ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

applaud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *applaud*, -applaud-

applaud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
applaud (vt.) ปรบมือ See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ
applaud (vi.) ปรบมือ See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ Syn. clap, cheer
applaud (vt.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
applaud (vi.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
applauding (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, esteem Ops. contempt, hatred
English-Thai: HOPE Dictionary
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
English-Thai: Nontri Dictionary
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชมชอบ (v.) applaud Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Waiting to applaud you. To applaud the great Starina.รอที่จะปรบมือคุณ ปรบมือที่ดี starina
We applaud the directorมา พวกเราปรบมือให้กับหัวหน้าชมรมของเราหน่อย
Let's applaud to that!..เอ้าตบมือให้เค้ากันหน่อย!
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ..
And I want us to applaud your mother for this big gift.และพ่ออยากให้เราปรบมือแสดงความยินดี ที่แม่ของพวกเธอมอบของขวัญพิเศษนี้มา
I applaud your courage, General Skywalker, but it's suicideข้าชื่นชมความกล้าของท่าน นายพลสกายวอล์คเกอร์ แต่มันเป็นการฆ่าตัวตาย
The moment to applaud would be now.ตอนนี้ต่างหากที่สมควรปรบมือ
Don't get me wrong. I applaud your c-.อย่าให้ผมทำผิดเลย ผมขอปรบมือยกย่องคุณ
I applaud your high moral stance.ข้าขอยกย่องคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ดอกเตอร์
Well, as much as nature would applaud you for heading off any possible future Humphrey/Abrams offspring, you have to ask yourself, are you ready to do what it takes to make him yours?มากเท่าที่ ฉันอยากจะตบมือแสดงความยินดีที่เธอลือกได้ มีความเป็นไปได้ไหมที่จะมี ฮัมฟรีย์/เอบรัมส์ตัวน้อยๆ? เธอต้องถามตัวเธอเอง ว่าพร้อมแล้วรึยัง

applaud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 叫好] applaud; cheer
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down

applaud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプロード[, apuro-do] (vs) to applaud
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)

applaud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud FR:
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
ปรบมือ[v. exp.] (prop meū) EN: applaud ; clap FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
ตบมือ[v.] (topmeū) EN: applaud ; clap one's hands FR: applaudir ; battre des mains
การปรบมือ[n. exp.] (kān prop me) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop ) EN: applause FR: applaudissements [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า applaud
Back to top