ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libellant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libellant*, -libellant-

libellant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libellant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libellant
Back to top