ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revilement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revilement*, -revilement-

revilement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revilement (n.) การสบประมาท See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม Syn. abuse, insult

revilement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revilement
Back to top