ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheeze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheeze*, -wheeze-

wheeze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheeze (vi.) หายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาดหรือฮืดฮาด Syn. gasp, pant, snort
wheeze (vt.) พูดโดยมีเสียงดังฟืดฟาดหรือฮืดฮาด See also: (แสดงถึงการหายใจลำบาก)
wheeze (n.) การหายใจโดยมีเสียงดังฟืดฟาดหรือฮืดฮาด
wheeze (n.) มุขตลกที่เก่าและใช้บ่อย (คำไม่เป็นทางการ)
wheeze out (phrv.) พูดหรือร้องเพลงด้วยเสียงแหบแห้ง (หรือเสียงแตก) See also: มีเสียงแตกพร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
wheeze(วีซ) vi.,n. (การ) หายใจด้วยความลำบาก,หายใจหอบ,หายใจเสียงดังฮืด ๆ ,เสียงดังกล่าว,คำตลกเก่า ๆ ,คติพจน์เก่า ๆ, See also: wheezer n. wheezingly adv., Syn. pant,gasp,puff
English-Thai: Nontri Dictionary
wheeze(n) การหายใจลำบาก,การหายใจหอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wheeze๑. เสียงหวีด๒. เสียงหายใจหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used to wheeze a lot. He works for me now.เขาเคยเสพติดหนัก ตอนนี้เขาทำงานให้ฉัน
AND THE NEW BALENCIAGA BAG FOR ME. (wheezes)และกระเป๋าบาลองเซียก้าใบใหม่สำหรับฉัน
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด
Oh! (inhaling deeply) (wheezes, coughs)โอ้! ฉันดูคุณผิดไป ชาร์ล
Was it a cough or a wheeze?เป็นเสียงไอหรือเสียงหายใจดังฮืดๆ?

wheeze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheeze
Back to top