรง See also: อย่างลุกชัน
erector (n.) กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector (n.) ผู้สร้าง See also: ผู้ก่อตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน
English-Thai: Nontri Dictionary
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erection all risksการประกันสรรพภัยในการติดตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectแข็งตัว [การแพทย์]
Erectile dysfunctionการไร้สมรรถภาพทางเพศ [TU Subject Heading]
Erectionองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว [การแพทย์]
Erectorดึงตั้งขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งขึ้น (v.) erect See also: set up Syn. ตั้ง
เด่ (adv.) erect See also: upright Syn. โด่, ตรง
ชะลูด (adj.) erect and tall See also: very tall, tall and slender
โด่เด่ (adv.) erectly Syn. โด่
กำมะหยี่ (n.) Tagetes erecta See also: Sinningia speciosa
ตรงขึ้นไป (v.) stand erect See also: stand high, stand upright, stand vertical, stand gauntly
ตั้ง (v.) stand erect See also: stand on end Syn. ตั้งชัน
ตั้งชัน (v.) stand erect See also: stand on end
โด่ (v.) stand erect See also: stand high, stand upright, stand vertical, stand gauntly Syn. ตรงขึ้นไป
โด่เด่ (v.) stand erect See also: stand high, stand gauntly Syn. โด่, ตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without me, you'd be waiting five to 10 years before you got permission to erect your arena.ถ้าไม่ได้ผม คุณต้องรอไปอีกห้าถึงสิบปี กว่าจะได้ใบอนุญาตให้สร้างสนามกีฬาของคุณ
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง
Did you know there was a proposition to tear it down and erect an apothecary?รู้มั้ยว่ามีการเสนอแผน จะทุบที่แห่งนี้ทำห้างขายยา
I vow to erect temples for you and initiate games in your honor.ข้าปฏิญาณจะสร้างวิหาร และการละเล่นเฉลิมฉลองให้พระองค์
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง
I can play games. I can play ventriloquist with my underwear. I can play darts while maintaining an erection.ผมเล่นหุ่นเชิดกางเกงในได้ เล่นปาเป้าด้วยไอ้จ้อนก็ได้
Well, you know, in here, anyone who stands erect...แหม มันก็ ในนี้ ใครๆ ที่ยืนตัวตรง
You ever get an erection over a woman?เคยอยากนอนกับผู้หญิงบ้างไหม
I started to get an erection.ไอจ้อนผมก็ถึงกับแข็งเป๊กเลย
But the exact word for it is erection.แต่คำที่ถูกมันคือตั้งชัน
To get an erection, it responds to sight, sound, touch...ที่ทำให้ตั้งโด่ได้นั้น มันเป็นอารมณ์ตอบรับ จากภาพ เสียง หรือการสัมผัส...

erect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc
[zì, ㄗˋ, 剚] erect; stab
直立[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, 直立] erect; upright
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, 高耸 / 高聳] erect; towering; to stand tall
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, 安装 / 安裝] install; erect; fix; mount; installation

erect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレクト[, irekuto] (n,vs) (1) elect; (2) erect
エレクト[, erekuto] (n,vs) erect
すっくと[, sukkuto] (adv) straight; upright; erect
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
アテレクトミー[, aterekutomi-] (n) atherectomy
エレクション[, erekushon] (n) erection
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus
ホモエレクトス;ホモエレクトゥス[, homoerekutosu ; homoerekutousu] (n) Homo erectus (lat
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
内頚動脈内膜剥離術;内頸動脈内膜剥離術[ないけいどうみゃくないまくはくりじゅつ, naikeidoumyakunaimakuhakurijutsu] (n) (obsc) carotid endarterectomy; CEA
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris)
勃起不全[ぼっきふぜん, bokkifuzen] (n) erectile dysfunction
勃起障害[ぼっきしょうがい, bokkishougai] (n) erectile dysfunction; ED
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection
建て直し;建直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) re-erection; rebuilding
建碑[けんぴ, kenpi] (n,vs) erection of a monument
建立[こんりゅう(P);けんりつ, konryuu (P); kenritsu] (n,vs) (act of) building (temple, monument, etc.); erection; (P)
掘っ立て;掘っ建て;掘立て;掘建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground
朝立ち[あさだち, asadachi] (n,vs) (1) nocturnal penile tumescence; erection when waking in the morning; morning glory; morning wood; (2) early morning departure
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum)
直立[ちょくりつ, chokuritsu] (n,vs,adj-no) vertical; perpendicular; upright; erect; stand erect; rise perpendicularly
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P)
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
組み立て(P);組立[くみたて, kumitate] (n,adj-no) construction; framework; erection; assembly; organization; organisation; (P)
起き上がる(P);起きあがる;起き上る;起上がる;起上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P)
起き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See 起き上がる) to rise; to erect; to get up
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
陰萎[いんい, in'i] (n,adj-no) impotence (sexual); erectile impotence
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect

erect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright FR: dressé ; debout
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
ขึงจอ[v. exp.] (kheung jø) EN: put up a movie screen ; erect a movie screen FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form FR: construire ; bâtir ; ériger
ปลูก[v.] (plūk) EN: build ; construct ; erect FR: bâtir ; construire ; ériger
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce FR:
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect FR:
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สร้างขึ้น[v. exp.] (sāng kheun) EN: build ; erect ; establish ; create ; be built FR: construire ; ériger ; édifier ; établir ; créer ; élaborer
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāw) EN: erect a monument FR: ériger un monument
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: erect ; set up FR: dresser ; ériger ; installer ; édifier
ถกล[v.] (thakon) EN: build ; erect ; set up ; construct FR:
ตรง[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect FR: droit ; vertical ; debout
ยืนตัวตรง[v. exp.] (yeūn tūa tr) EN: stand straight ; stand erect FR: se tenir droit ; se tenir raide
หยอง[v.] (yøng) EN: stand erect through fear ; have the creeps ; cow FR:
อาการหนาวใน[n. exp.] (ākān nāo na) EN: FR: chair de poule [f] ; piloérection [f] ; réflexe pilo-moteur [m] ; horripilation [f]
ช้องนาง[n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle ; Thunbergia erecta FR: Thunbergia erecta
ฟองสมุทร[n. exp.] (føng samut) EN: Duranta erecta FR: Duranta erecta
โฮโมอีเร็คตัส[n. prop.] (Hōmō īrekta) EN: Homo erectus FR: Homo erectus [m]
การแข็งตัวขององคชาต[n. exp.] (kān khaengt) EN: penile erection FR: érection [f]
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work FR: construction [f] ; édification [f] ; érection [f]
กระดูกไก่[n.] (kradūkkai) EN: Euonymus indicus ; Chloranthus erectus FR: Euonymus indicus ; Chloranthus erectus
กระดุมไม้ใบเงิน[n. exp.] (kradum māi ) EN: Conocarpus erectus FR: Conocarpus erectus
ลุก[v.] (luk) EN: have an erection FR: avoir une érection
นกเขาไม่ขัน[n. exp.] (nokkhao mai) EN: erectile dysfunction (ED) FR:
ผักขมหิน[n. exp.] (phak khomhi) EN: Boerhavia erecta FR: Boerhavia erecta
พันซี[n. exp.] (phan sī) EN: Sonerila erecta FR: Sonerila erecta
สาวสนม[n. exp.] (sāo sanom) EN: Sonerila griffithii ; Sonerila violifolia ; Sonerila erecta FR: Sonerila griffithii ; Sonerila violifolia ; Sonerila erecta
ตั้งชัน[v. exp.] (tang chan) EN: stand on end ; be erected FR: se hérisser
เทียนทอง [n. exp.] (thīen thøng) EN: Duranta erecta L. FR: Duranta erecta L.
เทียนทองคำ [n. exp.] (thīen thøng) EN: Duranta erecta L. FR: Duranta erecta L.
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly FR: directement

erect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erektion {f}erection
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erect
Back to top