ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relinquish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relinquish*, -relinquish-

relinquish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relinquish (vt.) สละ See also: ละทิ้ง Syn. cede, renounce, surrender
relinquish (vt.) ล้มเลิก See also: ยกเลิก Syn. forsake, give up
relinquish (vt.) ปล่อย Syn. leave, let go (of something)
relinquish to (phrv.) ยอมให้ See also: ยกให้
relinquished (adj.) ถูกทอดทิ้ง See also: ถูกทิ้งร้าง Syn. deserted
relinquished (adj.) เกี่ยวกับทะเลทราย See also: ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย Syn. deserted
relinquishment (n.) การยกเลิก See also: การถอนออก
English-Thai: HOPE Dictionary
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce,give up
English-Thai: Nontri Dictionary
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยมือ (v.) relinquish See also: loosen the grip, release, let go
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้
So you're going to have to relinquish the boat.แล้วคุณก็ต้องคืนเรือให้เรา
You already did when you decided to relinquish your powers and disobey me.เจ้าทำไปแล้ว เมื่อเจ้าตัดสินใจปลดปล่อยพลัง และไม่เชื่อฟังข้า
I relinquish my command based on the fact that I have been emotionally compromised.ผมจึงจะขอสละตำแหน่งกัปตัน เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท
If that's all you amount to, then I suppose you should relinquish the President Pro Tem position, I suppose.ถ้าคุณมีความสามารถแค่นั้น ผมว่าคุณก็ควรจะสละตำแหน่ง รักษาการณ์แทนท่านประธานไปเถอะ ผมคิดว่านะ
I await the day that I relinquish my position to the person who carries through with the abdication of the Qing Emperor.ที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคน ที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชสมบัติได้
I'm not gonna relinquish Grayson Global, Victoria, not to you and not to my father.ผมจะไม่สละ เกรย์สัน โกลเบิล วิคตอเรีย ไม่ให้คุณและไม่ให้พ่อผม
She's putting Emma up for adoption and she needs me to relinquish my rights.เธอเขียนเอมม่า ในเอกสาร และเธอต้องการฉัน ให้สละสิทธิ์ ของฉัน
In order to regain control, we must sometimes relinquish it.เพื่อจะได้การควบคุมคืนมา บางครั้งเราควรจะล้มเลิกมัน
He lives. And he refuses to relinquish the city.เขายังอยู่ เขาไม่ยอมคืนเมือง
Take back your favor in defense of these people I seek, and relinquish them to me.ขอทรงหยุดปกป้องคนที่ข้าค้นหา ส่งตัวพวกเขาให้ข้า

relinquish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P)
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P)

relinquish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go FR:
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = ) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right FR: renoncer à ses droits
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
วางมือ[v.] (wāngmeū) EN: withdraw ; relinquish ; retire ; have nothing more to do with FR: s'en laver les mains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relinquish
Back to top