ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defamation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defamation*, -defamation-

defamation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defamation (n.) การใส่ร้าย
defamation (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย
defamation (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, scandal
defamation (n.) การกล่าวร้าย See also: การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. curse, insult

defamation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel)
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P)
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander

defamation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān m) EN: bring an action for defamation FR:
คดีหมิ่นประมาท[n. exp.] (khadī minpr) EN: defamation case FR: procès en diffamation [m]
ความผิดฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (khwām phit ) EN: defamation FR: diffamation [f]
กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (kratham khw) EN: commit defamation FR:
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (thūk føng t) EN: be charged with defamation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defamation
Back to top