ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ethical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ethical*, -ethical-

ethical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ethical (adj.) ตามหลักจรรยา See also: ตามหลักจริยธรรม Syn. moral, principled
English-Thai: HOPE Dictionary
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethical Componentsจรรยาบรรณ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร...
Look, i'm sorry mike is in such pain, but it's not really ethical for me to write him a prescription.ผมรู้ว่ามันน่าลำบากใจ แต่คุณช่วยเขียนใบสั่งยาให้เขาหน่อยได้ไหม
I have no ethical dilemma.ผมไม่มีศีลธรรมในสถานการณ์แบบนี้หรอกน่า
So it's an ethical test subject.มันจึงเป็นตัวอย่างทดลองที่เหมาะ
Okay, we'll address your major ethical breach in a moment.โอเค เราจะยื่นเรื่องไปที่หน่วยการใช้ยาในทางที่ผิด
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ
And I see this motion as a matter of ethical constraints, pure and simple.ถ้าผมเปิดเผยสิ่งที่ผมรู้ มันอาจทำลายทั้งอุตสาหกรรม คุณคิดว่าบริษัทของคุณฆ่าคริสทีนรึเปล่า?
Now there's a clear ethical conflict.ซึ่งมันชัดเจนว่าผิดจรรยาบรร
Come on, giving you information in order to avoid being investigated myself would be an ethical violation of the first magnitude.ให้ข้อมูลคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนของตัวเอง ดูจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ
"People for the Ethical Treatment of Animals."People for the Ethical Treatment of Animals.
Ok, Let's just ignore the whole ethical dilemma, 'cause that's just too, too big.โอเค แค่เพิกเฉยกับจริยธรรมบ้าง เพราะนั่นมันมากเกินไป

ethical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 道德认识 / 道德認識] moral cognition; ethical awareness

ethical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人倫退廃;人倫頽廃[じんりんたいはい, jinrintaihai] (n) decline (decay, corruption) of ethical standards
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)
道徳的[どうとくてき, doutokuteki] (adj-na,n) ethical; moral

ethical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านจริยธรรม[adj.] (dān jariyat) EN: ethical FR: éthique
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuks) EN: moral education ; ethical education FR: éducation morale [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
การละเมิดจริยธรรม[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: ethical abuses FR:
ในเชิงจริยธรรม[adj.] (nai choēng ) EN: ethical FR: éthique
ธรรมกถา[n.] (thammakathā) EN: ethical discussion ; religious talk ; talk on the Dhamma FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ethical
Back to top