ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุติธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุติธรรม*, -ยุติธรรม-

ยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุติธรรม (adv.) fairly See also: impartially, honestly, neutrally Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
ยุติธรรม (adj.) neutral See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
English-Thai: HOPE Dictionary
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย
judicial(จูดิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับผู้พิพากษา,เกี่ยวกับกฎหมาย,ซึ่งเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, Syn. legal,juridical
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย,ศาลยุติธรรม,ระบบศาล,การะทรวงยุติธรรม,ผู้พิพากษาทั้ง,หลาย, Syn. legal,discerning
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
rightful(ไรทฺ'ฟูล) adj. โดยชอบธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง, See also: rightfulness n., Syn. legitimate,equitable
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้พ้นบาป,อวยพร,ทำให้ยุติธรรม
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
square dealn. การกระทำที่ยุติธรรม (ซื่อตรง)
English-Thai: Nontri Dictionary
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
inimitable(adj) อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
world courtศาลโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ดู International Court of Justice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clean (adj.) ยุติธรรม Syn. fair
equitable (adj.) ยุติธรรม See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง Syn. fair, impartial, just
even-handed (adj.) ยุติธรรม See also: ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง Syn. equal, impartial, unbiased
fair (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล Syn. reasonable, equal
honest (adj.) ยุติธรรม See also: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
impartial (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Syn. equal, unbiased, unprejudiced Ops. biased, prejudiced
just (adj.) ยุติธรรม See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม Syn. fair, upright, impartial Ops. partial, unfair
rightful (adj.) ยุติธรรม See also: ถูกต้อง Syn. just, legitimate, proper
unprejudiced (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Syn. equal, unbiased Ops. biased, prejudiced
bleed for (phrv.) ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
cardinal virtue (n.) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
differentiate between (phrv.) ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. discriminate between
dispassionately (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, justly
do down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (โดยวิธีที่ไม่ยุติธรรม)
do justice to (phrv.) ปฏิบัติกับ...อย่างยุติธรรม See also: ยุติธรรมกับ
equitably (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. dispassionately, justly
fair (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงธรรม, ถูกต้องตามกฎ
fairly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, dispassionately, justly
fairness (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. impartiality, justice Ops. injustice, unfairness
favourable bias (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If offered us all a free and fair conception... of French film culture....ถ้าให้ข้อเสนอที่ ยุติธรรม และมีอิสระ... แก่วัฒนธรรมของภาพยนต์ฝรั่งเศส
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด.
Our planet was once a powerful empire, peaceful and just, until we were betrayed by Megatron, leader of the Decepticons.ดาวของเราเคยเป็นจักรวรรดิ์ที่แข็งแกร่ง สันติ ยุติธรรม จนกระทั่งถูกเจ้าเมกะทรอนทรยศ มันเป็นหัวหน้ากลุ่ม ดีเซพติคอน
Felicia tells me you have the attorney general's ear.เฟลิซ่า บอกฉันสิว่าคุณสามารถคุยกับ รมว ยุติธรรม ได้ ถูกต้อง
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง
Some justice is better than no justice at all.ความ ยุติธรรม บาง ดี กว่า \ ยุติธรรม Nno เลย.
In the beginning, Hades was wise and just and strong.ตอนแรก เฮดีสฉลาดมาก ยุติธรรม และก็เข้มแข็งมาก
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
Can't say fairer than that.ยุติธรรมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
The Justice Channel is devoted to shining the light on victims like you.ยุติธรรมช่องทุ่มเทเพื่อการส่องแสงที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับคุณ
Fair enough. You can have anything you want.ยุติธรรมดี คุณจะเอาอะไรก็ได้
Fair enough. I'll walk you through the process.ยุติธรรมดี ผมขอเสนอคุณเข้าสู่กระบวนการ
Fair enough, but I'll need a lady to sing to.ยุติธรรมดี แต่ผม ต้องการผู้หญิงมาร้องด้วย
Fair enough. And her name's Joanna?ยุติธรรมดี แล้วเธอชื่อโจแอนนาเหรอ
Fair enough. He doesn't own a gun.ยุติธรรมดีนี่ เขาไม่ใช่เจ้าของปืน
Fair deal. So, three wishes.ยุติธรรมดีนี่ เอาล่ะ พร 3 ข้อของข้า ข้าต้องการให้มันเยี่ยม
Is this fair? Is this just?ยุติธรรมดีไหม ถูกต้องใช่ไหม
Fair enough. I can't.ยุติธรรมพอ ผมทำไม่ได้
That fair? Okay, Dr. Franklin, you can be first.ยุติธรรมมั้ย ? โอเค ด็อกเตอร์แฟรงคลิน คุณเป็นคนแรก
Fair is for losers. I'd rather win.ยุติธรรมสำหรับไอ้คนขี้แพ้ ฉันต้องชนะสถานเดียว
Fair or unfair, that's the way it is.ยุติธรรมหรือไม่ มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้ว
Justified or not, the men no longer ha faith in me.ยุติธรรมหรือไม่ ไอ้พวกนั้นมันไม่ศรัทธาฉันอีกแล้ว
I promise you. Fair enough. Now, I drive real fuckin' fast, so keep up.ยุติธรรมเพียงพอ ตอนนี้ผมขับรถ fuckin จริง 'อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทัน
Fair enough. Look at Big Papa down here.ยุติธรรมเพียงพอ มองไปที่บิ๊ก Papa ลงที่นี่
I only want to see justice done, Colonel.ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน?
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
If there's Justice that money will go to the undertakers!ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป
Then I said to my wife, "For justice, we must go to Don Corleone. "แล้วผมพูดกับภรรยาของฉัน "สำหรับความยุติธรรมที่เราจะต้องไป Don Corleone".
"Don Corleone, give me justice. ""Don Corleone ให้ฉันยุติธรรม".
I ask you for justice.ฉันขอให้คุณเพื่อความยุติธรรม
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
Man, that's no contest. You're a mile away.ไม่ยุติธรรมนี่ นายอยู่ห่างเป็นไมล์
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
Captain Macaffee in convoy from the courthouse to the Halls of Justice.กัปตัน มคแอฟี ในขบวน จากศาลไปยังห้องโถงแห่ง ความยุติธรรม
Just you and me. We'll work this out together. Is that fair enough?เพียงแค่คุณและผม เราจะแก้ไขนี้ ยุติธรรมเพียงพอไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุติธรรม
Back to top