ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dignify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dignify*, -dignify-

dignify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dignify (vt.) ทำให้เป็นเกียรติแก่ See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ Syn. honor, beautiful, glorify Ops. degrade
English-Thai: HOPE Dictionary
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
English-Thai: Nontri Dictionary
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't dignify rumors,captain.ฉันจะไม่ยืนยันข่าวลือ ปาสคาลไม่เป็นไร
I won't dignify rumors, captain.ฉันไม่ทำให้ข่าวลือเป็นจริงหรอก ปาสคาลไม่เป็นไร
Seymour, we don't dignify absurdities with coverage.ซีมัวร์, เราไม่เล่นข่าวไร้สาระ ให้มันเปลืองที่หรอก
Love is supposed to dignify us! Exalt us!ความรักควรที่จะสร้างเกียรติยศให้แก่เรา สรรเสริญพวกเรา
Not going to dignify this.เราจะไม่ภาคภูมิกับสิ่งนี้
At a salon? I'm not even gonna dignify that with a response.ที่านเนี้ยนะ ฉันไม่คิดว่าเขาจะอยากมาหรอกนะ
I am not going to dignify that with a response.ฉันจะไม่ตอบให้นายรู้สึกภาคภูมิใจหรอกนะ
Well, I'm not going to dignify that with a response.ฉันจะไม่ตอบให้นายรู้สึกภาคภูมิใจหรอกนะ
I'm not gonna dignify it with answer.ผมจะไม่ให้เกียรติกับคำตอบนั่น
Ah, don't even dignify, Sheriff.อ้า อย่ายกย่องกันเกินไป นายอำเภอ

dignify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使高贵[shǐ gāo guì, ㄕˇ ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, 使高贵 / 使高貴] dignify

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dignify
Back to top