ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peel*, -peel-

peel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peel (vt.) ปอกเปลือก See also: ลอกเปลือก, กะเทาะ Syn. pare, trim
peel (n.) เปลือก See also: ผิว, เปลือกผลไม้ Syn. skin
peel (vt.) แก้ผ้า Syn. undress Ops. dress, cover, clothe
peel away (phrv.) ปอกเปลือกออก See also: ปอกออก Syn. peel off
peel back (phrv.) ปอก See also: ลอกออก, เลิกขึ้น (ขากางเกง), ปอกเปลือกกล้วย
peel off (phrv.) ปอกออก See also: ลอกออก Syn. peel away
peel off (phrv.) ถอดออก
peeled (adj.) โล่ง See also: ว่าง, ไม่ปกปิด Syn. bare, denuded, exposed
peeler (n.) ที่ปอกเปลือก, เปลือกที่ลอกออก Syn. skinner, furrier, flayer
peeling (n.) เปลือกที่ลอกออก
peeling (n.) การปอก See also: การกะเทาะ Syn. decortication, denudation
English-Thai: HOPE Dictionary
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก
English-Thai: Nontri Dictionary
peel(n) ผิว,เปลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอด (v.) peel See also: skin Syn. หลุดออก
ปล้อน (v.) peel See also: pare, strip off
ปอก (v.) peel See also: pare, shell Syn. ปอกเปลือก
ปอกเปลือก (v.) peel See also: pare, shell Syn. ปอก
ลอก (v.) peel See also: skin, flay
ลอกเปลือก (v.) peel
หลุดออก (v.) peel See also: skin
กะเทาะ (v.) peel off See also: flake off, come off Syn. ลอก, ล่อน
ไข่ขวัญ (n.) peeled egg used in some local ceremonies Syn. ไข่ข้าว
อ้อยควั่น (n.) sugar cane peeled and chopped
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
Dice me, slice me or peel me?จะทำอะไรล่ะ หั่นขูดหรือปอกผม
That boy can peel paint.เขาเป็นชายที่ดูดีแค่ภายนอกเท่านั้น
I wouldn't want to peel your paint.ข้ายังไม่อยากจะฉีกหน้ากากจอมปลอมของเจ้า
Oh, shut up and peel the garlic.โอ้ย! หุบปากได้แล้ว ปลอกกระเทียมไป
Did you get married to peel garlic?นี่แต่งงานเพื่อมานั่งปอกกระเทียมกันนี่นะ
If you can peel a banana, you can fire a gun.ถ้าคุณปลอกเปลือกกล้วยได้ คุณก็หนี่ยวไกปืนได้
I mean, usually, you peel a video back a couple of layers and anything bogus comes off.แบบว่า ปกติแล้วเราจะแยกภาพออกมาดูแล้วและถ้ามีอะไรหลอกมันจะโผล่ออกมาให้เห็น
And, just like well, when you peel an onion, there may be tears as we come--...ก็ ตอนคุณปอกหัวหอม ก็อาจมีน้ำตาเหมือนว่าเรา...
When I catch him, I will peel his skin and have him watch me wear it.ถ้าข้าจับมันได้, ข้าจะถลกหนังมัน.. ...แล้วเอามาใส่ร่างให้มันดู
Shall I peel one for you too?ข้าจะปอกให้เจ้าอีกอันเอาไหม?
He used to be a doctor, but gave it all up to peel potatoes.เค้าเคยเป็นหมอ แต่เลิกเป็นแล้ว มาปอกมันฝรั่งแทน

peel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橘红[jú hóng, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, 橘红 / 橘紅] orange (color); orange peel (used in traditional Chinese medicine)
剥落[bō luò, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˋ, 剥落 / 剝落] peel off
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped
[bō, ㄅㄛ, 剥 / 剝] peel; to skin
剥皮器[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, 剥皮器 / 剝皮器] peeler (e.g. for vegetables)
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, 剥皮 / 剝皮] to peel; to skin; to strip off outer layer

peel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジピール[, orenjipi-ru] (n) orange peel
バナナの皮[バナナのかわ, banana nokawa] (n) banana peel
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently
レモンピール[, remonpi-ru] (n) lemon peel
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
剥ける[むける, mukeru] (v1,vi) to peel off; to come off; to be taken off; (P)
剥げ落ちる[はげおちる, hageochiru] (v1) to peel off
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
剥落[はくらく, hakuraku] (n,vs) to peel off
引き剥し強度[ひきはがしきょうど, hikihagashikyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate)
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P)
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer)
ホールトマト[, ho-rutomato] (n) (tinned and peeled) whole tomatoes
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured
剥脱[はくだつ, hakudatsu] (n,vs,adj-no) coming off; peeling off
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation
引ん剥く;ひん剥く[ひんむく, hinmuku] (v5k) to strip; to peel; to tear off
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P)
皮むき機[かわむきき, kawamukiki] (n) peeler (kitchen utensil); barker
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh

peel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare FR: découper
ลอก[v.] (løk) EN: peel ; skin ; flay FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ลอกหน้า[v.] (løknā) EN: face peeling ; face peel FR: desquamer
ลอกออก[v. exp.] (løk øk) EN: peel off FR: décortiquer ; décoller
ลอกเปลือก[v. exp.] (løk pleūak) EN: peel FR: peler
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: skin ; peel ; rind FR: peau [f] ; pelure [f]
ผิวส้ม[n. exp.] (phiu som) EN: orange peel FR: peau d'orange [f]
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; skin ; outer skin ; shell ; rind ; husk ; bark FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f] ; enveloppe [f]
เปลือกผลไม้[n. exp.] (pleūak phon) EN: fruit skin ; fruit peel FR: peau de fruit [f] ; épluchures de fruits [fpl]
ปลิ้น[v.] (plin) EN: shell ; peel FR: peler
ปล้อน[v.] (pløn) EN: peel ; split FR: dénoyauter
ปอก[n.] (pøk) EN: peel FR: pelure [f] ; peau [f]
ปอก[v.] (pøk) EN: peel FR: peler ; éplucher
ปอกหัวหอม[v. exp.] (pøk hūahøm) EN: peel an onion FR: peler un oignon
ปอกผลไม้[v. exp.] (pøk phonlam) EN: pare ; peel FR: peler un fruit ; éplucher un fruit
ปอกเปลือก[v. exp.] (pøk pleūak) EN: peel ; skin FR: peler ; éplucher ; écorcer ; ôter la peau
ถลกหนัง[v. exp.] (thalok nang) EN: skin ; peel back the skin FR: écorcher ; dépiauter ; dépouiller
ไข่ขวัญ[n.] (khaikhwan) EN: ceremonial boiled egg ; peeled egg used in some local ceremonies FR:
ไข่ปอก[n. exp.] (khai pøk) EN: peeled egg ; poached egg FR: oeuf dur pelé [m]
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped ; section of sugar cane FR:
ปอกเปลือก[adj.] (pøk pleūak) EN: peeled FR: pelé

peel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel
Zitronat {n} [cook.]candied lemon peel
Zitronenschale {f} [cook.]lemon peel
Orangenschale {f} [cook.]orange peel
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture
Schale {f} (abgeschält)peel (peeled)
Kartoffelschäler {m}potato peeler
Rinde {f}peeling
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peel
Back to top