ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอบ*, -ปลอบ-

ปลอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอบ (v.) soothe See also: comfort, console Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม
ปลอบขวัญ (v.) soothe See also: comfort, console
ปลอบประโลม (v.) console See also: comfort, soothe Syn. ปลอบใจ, ปลอบ
ปลอบโยน (v.) soothe See also: console, comfort, cheer up Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม
ปลอบใจ (v.) soothe See also: calm Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม
English-Thai: HOPE Dictionary
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
cuittle(คี'เทิล) {cuittled,cuittling,cuittles} vt. ปลอบโยน, Syn. wheedle
implacable(อิมแพลค' คะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถปลอบโยนได้, ไม่ปรานี, ไม่โอนอ่อน., See also: implacability, implacableness n. implacably adv., Syn. unappeasable
inconsolable(อินคันโซ' ละเบิล) adj. ไม่สามารถปลอบใจได้., See also: inconsolability, inconsolableness n. inconsolably adv.
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate
pacify(แพค'ซะไฟ) vt. ทำให้สงบ,ปลอบขวัญ, See also: pacification n. pacifier n.
paracleten. ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ,ผู้ปลอบขวัญ
placable(แพลค'คะเบิล,เพล'คะเบิล) adj. ให้อภัยได้,ปลอบโยนได้., See also: placability n., Syn. forgiving
placate(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ., See also: placater n. placation n.
placatory(เพล'คะโทรี) adj. ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ,ซึ่งทำให้พอใจ
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
propitiate(พระพิช'ชีเอท) vt. ทำให้โน้มเอียง,ปลอบโยน,บรรเทา,ลุแก่โทษ., See also: propitiable adj. propitiatingly adv. propitiative adj. propitiator n. propitiatory adj., Syn. appease,conciliate
propitiation(พระพิช'ชีเอ'เชิน) n. การทำให้โน้มเอียง,การปลอบโยน,การบรรเทา,การลุแก่โทษ,สิ่งปลอบโยน,สิ่งบรรเทา, Syn. conciliationว
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving,alleviative,emollient
upsy-daisy(อัพซีเด'ซี) interj. คำอุทานสำหรับปลอบเด็กทารกเวลาอุ้มขึ้น
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
English-Thai: Nontri Dictionary
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน
inconsolable(adj) ไม่สามารถปลอบใจได้
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
pacification(n) การปลอบ,การทำให้สงบ,ความสงบ
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้
placate(vt) ปลอบโยน,ปิดปาก,ทำให้สงบ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
propitiation(n) การประจบ,การเอาใจ,การปลอบ
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quell (vt.) ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล) See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ Syn. silence
comfort (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
tranquilise (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
console with (phrv.) ปลอบโยน See also: ปลอบใจ
solace (vt.) ปลอบใจ Syn. comfort, console Ops. discomfort
cold comfort (idm.) คำปลอบที่ไร้ประโยชน์ See also: คำปลอบที่ไม่มีผล
comfort (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบใจ Syn. solace
comforter (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. consoler, sympathizer
consoler (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. sympathizer
inconsolable (adj.) ซึ่ง (เศร้าโศก) จนไม่สามารถปลอบใจได้ See also: ซึ่ง (เป็นทุกข์มาก) จนไม่อาจปลอบโยนได้ Syn. disconsolate Ops. consolate
mollification (n.) การปลอบโยน See also: การทำให้สงบ Syn. appeasement
mollifier (n.) ผู้ปลอบโยน Syn. tranquilizer
queller (n.) ผู้ปลอบโยน See also: ผู้ปราบปราม
solace (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, soothing, support
soothing (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, support
sop (n.) สิ่งปลอบใจ
unction (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบโยน, คำปลอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll cheer you upฉันจะปลอบใจเธอเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep coddling him, hoping he'll change,ปลอบๆเข้าไว้นะ, หวังว่าเขาจะเปลี่ยน
We can't even console ourselves that our enemy is just as tired as we are.ปลอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าศัตรูเราก็เหนื่อย
Placating students with a fun event.ปลอบใจนักศึกษาด้วยงานรื่นเริง
I'll comfort you from over here.ปลอบใจนายจากตรงนี้ดีกว่า
Did you comfort him well?ปลอบใจเขาเรียบร้อยแล้วเหรอ ?
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น
Protecting the girl, and encouraging her brother...ปกป้องผู้หญิง แล้วยังปลอบ น้องชายเธออีก
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.คุณไม่ได้รับการปลอบโยนฉันเมื่อฉันสามารถ เห็นความจร?
"You trust in words and comfort of letters in a way that I simply do not."คุณเชื่อว่าคำปลอบโยนในจดหมาย จะช่วยผมได้ แต่เปล่าเลย
And no matter what, no words can convince me that you are not gone. "และไม่ว่าภาษาหรือคำพูดใดๆ ก็ไม่อาจปลอบผมได้เมื่อคุณไม่อยู่ด้วย"
Was that a consolation prize?อะไร รางวัลปลอบใจเหรอ?
I know I'm supposed to be the one holding your hand...ฉันว่า ฉันควรที่จะเป็นคนที่คอย ปลอบใจเธอ...
I wish a beautiful woman appeared and comforted my poor heartฉันอยากให้ผู้หญิงสวยๆ ปรากฎตัวขึ้น และปลอบโยนหัวใจที่บอบช้ำของฉันจังเลย
OK, you're not helping.ไม่ต้องช่วยปลอบก็ได้นะจ๊ะ
I know, but who even knows what to say to him?ก็รู้ แต่ใครจะรู้ว่าต้องพูดปลอบเขายังไง
Would you Marc Everheart Kyle what's-his-nuts?ไม่เข้าไปปลอบเขาเองเลยล่ะ
I blame him and those who harbor him.เธอเข้าไปปลอบเขา แล้วคาเลบล่ะ
And who's gonna have to take care of her? Me.แล้วทีนี้ใครจะต้องรับภาระ ปลอบใจหล่อนล่ะ,ก็ชั้น
The meat buns are a little bonusซาลาเปานี้ให้ปลอบขวัญ
If the guy in the suit wakes up, try to keep him calm, but don't let him remove that piece of shrapnel.ถ้าคนที่ใส่สูทตื่น ก็ปลอบเขา แต่อย่าให้เขาพยายามดึง เศษเหล็กนั่นออกล่ะ
I've got a new plan to fit him in.ฉันมีแผนใหม่ ที่จะปลอบเขา.
Isn't he just getting consolation from thinking about an afterlife?ไม่ใช่แค่เขาได้รับการ ปลอบโยน จากการให้คิดถึงชีวิต หลังความตายนะ
Michael, if you're trying to calm me down, you're doing a terrible job.ไมเคิลถ้าคิดว่าจะช่วยปลอบฉันนะ คุณทำได้แย่มากเลย
She's Marilyn and she's grandfathered back from the days when prisoners were allowed a creature comfort or two.เธอชื่อมาริลีน และเธอเป็นข้อยกเว้น ตั้งแต่สมัยที่ยังอนุญาตให้นักโทษ เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนปลอบใจ
Dude, stow the touchy-feely, self-help-yoga crap. It's not helping!นี่ นายไม่ได้มาขู่ หลอก หรือปลอบอะไรฉันหรอกน่า
Hey, you cheer him up.นาย, อยู่ปลอบเขาด้วยล่ะ.
If that's how you're going to comfort me.ถ้านายจะปลอบฉันด้วยของพวกนั้นล่ะก็
I was a sad widow in need of comfort.ฉันเป็นแม่หม้ายที่ต้องการการปลอบโยน
He's here for emotional support.เค้าเป็นคนปลอบใจของผม
I'm supposed to be your emotional support!ผมไม่ใช่เหรอที่ต้องเป็นคนปลอบใจคุณน่ะ
She painted when she had troubles. to soothe herself.เธอวาดรูปตอนทุกข์ใจ เพื่อปลอบใจตัวเอง
It's your grief counselors. We've come to hug.ผมคือที่ปรึกษาความเศร้า, เรามาปลอบใจคุณ
I'm sorry, Joanne, I'm here to comfort you.ขอโทษ โจแอน ฉันมาเพื่อปลอบใจคุณ
I think we can give her a treat...ฉันคิดว่าเราควรพาเธอไปเลี้ยงปลอบใจ
Here. It's a present.เอ้านี่ ของขวัญปลอบใจ
I'm sorry. And if it is any consolation,หนูขอโทษ แล้วถ้าเกิดจะปลอบอะไรละก็
There's a soldier in Bed 13. Go and sit with him for a minute. Hold his hand.ไปดูแลทหารที่อยู่เตียง 13 คอยปลอบใจ กุมมือเขา
Sister sent me... for a little chat.ซิสเตอร์ส่งฉันมา เพื่อมาปลอบใจคุณ
It can still comfort them.มันยังคงสามารถปลอบใจพวกเค้าได้

ปลอบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอบ
Back to top