ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทิ้ง*, -ทิ้ง-

ทิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้ง (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย Ops. เอาใจใส่, ไยดี
ทิ้ง (v.) run away See also: separate, escape Syn. ตีจาก, ทิ้งไป, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า
ทิ้ง (v.) drop See also: wind up, stop Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
ทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด
ทิ้งๆ ขว้างๆ (adv.) unsolicitously for Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี
ทิ้งๆ ขว้างๆ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ทิ้งกระจาด (n.) name of Chinese and Vietnamese custom
ทิ้งขว้าง (v.) leave off See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ดูแล, เอาใจใส่
ทิ้งจดหมาย (v.) mail a letter See also: drop a letter in a mailbox, post a letter Syn. ส่งจดหมาย Ops. รับจดหมาย
ทิ้งช่วง (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง, ทิ้งระยะ
ทิ้งช่วง (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง, ทิ้งระยะ
ทิ้งช่วง (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง, ทิ้งระยะ
ทิ้งตัว (v.) sit down See also: throw the body down Ops. ลุกขึ้น
ทิ้งทวน (v.) do something in last occasion See also: give a parting shot, do one´s utmost
ทิ้งทาน (v.) donate See also: give away alms by scattering Syn. โปรยทาน
ทิ้งท้าย (v.) come to a pondering end
ทิ้งท้าย (adv.) finally See also: in conclude
ทิ้งฟ้อง (v.) discontinue See also: abandon a legal case
ทิ้งมะพร้าวห้าว (n.) posture of diving See also: posture of diving by bending and holding both knees together Syn. มัดหมู, ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว
ทิ้งย่อ (v.) have a posture of diving See also: have posture of diving by jumping down with both knees shrunk and both arms fully stretched out
ทิ้งร่องรอย (v.) leave marks See also: leave vestige Syn. ทิ้งรอย
ทิ้งรอย (v.) leave marks See also: leave vestige
ทิ้งระยะ (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง
ทิ้งระยะ (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง
ทิ้งระยะ (v.) delay See also: be late Syn. ขาดช่วง
ทิ้งสมอ (v.) anchor See also: drop anchor Syn. ทอดสมอ Ops. ถอนสมอ
ทิ้งสายตา (v.) cast a look See also: look at Syn. ทอดตา
ทิ้งไป (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ละทิ้ง
ทิ้งไป (v.) leave See also: abandon, desert Syn. หนีไป Ops. เข้าหา
ทิ้งไป (v.) run away See also: separate, escape Syn. ตีจาก, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า
ทิ้งไพ่ (v.) lay down a card See also: cast a card down Ops. จั่วไพ่
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
conspue(คันสพิว') {conspued,conspuing,conspues} vt. ทอดทิ้ง,ต่อต้าน
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
deep-six(ดีพ'ซิคซฺ) vt. ขว้างลงทะเล,ขจัดทิ้ง
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
expunge(vt) ลบออก,ลบทิ้ง,เช็ดออก,ถูออก,ทำลาย
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
foundling(n) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง,เด็กกำพร้า
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow downเปิดทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drainท่อระบายทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jettisonการโยนทิ้งทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiveสละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zapลบทิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Chute ปล่องทิ้งขยะ ปล่องสำหรับทิ้งขยะในอาคารสูงหลายชั้น เช่น คอนโดมิเนียม [สิ่งแวดล้อม]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
Excretionการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย [การแพทย์]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Foundlingsทารกที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Ore สินแร่ หินหรือแร่ประกอบหินที่มีแร่เศรษฐกิจปนอยู่ใน ปริมาณ ที่จะทำเหมืองได้กำไร สินแร่ที่แต่งให้สะอาดแล้ว เรียกว่า "หัวแร่" (Concentrate) และกากที่ปล่อยทิ้งไป เรียกว่า "หางแร่" (Tailing) [สิ่งแวดล้อม]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Sack System ระบบถุงขยะ ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Scrap เศษวัสดุ วัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่หมดอายุการใช้งาน [สิ่งแวดล้อม]
spoil bankspoil bank, คันดินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์ น้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
Tipping การทิ้ง การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Wastewaterน้ำเสียน้ำที่ไม่ต้องการ หรือ น้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง ; น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abandon (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint
cast (vt.) ทิ้ง Syn. throw away
cast off (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast out (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. throw away
ditch (vt.) ทิ้ง See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง Syn. discord, eliminate, toss Ops. retain, preserve, keep
dump (vt.) ทิ้ง See also: สุม, กอง Syn. throw over, jilt
foreswear (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint
toss aside (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss off
toss off (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside
trash (vt.) ทิ้ง See also: โยนทิ้ง
litter (vi.) ทิ้งของเรี่ยราด See also: ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด Syn. clutter, disarrange, derange
jettison (vt.) ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์ Syn. abandon Ops. maintain
plop (vt.) ทิ้งตัวหรือนั่งลงไปอย่างแรง Syn. drop, plonk
carpet-bomb (vt.) ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ See also: ทิ้งระเบิดแบบปูพรม
bomb (vi.) ทิ้งระเบิดทำลาย Syn. blow up
bomb (vt.) ทิ้งระเบิดทำลาย Syn. blow up
napalm (vt.) ทิ้งระเบิดเพลิง See also: ทิ้งระเบิดนาปาล์ม
drop on (phrv.) ทิ้งลงบน See also: ตกลงบน, ทำให้ตกลงบน
fling down (phrv.) ทิ้งหรือทุ่มตัวลงบนพื้น Syn. chuck down, hurl down, throw down
draw ahead (phrv.) ทิ้งห่างออกไป (ในการแข่งขัน) See also: นำหน้าออกไป, นำห่างออกไป Syn. move ahead
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I can't believe I left it thereฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
I have trash all over the placeฉันมีขยะทิ้งไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
I'm not giving up my careerฉันจะไม่ทิ้งอาชีพของฉัน
So you wouldn't have to leave your life hereดังนั้นเธอจะต้องไม่มาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่
We can't just leave him hereเราไม่สามารถทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
I got dumpedฉันถูกทิ้ง / ฉันถูกแฟนบอกเลิก
You look like you got dumpedดูท่าเหมือนเธอจะถูกแฟนทิ้งมาอย่างนั้นแหล่ะ
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
Are you telling me to lose on my purpose?คุณกำลังบอกให้ฉันทิ้งวัตถุประสงค์ของตัวเองหรือ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
You're not getting rid of those books, are you?คุณจะไม่ทิ้งหนังสือเหล่านั้นใช่ไหม
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the killer left something behind.แต่ฆาตกร ทิ้ง บางอย่างไว้
Pimpkin dumped you for him.พิ้มคิ้น ทิ้ง แกไปหามัน
[hissing] I think he's gonna throw him in with the snake. Huh?เธอเอามันออกจากที่นี่ก่อน \ ก่อนที่กลิ่นจะมาถึงร้านของฉัน. ทิ้ง ทิ้ง N\ เท่านี้มันก็จะออกไปอย่างทันที
Can't you all just please leave me alone?คุณไม่สามารถ เพียงแค่ โปรด ทิ้ง ฉัน คนเดียว
James, whoever did kill Mary left some DNA behind, under her fingernails.เจมส์ คนที่ฆ่าแมรี่ ทิ้ง DNA ไว้ด้วย ใต้เล็บเธอ
Psychiatric hospitals like this were seen as sort of a dumping ground for embarrassing family members rather then a place that they could go to actually get help.โรงพยาบาลจิตเวชเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นถังขยะ สำหรับ.. ทิ้ง คนในครอบครัวที่น่าอับอาย
We don't have a choice but to leave eight people out?เราไม่มีทางเลือกนอกจาก ทิ้ง 8 คนที่เหลือไว้ข้างนอกรึไง?
I think she's the reason that Michael left Lydia.ฉันคิดว่าเธอคือเหตุผล ที่ทำให้ ไมเคิล ทิ้ง ลิเดีย
Husbands die, kids leave, businesses collapse, and Bree always bounces back.สามีตาย ลูกๆ ทิ้ง ธุรกิจล้มละลาย และบรีก็ลุกขึ้นใหม่ได้
Leave the keys with marty up front.ทิ้ง กุญแจให้มาร์ตี้ที่ด้านหน้านะ
Leave Baek San up to me.ทิ้ง เบ็กซัน ไว้ให้ฉันจัดการ
He left us, professor.ทิ้ง ไว้ให้เรา ศาสตราจารย์
How could you throw the butt here?ทิ้งก้นบุหรี่อย่างนี้ได้ไง?
♪ Blunt the knives, bend the forks ♪ทิ้งกระดูกบนพรมห้องนอน
Drop the bags. Drop the bags.ทิ้งกระเป๋า ทิ้งกระเป๋า
Throw away that purse and climb.ทิ้งกระเป๋าสะพายแต๋วแตกของแกไปแล้วปีนขึ้นมา
You're gonna ditch that briefcase, and you're gonna get on a plane to Harvard, and you're gonna learn everything there is about going to law school there.ทิ้งกระเป๋าไปซะ และขึ้นเครื่องไปฮาร์วาร์ด และต้องเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับ
Leave the suitcase where it is.ทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนั้นแหล่ะ
Leave the box or get arrested, all right?ทิ้งกล่องเอาไว้หรือจะให้จับตัว?
Leaving the shoot? !ทิ้งกองถ่ายมาหรอเนี่ย ?
Left a little fleck of some kind.ทิ้งก้อนอะไรเล็ก ๆ\ เอาไว้ด้วย
Throw the battle can't you see?ทิ้งการแข่งขันนี้ซะ คุณไม่เห็นเหรอ? ฉันกำลังพยายามจะช่วย...
I left aside using the construction of comical discourse the way I used to.ทิ้งการใช้โครงสร้างวาทกรรมแบบการ์ตูน แบบที่ฉันเคยใช้
Leaving the man a thank-you card.ทิ้งการ์ดขอบคุณไว้น่ะค่ะ
Leave your key with Dorota.ทิ้งกุญแจไว้กับโดโรต้าด้วย
You have two sets of keys and the padlock to the garage.ทิ้งกุญแจไว้ที่โต๊ะในห้องครัว ก่อนที่แกจะออกไป ไม่ แม่ๆ แล้วผมจะไปซุกหัวนอนที่ไหน
Leave the keys and we'll come back for her.ทิ้งกุญแจไว้แล้วค่อยมาเอาทีหลัง
While my sister was CEO, dumping so much toxic waste into Moose Lake that it exploded...ทิ้งขยะพิษจำนวนมาก ลงในทะเลสาบมูสจนมันระเบิด
Nasty motherfuckers.ทิ้งขยะให้มันลงถังเป็นมั้ยเนี่ย
We threw away things that people would kill each other for now.ทิ้งขว้างของบางอย่างที่ ตอนนี้คนแย่งกันเพื่อได้มันมา
Leave a message after the beep.ทิ้งข้อความหลังปี๊บนะ.
Leave a message, and I'll return the call.ทิ้งข้อความเอาไว้ แล้วฉันจะโทรกลับ
Left a note and everything.ทิ้งข้อความและทุกๆอย่างไว้
Leave a message and the docfor will call you back... at his earliest convenience.ทิ้งข้อความไว้ แล้วคุณหมอจะโทรกลับ... ...เมื่อเขาสะดวก
Please leave a message, and I'll return your call.ทิ้งข้อความไว้ แล้วผมจะโทรกลับ
Leave a message, I'll call you back.ทิ้งข้อความไว้นะคะ เดี๋ยวฉันจะโทรกลับเอง
You're not listening to me.ทิ้งข้อความไว้หลังสัญญาณ
Leave a note when?ทิ้งข้อความไว้เพื่อ?
Please leave a message and I'll call you back.ทิ้งข้อความไว้แล้วฉันจะโทรกลับ
If you need to leave a message for Maddie, just wait for the beep.ทิ้งข้อความไว้ได้Nสำหรับแมดดี้ หลังสัญญาน ปี๊บ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทิ้ง
Back to top