ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persuasive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persuasive*, -persuasive-

persuasive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persuasive (adj.) สามารถชักจูงได้ See also: ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ Syn. convincing, influential Ops. unpersuasive
English-Thai: HOPE Dictionary
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you'll have to be persuasive in the extreme.ถ้างั้น คุณก็ทำเองซะสิ
She was a very persuasive woman, your wife, Mr. Quayle.เธอเกลี้ยกล่อมได้ดีมาก เมียคุณนะ คุณเควลี่
I am not a persuasive man Sayuri, but if you, and a few Geisha, would once again put on your kimono and join us, we can show the Americans how hospitable our country can be.ผมไม่ใช่คนชักจูงใครเก่ง แต่ถ้าคุณ และเกอิชาซักสองสามคน ใส่กิโมโน และทำงานกับเราอีกครั้ง เราจะแสดงให้ชาวอเมริกัน เห็นว่าประเทศเราน่าสนใจแค่ไหน
Not your most persuasive argument, Sid.ไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่ชอบใช้ของคุณนี่ ซิด
You know how persuasive our girls can be.- นายก็รู้ว่าพวกสาวๆ เป็นไง
Built in social cause, persuasive lead plaintiff... billions in damages at the end of the rainbow.เป็นปัญหาสังคม,สามารถ ชักชวนโจทย์ ค่าเสียหายมูลค่าเป็นพันล้าน เมื่อสิ้นสุดคดี
Well, I must say, you make a very persuasive case for it.ดีครับ ดี และฉันคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปจริงๆ
Well, you make a very persuasive case for yourself, Ms. Collins.เป็นกรณีที่โน้มน้าวใจได้ดี สำหรับตัวคุณเอง มิสคอลลิน
Someone with your persuasive skills could be great at sales or marketing.บางคนมีทักษะการโน้มน้าวแบบคุณ ซึ่งจะดีต่อการตลาด
You don't know how persuasive I am.เจ้าไม่รู้ดอกว่า ข้าหว่านล้อมเก่งเพียงใด
The holy books are much more persuasive than I can be.ใช้เวลาไม่นานหรอก ท่านรู้ตัวอักษรอยู่แล้ว คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ใช้คำ ได้ดีกว่าข้านัก
You're more persuasive than I remember.นายโน้มน้าวใจได้เก่งกว่าที่ฉันจำได้นะ

persuasive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab

persuasive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
至論[しろん, shiron] (n) persuasive argument
説得力[せっとくりょく, settokuryoku] (n) persuasive power
説得上手[せっとくじょうず, settokujouzu] (n,adj-na) persuasiveness; skilled in the art of persuasion

persuasive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมปาก[n.] (lompāk) EN: words ; persuasive words ; gossip FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]
เถียงไม่ขึ้น[v. exp.] (thīeng mai ) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince ; argue without success ; be unpersuasive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persuasive
Back to top