ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมาท*, -ประมาท-

ประมาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาท (v.) slight See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น
ประมาท (v.) be careless See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ Ops. ระมัดระวัง
ประมาทหน้า (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
harebrainedadj. เลินเล่อ,ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)
inadvertent(อินอัดเวอ' เทินทฺ) adj. ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท., See also: inadvertently adv., Syn. accidental
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent ###A. cautious, wary
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง,ความเลินเล่อ,ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
sloven(สลัฟ'เวิน) n. คนที่ไม่เอาไหน,คนสะเพร่า,คนที่ประมาทเลินเล่อ,คนที่สกปรก,คนที่ไม่เห็นระเบียบ., Syn. slob,slattern,drab
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
traduce(vt) ด่าว่า,สบประมาท,ใส่ร้าย
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faulty drivingการขับรถโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innuendo (L.)ถ้อยคำที่ถือว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
improvident (adj.) ประมาท See also: เลินเล่อ, สะเพร่า Syn. negligent, reckless Ops. provident, reck
abuse (n.) การสบประมาท
abuse (vt.) สบประมาท See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท Syn. revile, malign
abusive (adj.) ซึ่งหมิ่นประมาท See also: ซึ่งดูถูก Syn. offensive, sharp-tongued
blaspheme (vt.) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย Syn. defile, desecrate Ops. honor, revere
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
bugger up (phrv.) ทำให้เสีย (ด้วยความประมาท) See also: ทำให้สูญเสีย, ทำให้มีปัญหา Syn. mess up
cock up (phrv.) ทำให้เสียไปโดยประมาท
contempt (n.) การหมิ่นประมาท See also: การสบประมาท
contumely (n.) การสบประมาท See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม Syn. abuse, insult, revilement
defamatatory (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. libelous
defamation (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย
fender-bender (sl.) คนขับรถอย่างประมาท See also: คนขับรถอย่างอันตราย, คนขับที่ไม่ยั้งคิด
hash up (phrv.) ทำให้เสียโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mess up
libel (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย Syn. defamation
libel (vt.) ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น Syn. defame
libelant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย Syn. libellant
libellant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย
libellous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory, libelous
libelous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna shoot the bleeder, dropping me in it.สาเหตุที่ฉันจะยิงตกเลือด ประมาท วางฉันอยู่ในนั้น
That's about right. That's about right. Yeah.ประมาทนั้น ถูกประมาทนั้น ใช่ๆ
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง
Those guys are so gross!เจ้าพวกบ้านั้นประมาท!
Getting careless in our excitement, huh?การประมาทในความตื่นเต้นของเราฮะ?
Paulie did the prep work.พอลเตรียมเครื่อง เขาทำเป็นปีเพราะคำสบประมาท
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก
I've never been so insulted!ข้าไม่เคยถูกสบประมาทขนาดนี้มาก่อน
Well, you underestimate yourself.ดีคุณประมาทด้วยตัวคุณเอง
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
You have insulted me by every possible method. I must beg to return to the house.คุณได้หมิ่นประมาทฉันในทุกๆ สิ่ง ฉันต้องขอร้องไม่ให้คุณกลับมาที่บ้านนี้อีก
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้
No, no. Do not underestimate the Dutch.ไม่ อย่าประมาทพวกดัทช์
Look, my husband may be a bit thoughtless at times.คือ สามีดิฉันอาจจะประมาทเลิ่นเล่อไปบ้าง
Oh, dear, seems I was carelessโอ ไม่ ดูเหมือนข้าจะประมาทเกินไป ฮากุ!
And waiting to get charged with manslaughter?แล้วก็รอหมายจับข้อหาฆ่าคนโดยประมาทใช่ป่ะ
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย
I never made mistakesแต่ว่าเธอประมาทฉันไปสักหน่อยนะ
They don't have enough respect for us as soldiers.พวกมันประมาทพวกเรามากๆ.. ไม่เห็นเราเป็นทหารหรอก
You've abused the power of the birthday wish and brought this bad luck on all of us.- ใช่แล้ว เพราะนายสบประมาทพลังอำนาจแห่งคำอธิฐานในวันเกิด จึงทำให้โชคร้ายนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
And what a way to answer his critics.ลูกนี้ช่วยลบคำสบประมาทเขาได้ดี
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ
Do not underestimate her.อย่าได้ประมาทมันเป็นอันขาด
This is a big insult. D. Doesn't wait for anybody.นี่สบประมาทกันนี่ D.ไม่รอใครทั้งนั้น
So respect the ocean. Stay alert.ดังนั้น จงเคารพในมหาสมุทร และไม่ประมาท
That's no excuse for negligence.นั่นไม่ใช่คำแก้ตัว สำหรับความประมาท
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน
Don't let their size fool you.อย่าประมาทในขนาดของพวกมันเชียวนา
I told you, man. Don't underestimate these little bastards.ข้าบอกเองแล้ว ว่าอย่าประมาทไอ้พวกเหี้ยนั่น
Vehicular manslaughter.ข้อหาขับรถชนโดยประมาท
The Power Of Mother Nature. What's Wrong?เราไม่ควรประมาทพลังแห่งธรรมชาติ มีอะไรหรอ?
Maybe you got slapped around too many times for lunch money on your way to the bus.บางทีนายอาจโดนสบประมาทมากเกินไป ถึงเงินค่าอาหารกลางวัน ที่ได้ไปขึ้นรถบัส
Then Brian was negligent in sharing my plans with herไบรอันประมาทที่ไปบอกแผนของผมกับเธอ
You shouldn't abuse me like that.คุณไม่ควรสบประมาทชั้นแบบนั้น
Perhaps master underestimates student.บางทีอาจารย์ก็ประมาทศิษย์ซะแล้ว
Letting that guy get it is just offensive.ถ้าปล่อยให้ไอ้หมอนั่นได้ไปเหมือนกับโดนสบประมาทยังไงไม่รู้
Walt, look, I know they're your students but do not underestimate them.วอลท์ ฟังนะ ฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นลูกศิษย์นาย แต่อย่าประมาทพวกเขา ความผิดพลาดอันใหญ่หลวง
I underestimated miguel after all.ผมประมาทมิเกลไปหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมาท
Back to top