ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัก*, -รัก-

รัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัก (v.) love See also: adore
รัก (v.) love Syn. ชอบพอ
รัก (v.) love See also: like
รักๆ ใคร่ๆ (adj.) adulterous See also: sexual Syn. เชิงกามารมณ์
รักจริง (n.) real love See also: true love, truelove Ops. รักลวง
รักดี (v.) be diligent See also: be persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน
รักดี (adj.) diligent See also: persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน
รักนวลสงวนตัว (v.) preserve one´s purity See also: lead a moral life Ops. ปล่อยตัว
รักบี้ (n.) rugby See also: rugby football, rugger
รักยม (n.) wooden doll which used as amulet See also: kind of amulet
รักร่วมเพศ (n.) homosexuality
รักษา (v.) preserve See also: keep, protect Syn. ปกป้อง, พิทักษ์
รักษา (v.) beware of See also: be careful, keep [her figure] Syn. ระวัง, ดูแล
รักษา (v.) cure See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment Syn. รักษ์, เยียวยา
รักษาการ (v.) act for See also: be on duty, act on behalf of, be in charge
รักษาการณ์ (v.) watch over See also: be on guard, guard against Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
รักษาการในตำแหน่ง (v.) act for See also: act temporarily in place of
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words Syn. รักษาสัจจะ Ops. ผิดคำพูด
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words
รักษาตัว (v.) be treated See also: be nursed
รักษาตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว
รักษาตำแหน่ง (v.) keep one´s job
รักษาน้ำใจ (v.) keep the goodwill of See also: refrain from hurting, be considerate
รักษาผลประโยชน์ (v.) protect (one´s) interests See also: defend (one´s) interests
รักษาผลประโยชน์ (v.) protect (one´s) interests See also: defend (one´s) interests
รักษาพยาบาล (v.) treat See also: nurse, care for Syn. เยียวยารักษา, รักษา
รักษาระดับ (v.) maintain one´s position See also: keep up with the Joneses Ops. ลดระดับ
รักษาศีล (v.) observe the precepts
รักษาสัจจะ (v.) keep one´s words Ops. ผิดคำพูด
รักษาสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
รักษาสุขภาพ (v.) maintain one´s health See also: keep healthy, look after oneself Ops. ทำลายสุขภาพ
รักษาหน้า (v.) save one´s face Syn. ไว้หน้า
รักษาเก้าอี้ (v.) keep one´s job Syn. รักษาตำแหน่ง
รักษาเวลา (v.) keep time See also: on time, be punctual
รักษาแผล (v.) heal a wound
รักษาโรค (v.) cure See also: heal, remedy
รักษ์ (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา, ดูแล
รักษ์ (v.) protect See also: guard, defend Syn. รักษา, ป้องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
armpit(อาร์ม'พิท) n. รักแร้, Syn. underarm)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
axil(แอค' ซิล) n. มุมระหว่างใบกับกิ่ง, รักแร้
English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
armpit(n) รักแร้
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
axil(n) รักแร้
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
bibliographer(n) บรรณารักษ์
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad interim (L.)รักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armpit; axilla; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary-รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual๑. -รักร่วมสองเพศ๒. ผู้รักร่วมสองเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ patient]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical-ด้านการรักษา, -คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinicianแพทย์ฝ่ายรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatismคติอนุรักษ์, อนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservativeเชิงอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative inoculationการปลูกเชื้อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
custodianผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective custodyการควบคุมอารักขา, การควบคุมเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalizerท่อรักษาสมภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever therapy; pyretherapy; pyretotherapyการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file protectionการอารักขาแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterosexual๑. -ใฝ่ต่างเพศ, -รักต่างเพศ๒. ผู้ใฝ่ต่างเพศ, ผู้รักต่างเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immedicable; incurable-รักษาไม่หาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axillaรักแร้ [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
All alongการเย็บกี่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Aromatherapyการรักษาด้วยกลิ่น [TU Subject Heading]
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorshipการเขียนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Axillary Approachฉีดเข้าทางรักแร้ [การแพทย์]
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bicarbonate Reserveการรักษาไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bloodlettingเลือด,การเอาออก;เจาะเลือดออก;เจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bodyguardsองครักษ์ [TU Subject Heading]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adore (vt.) รัก See also: รักอย่างลึกซึ้ง Syn. love, cherish
be attached to (phrv.) รัก See also: ชอบ
phil (prf.) รัก See also: ถูกรัก, กำลังรัก
philo (prf.) รัก See also: ถูกรัก, กำลังรัก
treasure (vt.) รัก See also: ถนอม, รักใคร่, ทะนุถนอม
bent (sl.) รักร่วมเพศ
cure (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal, make well, restore
cure (vi.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal
cure of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal of
doctor (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. treat, nurse, medicate
doctor (vi.) รักษา See also: เยียวยา Syn. treat, nurse, medicate
heal (vt.) รักษา See also: สมาน, ประสาน Syn. cure, recuperate, recover Ops. fail, relapse, worsen
heal of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. cure of
maintain (vt.) รักษา See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ Syn. sustain, keep up, preserve
make well (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. heal, restore
remedy (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. aid, cure
save from (phrv.) รักษา See also: สงวน Syn. rescue from, salvage from
treat (vt.) รักษา See also: บำบัดรักษา
x ray (vt.) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
x-ray (vt.) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
He is so adorableเขาน่ารักมาก
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
Admit it - you love meยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
She has fallen in love with someone elseเธอได้พบรักกับคนอื่น
She never keeps her promisesเธอไม่เคยรักษาสัญญาเลย
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า
I know you'll love my baby the same way I wouldฉันรู้ว่าคุณจะรักลูกฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรัก
I should keep my distance from himฉันควรรักษาระยะห่างจากเขา
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา
My dear, dear Lydia! She will be married.ลิเดียลูกที่รัก รัก รัก หล่อนได้แต่งงานแล้ว
Yeah, I'm mature now. (Wedding March becomes La Marseillaise) (Chorus) Love, love, loveฉันโตแล้วน่าพวก รัก รัก รัก
Fiona my dearest, if there's one thing I know, is that love is full of surprises.ฟิโอนา ที่รักของฉัน , สิ่งเดียวที่ฉันรู้นั่นก็คือ รัก เต็มไปด้วยความประหลาดใจ.
Yes. No. Love.ใช่ ไม่ รัก เกลียด รัก
Om kapoor once more in main bhi hoon na!โอม กาปูร์ อีกครั้งใน รัก พริก ร็อค!
But that's love, love, let's loveแต่นั่นแหละรัก รัก มารักกัน
Let's see, it says, "Merry Christmas. Love, Theodore."ดูซิ เขียนว่า สุขสัตน์คริสมาศ\ รัก ธีโอดอร์
"to frank. love,jessie. "แด่ แฟรงค์ รัก เจสซี่
Okay, I'm gonna take your word for it, but, Blair, love?โอเค ฉันจำคำเธอไว้ แค้ แบร์ รัก เหรอ
"I love us"?"ฉัน รัก เรา" ดูมั้ยครับ?
Here's two for Love Lays Dying. Enjoy the show.นี่ครับ รัก ลวง ตาย 2ใบ ขอให้สนุกกับภาพยนตร์นะครับ
So is this gonna take much longer?เพื่อให้เป็นที่ รัก นี้ ใช้เวลามาก อีกต่อไป
Let me tell you something, sweetheart:ให้ฉันบอกคุณ บางสิ่งบางอย่าง ที่ รัก :
* Love, love, love I want your love *# รัก รัก รัก ต้องการรักของเธอ #
And I can't believe you've never read Eat, Pray, Love.และฉันก็ไม่อยากเชื่อว่านาย ไม่เคยอ่านหนังสือ กิน สวด รัก น่ะ
I don't care if Eat, Pray, Love changed your life,ฉันไม่สนหรอกถ้า กิน สวด รัก มันจะเปลี่ยนชีวิตนาย
Eat, Pray, Love teaches us--กิน สวดมนต์ รัก สอนเรา
"Knowing, caring, loving, and remembering each other"รู้จัก ใส่ใจ รัก และจดจำอีกฝ่าย
I'mscaredthatthe words"Iloveyou"ฉันกลัวคำคำนี้ "ฉัน รัก คุณ"
Withmystifflips,Ishout "Iloveyou"ด้วยความปากแข็งของฉัน ฉันตะโกนว่า "ฉัน รัก คุณ"
It said, "happy birthday. Love, mom."มันบอกว่า แฮปปี้ เบิร์ด เดย์ รัก ,แม่
I need to find myself. Love, Sammy."ชั้นต้องการค้นหาตัวเอง, รัก , แซมมี"
Jean-Pierre's passion to discover the shape of the cosmos grew from the groundbreaking work of the great Albert Einstein.โจนพีเอ รัก การค้นพบรูปทรงของจักรวาล เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่ก้าวล้ำ
And do me a favor, love, put a chocolate aside for Johnny.แล้วทำฉันยกย่อง รัก วางช็อกโกแลตไว้ข้างๆจอนนี่
Don't swallow these.อย่ากลืนมันนะ รัก ลุงนิค
Go out and live a normal life love be free.ออกไปมีชีวิตปกติ รัก มีอิสระ
♪ L is for the way you look at me ♪# รัก คือสิ่งที่เธอมองมาที่ฉัน
♪ O is for the only one I see# รัก คือเธอผู้เดียวที่ฉันมองเห็น
♪ V is very, very extraordinary ♪# รัก คือความอัศจรรย์มากมายที่มันเป็น
♪ E is even more than anyone that you adore ♪# รัก คือสิ่งที่เธอเป็น มากกว่าใครๆที่ฉันใฝ่ปอง
Melissa, yes, it was wrong of me to fondle Mrs. Miller's breasts.Mellisa ใช่มันเป็นความผิดของผมที่จะ รัก mrs. เต้านมมิลเลอร
Come here. (crying) Oh, I'm sorry.มานี่ โอ้ ฉันขอโทษ รัก คือสิ่งที่เราเฝ้ารอ
Love, love, loveรัก ♪ Love, love, love รัก รัก รัก
Love True love True♪ Love True love รัก รักแท้
"The girl from the bar is dead. Call me, luv Lauren."ผู้หญิงจากบาร์ตายแล้ว โทรกลับด้วย รัก ลอว์เรน
Come on, Love. Let me get you out of this shithole and back to your wing, eh.Come on, รัก ให้ฉันได้รับคุณออกจาก shithole นี้และกลับไปที่ปีกของคุณใช่มั้ย
Anything that helps, but the truth is, everybody here at the gym loved Chad.อะไรก็ได้ที่ช่วยได้ แต่ความจริงก็คือ.. ทุกคนที่ยิมนี้ รัก แชด
I gotta tell you, I was always like, "Tracey, this doesn't make any sense,"ขอต้อนรับสู่เอนี่แวร์ รัก จอช และ เทรซี่
How did you know to come here?รัก คุณมาที่นี่ได้ยังไง?

รัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: รักษา English: to cure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัก
Back to top