ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beehive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beehive*, -beehive-

beehive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beehive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
English-Thai: HOPE Dictionary
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
English-Thai: Nontri Dictionary
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังผึ้ง (n.) beehive See also: honeycomb Syn. รวงผึ้ง
โก๋น (n.) beehive See also: honeycomb
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a beehive or anthill, there's only one queen.ในรวงผึ้งหรือรังหมด จะมีนางพญาตัวเดียว
Looks like the beehive is buzzing.ดูเหมือน ผิ้งกำลังบินเข้ามา
You might as well have beaten a beehive with a bat.คุณเทำหมือนกับเอาไม้หน้าสามไปตีรังผึ้งยังงั้นแหละ
This one chick -- she, uh, roasted underneath one of those beehive hair dryers at the hair salon, and this other guy boiled in a hot tub.สาวรายนึง เธอ,เอ่อ,ถูกย่างอยู่ใต้ ที่อบผมไอน้ำที่ร้านเสริมสวย และก็ผู้ชายอีกคนถูกต้มอยู่ในอ่างอาบน้ำ
♪ Living in a beehive of your mind ♪living in a beehive of your mind
♪ living in a beehive of your mind ♪อาศัยในรวงรังความคิดของคุณ
♪ living in a beehive of your mind ♪จากที่ใช้ชีวิตอยู่ในรวงผึ้ง แห่งความคิดคุณ
It sounds like we're living in a beehive.ท่านพูดราวกับว่า เราจะมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในรังผึ้ง
And now you've batted the beehive. [beeps]และตอนนี้ลูกก็ทำรังผิ้งแตกแล้ว
Let's see him harmonize with a tongue the size of a beehive.คอยฟังเค้าร้องประสาน\ ด้วยลิ้นที่ใหญ่เท่ารังผึ้ง
It totally makes sense. It's like a giant beehive.ไม่ๆ ทุกอย่างลงตัวแป๊ะ มันเหมือนรวงผึ้ง
Who invited the nerd from the beehive?ใครเชิญเนิร์ดจากรังผึ้งมาเนี่ย?

beehive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
蜂箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 蜂箱] beehive
蜜蜂房[mì fēng fáng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜜蜂房] beehive

beehive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
養蜂箱[ようほうばこ, youhoubako] (n) beehive
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
蜂巣[はちす;ほうそう, hachisu ; housou] (n) hive; beehive; skep

beehive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังผึ้ง[n.] (rangpheung) EN: beehive FR: nid d'abeilles [m] ; ruche [f]
รวง[n.] (rūang) EN: hive ; honeycomb ; beehive FR: rayon de miel [m]
รวงผึ้ง[n. exp.] (rūangpheung) EN: honeycomb ; beehive FR: rayon de miel [m] ; ruche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beehive
Back to top