ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเชื่อถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเชื่อถือ*, -น่าเชื่อถือ-

น่าเชื่อถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเชื่อถือ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้
English-Thai: HOPE Dictionary
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,มีเหตุผล,พอฟังได้,น่าเชื่อถือได้,มีฝีปากดี,นิ่มนวล
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ,เชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy,dependable,trusty
trusty(ทรัส'ที) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได n. บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ,ผู้ที่น่าเชื่อถือ., See also: trustily adv. trustiness n.
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
reliant(adj) น่าไว้ใจ,ซึ่งวางไจได้,น่าเชื่อถือ
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
authentic (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. reliable, trustworthy
credible (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. believable Ops. incredible
creditable (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. decent, respectable
dependent (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าไว้วางใจ Syn. trusting
likely (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าเป็นจริง Syn. plausible
reliant (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าไว้วางใจ Syn. dependent, trusting
strong (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว Syn. convincing, persuasive
add up (phrv.) น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
believable (adj.) ที่น่าเชื่อถือ See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้ Syn. plausible Ops. unbelievable
creditably (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ Syn. decently, respectably
dependability (n.) ความน่าเชื่อถือ See also: ความน่าไว้วางใจ, ความไว้ใจได้ Syn. probity, trustworthiness
dishonorable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty Ops. ethical, moral
dishonourable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty
flimsy (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unconvincing, weak, inadequate Ops. serious
log (vt.) ได้รับความน่าเชื่อถือจากการสะสมชั่วโมงทำงานในเรือหรือเครื่องบิน
new one on (idm.) สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน (และไม่คิดว่าน่าเชื่อถือ) (someone มักใช้แทนด้วย me) (คำไม่เป็นทางการ)
rating (n.) การจัดอันดับฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ
reliability (n.) ความน่าเชื่อถือ See also: ความน่าไว้วางใจ, ความไว้ใจได้ Syn. dependability, probity, trustworthiness
reliantly (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ See also: อย่างน่าไว้วางใจ
respectably (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ Syn. decently
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Logue will will be attending the Coronation.ผมยืนหยัดเพื่อคุณ แต่คุณมันไม่มีความน.. น่าเชื่อถือ แต่ผมประสบความสำเร็จมามาก ผมไม่มีใบประกาศก็จริง
She's scrappy, reliable, and she's willing to kill.เธอชอบต่อสู้ น่าเชื่อถือ และยินดีที่จะฆ่า
Mr Andrew Davies of Millman Young Publishing.และลูกค้าต่างก็มองว่าเขาน่าประทับใจ น่าเชื่อถือ และมีเสน่ห์
Dig it. Don't depart from it.น่าเชื่อถือ อย่าให้หลุดล่ะ
Most likely, we will die here too.น่าเชื่อถือที่สุด แล้วพวกเราจะตายอยู่ที่นี่อีกด้วย
More authentic.น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
Convincing as always, Agent Rahal.น่าเชื่อถือเหมือนเคย จนท.
Make it look convincing.ทำให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยนะ
I thought he didn't have any trusted friends except you.ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีเพื่อนที่น่าเชื่อถือใด ๆ ยกเว้นคุณ
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ
It actually builds on itself... leaving you with great, great looking hair.มันสามารถสร้างตัวเอง ทำให้คุณมีผมที่ดูดี น่าเชื่อถือ
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
Loads of it.ไม่ต้องห่วงน่า ที่รัก ..ฉันจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือเอง
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ
I think that's the part that is discredited.ผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันไม่น่าเชื่อถือ
Hedland had some pretty convincing data.เฮดแลนด์มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
I have secured the services of a more reliable gentleman.ฉันจ้างคนที่น่าเชื่อถือกว่าเอาไว้แล้ว
He's the responsible oneเค้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้
And the test for artificial accelerant came back negative. Uh, positive.และเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เชิงลบ อ้อ น่าเชื่อถือ
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต
Quayles have always made reliable foreign service men.ตระกูลคุณเป็นจนท.ฑูตที่น่าเชื่อถือมาตลอด
No, no, no. You're not credible as a doctor. Make something up.ไม่ได้ นายน่ะไม่น่าเชื่อถือพอ เอาอย่างอื่นเถอะ
The most reliable records are tax records.บันทึกที่น่าเชื่อถือที่สุด คือบันทึกทางภาษี.
He-He... He had no credibility.เขาไม่มีความน่าเชื่อถือหรอก
It'll be more believable if you had mention the Section Chief.มันดูจะน่าเชื่อถือมากกว่า ถ้าคุณจะอ้างถึงหัวหน้าแผนก
Do you lack so much faith in our team?ทีมของเราไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรือคะ
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี
Frank Murphy, a once-trusted Zomcon security guard, who was caught accepting bribes from a renegade group of wild zombie poachers.แฟร้งค์ เมอฟี่ หนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือของซอมคอน โดนจับได้ว่ารับสินบน
A teachers ability is a belief that he can change people.ครูมีความสามารถที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้
Do either of you have any evidence that is admissible?พวกคุณคนไหนมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือบ้างไหม
Homeland security? Pretty illegal, even for us.โฮมแลนด์ ซีคิวริตี้, ดูน่าเชื่อถือดีนี่
You talk about reasonable doubt.คุณพูดถึงแต่ข้อสงสัยที่น่าเชื่อถือ
Diana... do you have reasonable doubt?ไดอาน่า .. คุณมีข้อสงสัยที่น่าเชื่อถือไหมล่ะ
And your credibility was compromised The second you failed to report a phone callและความน่าเชื่อถือของคุณถูกลดทอนลง เมื่อคุณไม่รายงานเรื่อโทรศัพท์นั่น
Your credibility was compromised when you failed to report a call from the subject of a goddamn FBI manhunt.คุณถูกลดความน่าเชื่อถือลง ตั้งแต่คุณไม่แจ้งการโทรครั้งนั้น ตามกฎการตามล่าของเอฟบีไอ
I'm not sure Leones is our most reliable witness.ผมไม่แน่ใจว่าลีโอเนสจะเป็นพยานที่น่าเชื่อถือที่สุด
Your credibility was compromised when you failed to report a call from the subject of a goddamn FBI manhunt.ความน่าเชื่อถือของคุณมีน้อยลงตั้งแต่ คุณไม่ยอมรายงานการโทรครั้งนั้น ตามตำราการล่าคนร้ายของเอฟบีไอ
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเชื่อถือ
Back to top