ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกย่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกย่อง*, -ยกย่อง-

ยกย่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกย่อง (v.) esteem See also: respect, value, admire, praise Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม
ยกย่องชมเชย (v.) praise See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ
ยกย่องตัว (v.) pose See also: set oneself up Syn. สถาปนาตัว
ยกย่องนับถือ (v.) praise See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ
ยกย่องสรรเสริญ (v.) praise See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud Syn. ชื่นชม
English-Thai: HOPE Dictionary
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
extol(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
highness(ไฮ'นิส) n. ความสูง,ความมีเกียรติ,ความสูงสง่า,คำยกย่องที่ใช้เรียกบุคคลในราชตระกูล,ฝ่าบาท, Syn. loftiness,dignity
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
palmaryadj. น่ายกย่อง
panegyrise(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
panegyrize(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า,อย่างคุ้มค่า,อย่างสมคุณค่า,อย่างสมควงร,อย่างดีเลิศ,อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appreciate (vt.) ยกย่อง See also: ชื่นชม Syn. value, esteem, cherish Ops. despise, disdain
enthrone in (phrv.) ยกย่อง See also: ยกย่องว่าสูงส่งใน
glorify (vt.) ยกย่อง See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ Syn. honor, praise Ops. condemn
honour for (phrv.) ยกย่อง See also: ได้รับคำสรรเสริญ, ให้รางวัลกับ
talk up (phrv.) ยกย่อง See also: สนับสนุนให้กำลังใจ
build up (phrv.) ยกย่อง (มักเกินจริง) See also: ชมเชย
commend to (phrv.) ยกย่องกับ See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
rave about (phrv.) ยกย่องชมเชยอย่างมาก
honour with (phrv.) ยกย่องด้วย See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
applaud (vt.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
applaud (vi.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
cry up (phrv.) ยกย่องมากเกินไป Syn. crack up Ops. cry down
oversell (vt.) ยกย่องมากเกินไป See also: ชื่นชมมากเกินไป
recommend for (phrv.) ยกย่องสำหรับ Syn. commend for
crack up (phrv.) ยกย่องเกินไป Syn. cry up
lionize (vt.) ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง Syn. dignify, celebrate
credit for (phrv.) ยกย่องในเรื่อง See also: เชื่อใจในเรื่อง
acclamation (n.) การปรบมือยกย่องชมเชย See also: การแสดงความชื่นชมอย่างยินดี Syn. approval, applause
admired (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. regarded, respectable
award a decoration to (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a mark of honor, honor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
No one has ever praised me like thisไม่เคยมีใครยกย่องฉันอย่างนี้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's actually not so much reverence for The Beatles.จริงๆ มันไม่ใช่เป็นการ ยกย่อง "เดอะ บีทเทิลส์" สักเท่าไหร่
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ .
Baudelaireคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, การบอกคือ not to ถูกค้นพบอยู่ใน Baudelaire ...
Your Excellency, are you convinced?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , คุณเชื่อหรือไม่?
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน
Well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ
The kind of person people look up to.เป็นคนที่มีผู้ยกย่อง
Ty Cobb called him the greatest left fielder of all time.ไท ค็อบบ์ ถูกยกย่องให้เป็น ตัวรับฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดตลอดกาล
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960
He's widely regarded as the finest satirist of his time.และเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้เขียน นิยายเสียดสีได้เก่งที่สุดในยุคนั้น
They are less glorious, but at least they're honest.นั้นน่ายกย่อง เพราะอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์
The vice sergeant... says Hanna likes you... thinks you're some kind of star.จ่าที่คายเรื่อง... บอกแฮนนาชอบคุณ ยกย่องว่าเป็นดารา ว่าคุณหัวแหลม
I admire your bravery, Miss Spider. I really do.ฉันขอยกย่องความกล้าหาญของคุณ คุณแมงมุม
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง
You got guts, kid, showing yourself like that. I appreciate that. I do.คุณมีความอดทน บอกตัวคุณเอง / แบบนั้น ฉันยกย่องคุณ จริงๆ
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ
That's one hell of a speech, fellas.อะไรจะยกย่องกันปานนี้
This project celebrates its greatest star, Fujiwara Chiyoko... who sustained it through much of its 70-year history...โปรเจ็คท์นี้เพื่อเป็นการยกย่อง ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, คุณ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ... ผู้ที่ได้ผ่าน 70 ปีแห่งประวัติศาสตร์ ของที่นี่มา...
He captains the football team. The town treats him like a god.เขาเป็นกัปตันของทีมฟุตบอล คนทั้งเมืองยกย่องเขาเหมือนพระเจ้า
Actually, I admire it.นั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกยกย่องเธอนะ
They are gifts, and so I do what I must do to honor them.พวกเขาคือของขวัญและฉันจะทำ ทำสิ่งที่เป็นการยกย่องพวกเขา
My inner voice says honour my inner childเสียงในใจบอกฉันว่า จงยกย่องความเป็นเด็กที่อยู่ข้างใน ในใจฉันบอกว่า จงรักทุก ๆ คน
Oh, saviour of China, you have ennobled the House of Fa.โอ,ท่านผู้พิทักษ์แผ่นดินจีน ท่านได้รับการยกย่องจากบ้านแห่งตระกูลฟา
Hattori... you have a worthy lord.ฮัตโตริ... นายน่ายกย่องจริงๆ
Olkaa rohkeita ja vastaanottakaa Jumalan rakkaus.จงกล้าหาญและยกย่องพระเจ้า.
Well, that was till a moment ago... 'cause I got to tell you, my hat's off to you now.มันเป็นช่วงเวลาที่นานมาแล้ว เพราะงั้น ผมจึงบอกว่าต้องยกย่องพวกคุณ
Because you admire him, I respect him more.คงเพราะคุณยกย่องเขา ฉันเคารพเขามากกว่า
A highly praised design. Let's take this one.งานออกแบบที่ได้รับการยกย่องมาก งั้นเอาขวดนี้นะครับ
These people say you're cool, encouraging that you are a great fireman.คนพวกนี้บอกว่า คุณน่ะเก่ง ยกย่องว่าคุณเป็นนักดับเพลิงที่ยอดเยี่ยม ใช่มั้ย แค่นั้นใช่มั้ย? ซูจอง ไม่ใช่อย่างนั้น
People have called him a hero and in such society.... he's just a homicidal maniac!ผู้คนพากันเรียกเขาว่า วีรบุรุษ และเป็นที่ยกย่องในสังคม... แต่... หมอนั่นน่ะเป็นได้แค่ฆาตกรโรคจิตแค่นั้น!
We willing do anything for Master Huo!ท่านอาจารย์ฮั่ว พวกเรายกย่องท่านมาก โปรดรับพวกเราเป็นศิษย์ด้วยเถอะ
This is a JiangHu matter This is what we call personal loyaltyแกไปฟังใครเล่ามา ฉันดูๆแล้วไอ้พวกนี้มันยกย่องฉันจะตาย
A top lawyer can still be in love with his wife.ทนายอันดับต้นๆ ก็ยังรักและยกย่องภรรยาของเขาได้นะ
Ji-hwan, the reason I called you was not to praise your screenplay.จีฮวาน เหตุผลที่ผมเรียกคุณมา ไม่ใช่ให้มายกย่องบทภาพยนต์ของคุณ
Misa was grateful to the God named Kira.มิสะยกย่องคิระเป็นพระเจ้า

ยกย่อง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกย่อง
Back to top