ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regarded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regarded*, -regarded-

regarded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regarded (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, respectable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. นัยว่า, ยอมรับว่า
ถือว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า, ยอมรับว่า
ยอมรับว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า
หัวตอ (n.) disregarded important thing Syn. หัวหลักหัวตอ

regarded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
民具[みんぐ, mingu] (n) everyday articles which have come to be regarded as folk art
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail

regarded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวตอ[n.] (hūatø) EN: disregarded important thing FR:
ทศชาติ[n.] (thotsachāt) EN: the ten longest birth-stories of the Buddha (regarded as the most important) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regarded
Back to top