ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิว*, -ผิว-

ผิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิว (adv.) superficially See also: rough, sketchy, cursory Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ลวกๆ, ผาด, ผิวเผิน Ops. ลึก
ผิว (adv.) superficially See also: casually, carelessly Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ลวกๆ
ผิว (n.) surface Syn. ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
ผิว (n.) complexion See also: skin Syn. ผิวพรรณ, ผิวกาย
ผิว (n.) complexion See also: colour Syn. สี, วรรณะ
ผิว (n.) complexion See also: skin
ผิว (n.) surface
ผิวกาย (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวพรรณ
ผิวขาว (adj.) white See also: fair (complexion)
ผิวขาว (n.) white races See also: white man/woman
ผิวคล้ำ (adj.) dark See also: dark-skinned, coloured
ผิวคล้ำ (n.) dark skin
ผิวงาม (n.) beautiful complexion Syn. สีงาม, ผิวสวย
ผิวจราจร (n.) road surface
ผิวดำ (n.) dark skin See also: black skin
ผิวดิน (n.) underlying ground See also: earth surface, low ground, earth Syn. พื้นดิน
ผิวดิน (n.) ground See also: land, surface Syn. พื้น, หน้าดิน
ผิวถนน (n.) road surface
ผิวนอก (n.) surface See also: covering, face Syn. เปลือกนอก
ผิวปาก (v.) whistle
ผิวพรรณ (n.) complexion
ผิวพรรณ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวกาย
ผิวสวย (n.) beautiful complexion Syn. สีงาม, ผิวงาม
ผิวสองสี (n.) olive skin
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวหนัง (n.) skin See also: peel
ผิวหนังชั้นนอก (n.) epidermis See also: skin Syn. หนังกำพร้า
ผิวหน้า (n.) surface Syn. ผิว Ops. ภายใต้, ใต้
ผิว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, หากว่า
ผิว่า (conj.) if See also: in case, provided that, supposing (that) Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า
ผิว่า (conj.) if See also: supposing (that), in case, providing that Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า
ผิวเผิน (adv.) superficially See also: rough, sketchy, cursory Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, ผาด Ops. ลึก
ผิวเผิน (adj.) superficial See also: shallow Ops. ลึกซึ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
exfoliationผิวหนังลอกเป็นสะเก็ด
massive desquamationผิวหนังลอก
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
albinism(แอล' บะนิสซึม) n. ภาวะผิวเผือก, โรคผิวเผือก. -albinistic adj.
albino(แอลไบ'โน, -บี' โน) n., (pl. -nos) คนหรือสัตว์หรือพืชที่มีผิวเผือก. -albinic,
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
arctic zoneส่วนผิวหน้าของโลกที่อยู่ระหว่าง Arctic Circle กับขั้วโลกเหนือ
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
arris(แอร์'ริส) n. สันคม,สันหรือแนวที่เกิดจากสองผิวหน้าพบกันที่มุมนอก, Syn. piend)
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
blond(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blonde(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
English-Thai: Nontri Dictionary
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
marmalade(n) แยมผิวส้ม
membrane(n) พังผืด,เยื่อหุ้มเซลล์,เยื่อบุผิว
Mongolian(adj) ชาติผิวเหลือง,เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย
obverse(n) แง่,ผิวหน้า
outside(adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก
peel(n) ผิว,เปลือก
pelt(n) ผิวหนัง,ขนแกะตัดสั้น,หนังสัตว์
periphery(n) เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ขอบนอก,ขอบเขต
piccolo(n) ขลุ่ยผิว
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
skin(n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ
sunburn(n) ผิวหนังที่ถูกแดดเผา
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
yellow(adj) สีเหลือง,เกี่ยวกับชนผิวเหลือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cuticleผิวนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitisผิวหนังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faying surfaceผิวสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
psilateผิวเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
torn surfaceผิวฉีก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apartheid; apartnessการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coated paperกระดาษเคลือบผิว [มีความหมายเหมือนกับ art paper] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coloured personคนผิวสี, คนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutis; skin๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denudationการเกลี่ยผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dermatosisโรคผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ecchymosisเลือดออกใต้ผิว [มีความหมายเหมือนกับ bruise; contusion และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eczema๑. ผื่นแดง, ตุ่มน้ำ๒. ผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ dermatitis, eczematous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eolationการปรับผิวแผ่นดินโดยลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epidermisหนังกำพร้า, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption๑. การขึ้นผื่น๒. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash]๓. ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptive๑. -การขึ้นผื่น๒. -ผื่น(ผิวหนัง)๓. -ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythemaลักษณะผิวหนังแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gradationการปรับระดับผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
integument๑. ส่วนห่อหุ้ม (ร่างกาย)๒. หนัง, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscegenationการสมรสระหว่างคนต่างผิว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mulattoมูแลตโต, ลูกครึ่งคนผิวขาวกับคนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negroคนผิวดำ, นิโกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-whiteผู้ไม่ใช่คนผิวขาว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pellicle๑. เยื่อผิว๒. ฝ้าลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadric๑. กำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadratic]๒. พหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปรกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric quantic]๓. ผิวกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ conicoid; quadric surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
racial discriminationการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rashผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ eruption ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomous Zoneผิวหนังที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท [การแพทย์]
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]
Crumpled Tummy Syndromeผิวหนังท้องย่นและหย่อนยาน [การแพทย์]
Cullen's Signผิวหนังบริเวณสะดือมีสีม่วงคล้ำ [การแพทย์]
Dermatitisผิวหนังอักเสบ,อาการทางผิวหนัง,โรคผิวหนังอักเสบ,ผื่นคันตามผิวหนัง,อาการผิดปกติที่ผิวหนัง,โรคผิวหนัง,ผิวหนังอักเสบ,โรคผิวหนังอักเสบ,ผิวหนังอักเสบ,โรคแพ้ผื่นคัน [การแพทย์]
Enamelผิวเคลือบฟัน,อีนาเมล,เคลือบฟัน,ผิวฟัน,ชั้นเคลือบฟัน,ฟันส่วนชั้นเคลือบ [การแพทย์]
Facetผิวหน้ากระดูก,เอ็นหุ้มข้อฟาเซท [การแพทย์]
Homograftผิวหนังผู้อื่น, [การแพทย์]
Integumentผิวหนัง [การแพทย์]
Skinผิวหนัง [TU Subject Heading]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
Albinismเผือก, ภาวะ; สภาพเผือก; ลักษณะผิวเผือก; เผือก; คนเผือก [การแพทย์]
Albinoเด็กเผือก, ขาวเผือก, ผิวเผือก, คนเผือก [การแพทย์]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Articular Bony Surfaceกระดูกผิวข้อ [การแพทย์]
Astringent Preparationsสิ่งปรุงสมานผิว [การแพทย์]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Blanchingรีดผิวหนัง [การแพทย์]
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง,จ้ำเขียว,รอยฟกช้ำ,ห้อเลือด [การแพทย์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Caucasianคนผิวขาว,คนชาวผิวขาว,ชาวผิวขาว,ชนผิวขาว [การแพทย์]
Epithelium, Celomicซีโลมิคอิพิธิเลี่ยม,เซลล์บุผิวรังไข่ [การแพทย์]
Cerebral Cortexเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง [การแพทย์]
Cesspool บ่อซึม บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน และของเหลวจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบ ๆ บางครั้งเรียก leaching cesspool [สิ่งแวดล้อม]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
outer layer (n.) ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน Syn. coat
rind (n.) ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน Syn. coat, outer layer
matte (n.) ผิวด้าน See also: ผิวหยาบ
rooftop (n.) ผิวด้านนอกของหลังคา
black (adj.) ผิวดำ
ground (n.) ผิวดิน See also: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น Syn. sand, soil
nappa (n.) ผิวนุ่มของเด็ก See also: หนังนุ่มของแกะ
whistle (vi.) ผิวปาก Syn. peep, pipe, wheeze
bloom (n.) ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี Syn. glow
slick (n.) ผิวลื่นเป็นมัน
dermis (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epithilium, epidermis, trueskin
epithilium (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epidermis, dermis, trueskin
skin (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
trueskin (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epithilium, epidermis, dermis
cuticle (n.) ผิวหนังชั้นนอก Syn. epidermis
epidermis (n.) ผิวหนังชั้นนอกสุด Syn. outicle
outicle (n.) ผิวหนังชั้นนอกสุด
callosity (n.) ผิวหนังที่ด้านหนา Syn. callus
callus (n.) ผิวหนังที่ด้านหนา Syn. callosity
scall (n.) ผิวหนังพุพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's got skin problemsเธอมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perfect hair, skin, nails, everything.ทั้งผม ผิว เล็บ ทุกกระเบียดนิ้ว
And we've really only scratched the surface.และเราเพิ่งรู้แค่ ผิว ของมัน
The... the skin should be pretty tight, so you just need to press the knife through the flesh until you feel the hard surface of the stone.ผิว.. ผิวหนัง ควรจะค่อนข้างแน่นหน่อย แล้วคุณแค่กดมีดลงไป
Then your skin turns red, followed by cold sweats.ผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ตามด้วยอาการเหงื่อกาฬ
Your skin is pale white and ice-cold. Your eyes change color.ผิวของคุณซีด ขาวและเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็ง
Your skin is... soft to the touch.ผิวของคุณนั้น... สัมผัสดูนุ่มจัง
It's soft.ผิวของคุณมันช่าง... \มันช่าง...
Her skin is fair like the lotus blossom.ผิวของนางนวลผ่องดุจดอกบัวบาน
My skin was almost like porcelain but after the issue my skin looks like a surface of rough crockery.ผิวของผมเหมือนกระเบื้องเคลือบ หลังจากเรื่องนั้น ผิวของผมกลับเหมือนเครื่องปั้นดินเผา
Their body weight pulls them in concentric patterns.ผิวของพวกมันหนา และน้ำหนักตัวเยอะ
The skin of a shapeshifter,ผิวของพวกเปลี่ยนร่าง
Does his skin fall off, or something?ผิวของเขาจะหลุดออกมา บางสิ่งบางอย่างหรือ?
The skin has grown across his face until he has suffocated.ผิวของเขาเติบโตขึ้นทั่วใบหน้า กระทั่งหายใจไม่ออก
His skin may well get burned and red.ผิวของเค้าอาจจะไหม้และแดง
Her skin was so soft, her lips were so sweet.ผิวของเธอช่างนุ่มนวล ริมฝีปากเธอหวานน่ม
Her skin is as pure as a snowผิวของเธอผุดผ่องเหมือนหิมะ
Your skin is like alabaster.ผิวของเธอเนียนขาวสะอาด
Caucasian, medium build, dark clothing. Suspects are armed. Use caution.ผิวขาว สูงปานกลาง เสื้อผ้าสีเข้ม สงสัยว่ามีอาวุธโปรดระวัง
White male, mid thirties. Is considered highly dangerous.ผิวขาว อายุประมาณ30 เป็นผู้ที่อันตรายมาก
You look like a bean curd.ผิวขาวอย่างกับเผือกเลยนะ
Her pale, milky skin. Her delicate frame.ผิวขาวเหมือนนม รูปร่างบอบบาง
You seem kind of tan for Toronto.ผิวคล้ำเกินไปที่จะมาจากโตรอนโต้นะ
You have a nice complexion too. Are you doing anything special?ผิวคุณก็ดูดีมากด้วย คุณบำรุงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
Your skin deserves the best, and so do you. Try our hand cream.ผิวคุณควรได้รับสิ่งดีที่สุด คุณก็เช่นกัน ลองครีมทามือของเรา
I mean, my hide is as smooth as a baby's bottom, which leads me to conclude, sadly... that my virginity is intact.ผิวงี้ใสกิ๊ง อย่างกับก้นเด็ก ซึ่งทำให้ฉัน ได้ข้อสรุปว่า น่าเศร้าที่...
And mine, too! We are majorly skin-tone compatible, Troy.ผิวฉันด้วย สีผิวเราเฉดเดียวกันเลย ทรอย
I got this because I was stressed out over your spell.ผิวฉันเสียแบบนี้ก็เพราะคิดมาก กับคำพูดไร้สาระชองเธอน่ะสิ
Schwarzes haut, braunes haut, grune augen...ผิวดำ ผมน้ำตาล ตาสีเขียว
Black, brown or white.ผิวดำ ผิวสีน้ำตาลหรือผิวขาว
He's African-American, six foot, four.ผิวดำ สูงหกฟุตสี่นิ้ว
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ
That sun-kissed leathery skin means that they've done the nasty in all sorts of exotic places like Florida or New Mexico.ผิวที่โดนแสงแดดโลมเลียแบบนั้นแสดงว่า คงเคยไปซุกซนในที่แสนระทึก เหมือนไม่ฟลอริด้าก็เม็กซิโก
A harmless pocket of blood, which is why Chase ignored it during the surgery.ผิวนอกของถุงเลือด ทำไมเชสไม่สนใจตอนผ่าตัด
Outer Shell of bronze, filled with about 3 tonnes of sand.ผิวนอกเป็นทองแดง อัดด้วยทรายหนัก 3 ตัน
I spent an hour signing non-disclosure forms,ผิวปากดีใจเป็นชั่วโมง ที่ไม่ต้องรับราชการ
You whistle while you work.ผิวปากตอนทำงานเนี่ยนะ?
Hey, give a whistle if... We go back.ผิวปากนะ ถ้ามีอะไร เรากำลังกลับบ้าน
Whistle, I'll be there.ผิวปากเรียก ผมก็มาแล้ว
It isn't even her money!ผิวผู้ชายก็สำคัญเหมือนกัน
Your skin goes dull, and when there's nothing left to charm the guys, that's when you're done with.ผิวพรรณก็ไม่สดใจ และเมื่อไม่มีอะไรเหลือ ที่จะดึงดูผู้ชาย มันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิว
Back to top