ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprejudiced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprejudiced*, -unprejudiced-

unprejudiced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprejudiced (adj.) เที่ยงตรง See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ Syn. unbiased
unprejudiced (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Syn. equal, unbiased Ops. biased, prejudiced
unprejudiced (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง
unprejudiced (adj.) ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง Syn. broad-minded Ops. narrow-minded

unprejudiced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprejudiced
Back to top