ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plonk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plonk*, -plonk-

plonk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plonk (sl.) ไวน์ขาว See also: เหล้าองุ่นราคาถูก
plonk down (phrv.) กระแทกลงมา Syn. plank down, plunk down
plonk down (phrv.) จ่าย(เงิน)แล้ว Syn. plank down, plank out
plonk down (phrv.) กระแทก See also: วางลงอย่างแรง Syn. plank down, plump down
plonk down (phrv.) จ่ายเงินแล้ว Syn. plank down, plank out
plonker (sl.) งี่เง่า
plonker (sl.) อวัยวะเพศชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be a plonker, El. Mates don't hold hands.อย่าโง่ไปหน่อยเลยเอล เพื่อนไม่จับมือกัน
Well, I don't know, but... unlike Marcus and Pella, they don't know their Bordeaux from their cheap table plonk, and they listen to country, not opera.ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ ... . ไม่เหมือนกับมาร์คัสแล้วก็เพลล่า
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.ฉันมีข้อตกลงกับหลวงพ่อแอนดรูวส์ เรื่องไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท ไวน์ดอน คอร์เทซ ราคาถูก ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก แต่อย่าไปบอกพวกคาทอลิกล่ะ

plonk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping
ポロン;ポロロン;ポロンポロン;ぽろろん[, poron ; pororon ; poronporon ; pororon] (n,adv-to) (on-mim) strumming; thrumming; plunking; plonking

plonk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesöff {n}; billiger Weinplonk [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plonk
Back to top