ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicate*, -medicate-

medicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medicate (vt.) รักษาด้วยยา See also: ให้ยารักษา Syn. heal
English-Thai: HOPE Dictionary
medicate(เมด'คะเคท) vt. รักษาด้วยยา,ให้ยา
English-Thai: Nontri Dictionary
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Don Juan. If you will not medicate me for these 10 days, I'll prove it to you.ผมดอนฮวน และถ้าคุณไม่รักษาผม
They're afraid to medicate you, Croc.พวกเขากำลังกลัวที่จะวางยาคุณจระเข้
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่!
You know, the Rust-eze Medicated Bumper Ointment team ran a great race today.คุณจะรู้ว่ายา รัสทอีส กันชนทีมครีม วิ่งการแข่งขันที่ดีในวันนี้
No more medicated bumper ointment. No more rusty old cars.ครีมไม่มีกันชนยามากขึ้น รถเก่าไม่มีสนิมมากขึ้น
And I'm not rescuing you. Kevin is heavily medicated right now.แล้วฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนายทั้งนั้นแหละ เควินมันติดยาเกินไปน่ะ
I'm trying to see if you're a normal guy, balanced and medicated enough for another coral space.ฉันเช็คว่านายผิดปกติไหม ไม่ใช่โรคจิตติดยา ไม่บ้าหมกเม็ด
When? Skyler, I was medicated.เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แปลกทั้งหมด
Evil is making the "premedicated" choice to be a dick.ความชั่วร้ายมันอยู่ตรงที่การเลือกจะทำโดยตั้งใจมาก่อน ที่จะเลว
Minutes after she was medicated.จะมีน้ำตาลในเลือดสูงหลังจากได้รับยา
What's wrong with him? Seriously, man, is he nuts, medicated, what?เขาเป็นอะไรไป เครียดเชียว

medicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薬湯[やくとう;くすりゆ;やくゆ(ik), yakutou ; kusuriyu ; yakuyu (ik)] (n) medicated bath

medicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]
ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง แซมบัค[TM] (Yāmǿng Chan) EN: Zam-Buk Medicated Ointment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicate
Back to top