ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untruthful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untruthful*, -untruthful-

untruthful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untruthful (adj.) ที่พูดโกหก Syn. lying, dishonest, deceitful Ops. honest
untruthfulness (n.) การโกหก Syn. lie
English-Thai: Nontri Dictionary
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า
I can't paint your eyebrows blue. It would be untruthful.ผมเพ้นท์รูปขนตาให้เป็นสีฟ้าไม่ได้หรอก\มันดูไม่สมจริง

untruthful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)

untruthful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful FR:
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness FR:

untruthful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untruthful
Back to top