ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decently*, -decently-

decently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decently (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างสมควร, อย่างถูกทำนองคลองธรรม Syn. proprely, seemly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the only one decently turned out.คุณเพียงคนเดียวเปิดออกที่ดี หยุด.
Because I think my nasty little brother is growing up decently thanks to someone.น้องชายที่น่ารังเกียจของฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะใครบางคน
And then we sewed it up... as decently as we could... and committed it to the sea.และจากนั้นเราเย็บมันขึ้นมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เราจะทำได้ และมุ่งมั่นไปยังทะเล
I came here to ensure that people were being treated fairly and decently, unlike yourself.ฉันมาที่นี่เพราะต้องการให้ แน่ใจว่าคนเหล่านี้ ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องและแฟร์ๆ ไม่เหมือนคุณนิ

decently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly

decently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decently
Back to top