ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libelous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libelous*, -libelous-

libelous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libelous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory
English-Thai: HOPE Dictionary
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
English-Thai: Nontri Dictionary
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libelous
Back to top